Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Mustafayev Nurməmməd Şamil oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıŞəki şəhəri 
Təvəllüdü 15.10.1965
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2409.01

Genetika

Eukariot genomlarının struktur-funksional təşkilinin bəzi tənzimləyici elementləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

15

 

9

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq üç ali bitkinin (düyü – Oryza sativa, qarğıdalı – Zea mays və tütün – nicotiana tabacum) plastid (xloroplast) genomlarının bütün zülal və rRNT kodlaşdıran genlərinin 5’-promotor nahiyələri kompüter proqramları ilə analiz olunmuş, bu nahiyələrin müxtəlif tipli çoxsaylı və təsadüfi olmayan NEP (nuclear encoded promotor) promotorlarla və müxtəlif tənzimləyisi elementlərin motivləri ilə zəngin olması aşkar edilmişdir. Hazırda, tam genomları oxunmuş ali bitkilərin (indiki anda 7 ali bitki) nüvə və xloroplast genomlarının promotor (TATA və qeyri-TATA tip) xəritələrinin alınması istiqamətində işlər davam etdirilir. Bundan başqa tam genomu oxunmuş bir neçə ali bitkidə (arabidopsis, düyü, qarğıdalı, qara küknar və s.) xloroplast təyinatlı gen qruplarının ekspressiyasını tənzimləyən transkripsiya faktorlarının birləşdiyi DNT nahiyələrinin müqayisəli analizi, tapılan potensial transkripsiya tənzimləyici elementlərinin (TE) funksional olub-olmamasını təcrübi yolla araşdırmaq və nüvə-plastid genlərinin razılaşdırılmış və birgə (koordinasion və koperativ) ekspressiyasının transkripsiya səviyyəsində tənzimlənməsinin mümkün molekulyar mexanizmlərinin araşdırılması istiqamətində də işlər görülür.

Insanın və arabitopsisin bəzi minisatellitləri tədqiq olunmuş, bu ardıcıllıqların çoxsaylı potensial transkripsiya və replikasiya tənzimləyici elementləri ilə zənginliyi göstərilmişdir.

RNT polimeraza II ilə transkripsiya olunan bitki genlərinin eksperimental yolla tapılmış promotorlarının PlantProm məlumat bazasının (http://www.rhul.ac.uk/; http://www.softberry.com; http://cub.comsats.edu.pk) yaradılmasında iştirak edir.

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq həmmüəlliflərlə birlikdə Azərbaycan populyasiyasının STR markerlərlə tədqiqi həyata keçirilmiş və hazırda bu istiqamətdə də işlər intensiv şəkildə davam etdirilir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Шахмурадов И.А., Юсифов Т.Н., Мустафаев Н.Ш., Алиева Х.К., Аллахвердиева Е.А., Амикишиев В.Г. Некоторые особенности структурной организации и эволюции минисателлитов ДНК и их возможная роль в геноме. Azərbaycan Bitki Fizioloqlarının I Qurultayı (məqalələr toplusu), Bakı, 1997, s. 130-133.

2. Shahmuradov I.A., N.Sh., Zulfugarov I.S. Comparative analysis of promoter regions of rice chloroplast encoded genes: possible elements of transcription regulation. Abstracts of 25th Silver Jubilee Meeting of the FEBS, The Bella Center, Copenhagen, Denmark, 1998, p. 154.

3. Shahmuradov I.A., Mustafayev N.Sh., Zulfugarov I.S. Comparative analysis of promoter regions of rice, tobacco and maize chloroplast genes. Abstracts of the XIth Congress on Photosynthesis, Budapest, Hungary, 1998, p. 153.

4. Shahmuradov I.A., Mustafayev N.Sh. Some possible elements of transcription regulation of the rice chloroplast encoded genes. Proceedings of the First International Conference on Bioinformatics of Genome Regulation and structure, Novosibirsk-Altay Mountains, Russia, 1998, v. 1, p. 176.

