Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Xanışova Mayaxanım Əli qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağsu rayonu, Rəhimli kəndi   
Təvəllüdü 15.05.1965
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


2411.02, 2409.01

Bitki fiziologiyası; Genetika

Bəzi bərk və yumşaq buğda nümunələrinin şoranlığa davamlılığının fizioloji və genetik xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

18

 

7


3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə Azərbaycan ərazisində şoran torpaqlarda becərilən buğda genotiplərinin fizioloji, biokimyəvi və genetik xüsusiyyətləri kompleks və müqayisəli şəkildə tədqiq olunmuş, duza davamlı sortlar seçilərək seleksiya üçün tövsiyə olunmuşdur. Yüksək duz qatılığında bərk (Triticum durum Desf.) və yumşaq buğda (Triticum aestivum L.) genotiplərinin böyümə və inkişafı, su mübadiləsi, xloroplastların fotokimyəvi fəallığı müəyyən olunmuş, davamlılıq istiqamətində seçilən sortların amatomik quruluşunun öyrənilməsi sahəsində mikroskopik tədqiqatlar aparılmış və fotosintezin gedişində əsas rol oynayan xloroplastların ölçüsü, sayı və quruluşunda baş verən dəyişikliklər, FS I və FS II-də stresin təsirindən sistemdə baş verən fotokimyəvi fəallıq, flürosensiya parametrləri və ikinci fotosistemdə enerjinin sərf olunma effektləri öyrənilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. M.Ə.Xanışova, İ.V.Əzizov. Şoranlaşmaqda olan torpaqlarda məhsuldarlığa və fotosintetik əlamətlərinə görə davamlı buğda sortlarının seçilməsi. Torpaqşünaslıq və Aqrokimya əsərlər toplusu, VII cild, 2007, s. 309-316.

2. M.Ə. Xanışova, H.B. Sadıqov, Ə.Y. Kərimov. Şoranlaşmaqda olan torpaqlarda əkilmiş bərk və yumşaq buğda sortlarında qliadin ehtiyat zülallarının polimorfizmi. AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri XXVII cild, 2007, s. 538-540.

3. M.Ə. Xanışova. Bərk və yumşaq buğda sortlarında biomorfoloji və texnoloji xüsusiyyətlərinə şoranlığın təsirinin öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi jurnal, №1-2, 2009, s. 153-155.

4. M.A. Khanishova, I.V. Azizov. Effect of salinity on some physiological characteristics of wheat genotiypes grown under saline enviroment. Материалы VII муждународного симпозиума. Нетрадиционное растениеводство. Селекция. Охрана природы. Эниология. Экология и здоровье c. 555-558. 13-21 сентября 2008 года, г. Алушта Симферополь.

5. M.A. Khanishova. T. durum Desf. və T. aestivum L. növlərinə aid bugda sortlarında məhsuldarlıq elementlərinin tolerantlıq indeksi. AMEA Xəbərləri (Biologiya və tibb elmləri), cild 63, № 5-6, 2008, s.121-130.

6. M.A. Khanishova, I.V. Azizov. Effect of salinity on some physiological characteristikcs of wheat genotiypes grown under saline enviroment. SJYR Transaction on Agri Science. Islamic Azad University. Ardabil, 2009, V. l6. №4, pp. 35-38.

7. I.V. Azizov, M.A. Khanishova. Effect of salinity on chlorophyll content and activity of photosystems of wheat genotypes// The 15 Th international congress of photosynthesis. Organized by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sclences (1BCAS) International Saciety of Photosyathesis reseach (ISPR) August 22-27 2010, Beijing China, pp. 257-259.

8. M.А. Ханышева, И.В. Азизов. Действие засоления на фотосинтетические и урожайные показатели генотипов твердой и мягкой пшеницы, Вестник, Московского Государственного Области Университета. Естественные Науки №3, 2010, c. 51-56.

9. I.V. Azizov, M.A. Khanishova. Pigment content and activity of chloroplasts of wheat genotypes grown under saline environment. Proceedings of the National Special Issue Academy of Sciences of Azerbaijan Republic. Vol-65. №5-6, 2010 pp. 96-98.

10. M.А. Ханышева, И.В. Азизов. Оценка генотипив пшеницы по солетолерантности. Пути повышения устойчивости растениеводства к негативным природным и техногенным воздействиям. Сборник материалов Международной научно–практической конференции молодых учёных, аспирантов и студентов. Орёл, 2011. c. 350-355.

11. M.Ə. Xanışova. Bərk və yumşaq buğda nümunələrinin keyfiyyət göstəricilərinə şoranlığın təsiri. AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi əsərləri II cild. Bakı, 2010, s. 94-98.

12. N.F. Sultanova, M.Ə. Xanışova, İ.M Hüseynova. Üzümün yarpaqlarının burulması xəstəliyinin (Grape leaf roll association virus-3) müasir seroloji metodlarla diaqnostikası, xəstə bitkilərdə bəzi patoanatomik dəyişikliklərin tədqiqi. AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, XXXIV cild, 2014, s. 185-190.

13. Əlimohəmmədi R.Z., M.Ə. Xanışova, İ.V. Əzizov. Müxtəlif yarus yarpaqlarının günəbaxan bitkisinin inkişafında və məhsuldarlığında rolu. AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, XXXIV cild, 2014, s. 203-207.

14. Irada Huseynova, Nargiz Sultanova, Alamdar Mammadov, Nargiz Gojayeva, Maya Khanishova. OP-13 Dedection of Grapevine leafroll- asssosiated virus type 3 (GLRaV-3) in Azerbaijan and study of some histopathological changes in leaves of infected plants. 18 th Congress of the International Council for the study of Virus and Virus like Diseases of the Grapevine (ICVG) PROCEEDINGS, Ankara-Turkey September 7-11, 2015.

15. С.А. Керимли, Г.Э. Гасымова, М.А Ханышова, И.В. Азизов, Я.М. Фейзиев, К.Г. Гасымов. Некоторые морфофизиологические изменения у Каштанолистного дуба в зависимости от условий окружающей среды. AMEA xəbərləri.2016 (biologiya və tibb elmləri seriyası), cild 71, N 1. səh. 97-102.

16. Ханышева М.А., Гасымова Ф.И., Азизов И.В. Действие хлоридного засоления на морфофизиологические признаки генотипов твердой и мягкой пшеницы. «Факторы экспериментальной эволюции организмов. 2016. т. 18. c. 162-164.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1989-2006 Ağsu rayon orta məktəbində müəllim,

2014-2015 BDU biologiya fakültəsində müəllim 

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar Institutu, Mətbuat prospekti, 2A, AZ1073
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381153 
Mobil tel. (+994 50) 6473958 
Ev tel. (+994 12) 3415147 
Faks (+994 12) 5102433 
Elektron poçtu xanisova.maya@gmail.com