5. Shahmuradov I.A., Mustafayev N.Sh., Aıiyev J.A. Some possible elements of transcription regulation of the rice chloroplast encoded genes. Proceedings of the First International Conference on Bioinformatics of Genome Regulation and structure, Novosibirsk-Altay Mountains, Russia, 1998, v. 2, pp. 438-441.

6. Shahmuradov I.A., Mustafayev N.Sh., Aliev J.A. Some putative gene regulatory elements of transcription regulation of maize chloroplast genome. Proceedings of the 3rd International Conference on Molecular Structural Biology, Vienna, Austria, 1999, p. 153.

7. Shahmuradov I.A., Mustafayev N.Sh., Aliev J.A. Organization of plastid gene’ promoters. Proceedings of the 18th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, Birmingham, UK, 2000, p. 136.

8. Shahmuradov I.A., Akberova Y.Yu., Mustafayev N.Sh., Abdulazimova A.U., Aliev J.A. Computer analysis reveals a set of additional promoter elements upstream of maize plastid genes. Proceedings of the Second International Conference on Bioinformatics of Genome Regulation and Structure, Novosibirsk, Russia, 2000, v. 1, pp. 142-144.

9. Vəliyeva A., Mustafayev N.Ş., Şahmuradov İ. Nikotiana tabacum – tütünün plastid henlərinin bəzi potensial tənzimləyici elementləri. Azərbaycan Biokimyaçılar və Molekulyar Bioloqlar Cəmiyyətinin I Konfransı (məqalələr toplusu). Bakı, 2001, s. 59-61.

10. Мустафаев Н.Ш. Сравнительный анализ 5'-промоторных районов генов clpP некоторых пластидных геномов высших растений. «Известия» НАН Азербайджана, сер. биол. наук., 2002, №1-6, с. 301-310.

11. Şahmuradov İ.Ə., Mustafayev N.Ş., Əkbərova Y.Y., Əbdüləzimova Ə.Ü. RNT polimeraza II ilə transkripsiya olunan bitki genlərinin promotorlarının məlumat bazası. http://www.rhul.ac.uk/; http://www.softberry.com; http://cub.comsats.edu.pk; 2003-2008.

12. Şahmuradov İ.Ə., Əkbərova Y.Y., Əbdüləzimova Ə.Ü., Mustafayev N.Ş. Qarğıdalının plastid genlərinin yeni promotor elementləri. AMEA Botanika İnstitutu-nun Elmi Əsərləri, 2004, c. XXV, s. 464-468.

13. Мустафаев Н.Ш., Шахмурадов И.А. Сателлитные ДНК: их организация и возможная роль в процессах регуляции генома. Труды Института Ботаники НАН Азербайджана, 2008, т. XXIX, с. 569-577.

14. Mustafayev N.Sh., Sultanova F.A., Yusifov T.N. Population analysis of genetic distance by using RFLP of M13 phage. Proceedings of Azerbaijan NAS, ser. biol. sci., 2009, v. 64, No 1-2, pp. 3-9.

15. Новрузов Э.Н., Абдуллаева Г.А., Шамсизаде Л.А., Мустафаев Н.Ш. Флавоноиды и антоцианы из Alhagi pseudoalhagi. Химия природных соединений (ХПС), 2009, №2, с. 213-214.

16. Novruzov E.N., Abdullaeva G.A., Shamisizade L.A., Mustafayev N.Ş. Flavonoids and anthosyans from Alhagi pseudoalhagi. Chemistry of Natural Compounds, 2009, v. 45, No 2, pp. 249-250.

17. Новрузов Э.Н., Drsata J., Мустафаев Н.Ш., Раджабов А.А., Вагабов З.В. Флавоноиды надземной части Fagopyrum esculentus Moench. Известия НАН Азербайджана, сер. биол. наук, 2009, т. 64, №5-6, с. 9-13.

18. Новрузов Э.Н., Абдуллаева Г.А., Мустафаев Н.Ш., Расулов Ф.А. Флавоноиды надземной части Alhagi pseudoalhagi (Fabaceae) в Азербайджане. Раст. Ресурсы, 2010, т. 46, №4, c. 92-98.

19. Shahmuradov I.A., Akbarova Y.Y., Mustafayev N.Sh., Abdulazimova A.U., Solovyev V.V. Mitochondrial DNA Insertions in Arabidopsis Genome: is Organelle-to-Nucleus Gene Transfer continued? AMEA-nın “Xəbərləri”: Akademik C.Ə.Əliyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış, 2010, с. 65, No 506, s. 184-194.

20. Shahmuradov I., Mustafayev N.Sh., Abdulazimova A., Akbarova Y., Zaib Khan F., Qamar R., Solovyev V., Aliyev J. The PlantProm DB: recent updates. Proceedings of The 2012 International Conference on Biomedical Engineering and Biotechnology (ICBEB), 2012, Paper ID: CB62262, 3 p.

21. Əliyeva H.F., Abduləzimova Ə.Ü., Mustafayev N.Ş., Süleymanova L.M., Abaszadə Z.Ə., Şahmuradov İ.Ə. Ali Bitkilərin Plastid Təyinatlı Nüvə Genləri. АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2014, cild 69, №2, s. 46-56.

22. Mustafayev N.Ş., Məmmədov Ə.Ç., Məmmədov E.R., Həsənov Ə.B., Hüseynova İ.M. Azərbaycan Populyasiyasının STR Markerlərlə Tədqiqi: I. STR Markerlərin Əsas Populyasion-Genetik Parametrlərinin Təyini. АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2016, cild 71, №2, s. 5-16.

23. Quliyeva H.F., Abduləzimova Ə.Ü., Mustafayev N.Ş., Şahmuradov İ.Ə. 7 Ali bitkinin zülal kodlaşdıran nüvə genlərinin potensial transkripsiya start saytlarının müəyyənləşdirilməsi. АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2017, cild 72, №1, s. 14-22.

24. Mustafayev N.Ş., Məmmədov Ə.Ç., Məmmədov E.R., Həsənov Ə.B., Hüseynova İ.M. Azərbaycan Populyasiyasının STR Markerlərlə Tədqiqi: II. STR Markerlərin Allel Strukturu Əsasında Digər Populyasiyalarla Müqayisəli Analizi. АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2017, cild 72, №2, (çapda).

25. Huseynova I., Balakishiyeva G., Aliyeva D., Gurbanova U., Bayramova J., Mustafayev N., Aliyev J. Changes in the activities of metabolic enzymes and antioxidant defense system in 'Candidatus phytoplasma solani' infected pepper (Capsicum annuum L.) plants. Net Journal of Agricultural Science, 2017, v. 5, No 2, pp. 58-65.

26. Huseynova I.M., Mirzayeva S.M., Sultanova N.F., Aliyeva D.R., Mustafayev N.Sh., Aliyev J.A. Virus-induced changes in photosynthetic parameters and peroxidase isoenzyme contents in tomato (Solanum lycopersicumL.) plants. Photosynthetica, 2018, v. 56 (X): 10 p. (Online published in 2017).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Molekulyar Biologiya və Biokimya cəmiyyətinin üzvü.
Pedaqoji fəaliyyəti AMEA-nın Molekulyar biologiya və Biotexnologiyalar institutunda magistr pilləsi üzrə ixtisas kurslarının tədrisi   
Digər fəaliyyəti  Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin “Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya” Elmi-Təcrübi və Tədris Birliyinin Biologiya şöbəsində Molekulyar genetik laboratoriyanın aparıcı eksperti.  
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar Institutu, Mətbuat prospekti, 2A, AZ1073
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi  
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 70) 3275776
Ev tel. (+994 12) 4320412 
Faks (+994 12) 5102433 
Elektron poçtu mustafayevn02@yahoo.co.uk