Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Xudaverdiyeva Səadət Rüstəm qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıAğcabədi şəhəri 
Təvəllüdü 13.07.1963 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2406.01, 2426.01

Biofizika, Ekologiya

Yüksəlmiş qamma radiasiya fonu və UB-B şüalanmanın bitkilərə bəzi təsir effektləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

45
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İnsan, heyvan və bitkilərdə baş verən bir sıra xəstəliklərin immunodiaqnostikası, xüsusilə də immunoferment analiz metodunun (ELİSA)  aparılması üçün Kitlərin işlənib hazırlanması üzrə tədqiqatlar aparmışdır. Rusiya Federasiyası Səhiyyə Nazirliyi, L.Paster adına Sank-Peterburq Epidimiologiya və Mikrobiologiya İnstitutunda apardığı tədqiqat işində bakterial dizenteriya törədicisi  – Sh.Sonne-nin ekspress-diaqnostikası üçün İmmunoferment test-diaqnostikumu işləyib hazırlamışdır. Bitkilərdə, Abşeron ərazisində becərilən üzüm sortlarında parazitlik edən Ps.seringae bakteriyasının aşkarlanması üçün İFA-diaqnostikumunun yaradılmasına nail olmuşdur. 1996-cı ildən başlayaraq kiçik dozalı ionlaşdırıcı qamma-radiasiyanın bitkilərə təsirinin tədqiqi problemi üzərində çalışmışdır. Tədqiqatlarda bitkilərin müxtəlif quruluş səviyyələrində müasir metodlardan istifadə edilməklə radiasiya stress amilinin təsir effektlərini öyrənmişdir. Onun müəllifi və icraçısı olduğu “Abşeron Yarımadasının radioaktiv çirklənmiş ərazilərinin monitorinqi üçün yeni bioindikasiya sistemlərinin işlənib hazırlanması” layihəsi 2008-ci ildə ABŞ-ın mülki tədqiqatlar fondunun (CRDF) və Azərbaycan Milli Elm Fondunun (ANSF) Grant maliyyələşdirilməsinə layiq görülmüşdür. Layihə çərçivəsində Abşeron yarımadasının radioaktiv çirklənmiş ərazilərində (fəaliyyəti dayandırılmış Ramanı Yod zavodunun ərazisi) yayılmış bitkilərin tədqiqatlarını davam etdirmişdir.  Respublikanın bir sıra rayonlarında, əsasən də Abşeron torpaqlarında təbii və süni radionuklidlərin miqdarı və torpaq profili boyunca miqrasiya xüsusiyyətləri  müəyyən edilmiş, torpaqların profili boyunca təbii və süni radionuklidlərin miqrasiyasının öyrənilməsi nəticəsində bu prosesin mürəkkəb xarakter daşıdığı aşkar edilmişdir. Tədqiqatların nəticələri əsasında bəzi rayonların radioekoloji xəritələri tərtib olunmuşdur. 
Elmi əsərlərinin adları Худавердиева С.Р., Алиев Л.А., Халилов Р.И. Влияние малых доз радиации на биоморфологические особенности растений. Доклады НАН Азербайджана, Серия Экология. 2003, LIX, 5-6.

Худавердиева С.Р., Л.А.Алиев, Р.И.Халилов. Растительный покров участков с повышенным радиационным фоном на Апшеронском полуострове. Извест. НАН Азербайджана, Биол. Науки. 2004. №3-4.

A.N. Səmədov, S.R. Xudaverdiyeva, M.İ. Moqilyevskaya, E.N. Şamilov Üzümün bakterial xəstəliklərini müəyyən etmək üçün immunodiaqnostik test sistemin yaradılması. AMEA-nın xəbərləri. Biol. elmləri seriyası, 1993, №.1-3,səh. 14-18.

Kurbanov M.R., Khudaverdieva S.R., Aliev L.A. Antropogenical and natural radioactive pollution of Apsheron’s environment Материалы XI Международного Симпозиума «Нетрадиционное растениеводство. Эниология. Экология и здоровье», Симферополь, г.Алушта, 2002.

Худавердиева С.Р., Алиев Л.А., Халилов Р.И. Изучение эффектов хронического облучения малыми дозами гамма радиации на растениях. Тезисы докладов Научно-практической конференции «Парадигмы современной радиобиологии. Радиационная защита персонала объектов атомной энергетики» материалы научно-практической конференции, Киев, Чернобыль 2004.

Худавердиева С.Р., Алиев Л.А., Халилов Р.И. Исследование кинетики окислительно-восстановительных превращений Р700+ в листьях высших растений при УФ-В облучении. XVIII Пущинские чтения по фотосинтезу и Всероссийская конференция «Преобразование энергии света при фотосинтезе» Тезисы докладов, Москва, 2005.

Худавердиева С.Р., Курбанов М.Р., Алиев Л.А., Мамедов А.Ч., Халилов Р.И. ПЦР-исследования ядерной ДНК некоторых растений, хронически облученных малыми дозами ионизирующей радиации Докл. АН Азербайджана, Сер. биофизика. 2005, №2.

Курбанов М.Р., Худавердиева С.Р. Влияние повышенного гамма радиационного фона на всхожесть семян видов A. pseudoalhagi, E. angustifolia, Zygophyllum и некоторых других растений. Материалы Международной конференции «Биологические эффекты малых доз ионизирующей радиации и радиоактивных загрязнений среды», Сыктывкар, 2006.

Худавердиева С.Р., Халилов Р.И., Курбанов М.Р., Алиев Л.А. Изучение влияния повышенного естественного радиационного фона на ядерную ДНК видов A.pseudoalhagi, E.angustifolia, Zygophyllum с применением специфичных STR –праймеров микросателлитных локусов AG -110. Материалы V съезда по радиационным исследованиям, Москва, 2006.

R.I. Khalilov, S.R. Khudaverdieva, A.A. Garibov The adaptive answers of plants to the influence of small doses radiation factors. Science without borders. Transactions of the International Academy of Science H&E., Innsbruck. 2005/2006 V. 3.

R.I. Khalilov, S.R. Khudaverdieva. Use of EPR Spectra and PCR patterns of plants in bioindication of radioactive contamination . 2nd International Biophysics Congress and Biotechnology at GAP and the 21st National Biophysics Congress, Turkey, www.ibc2009.org/oral.pdf. 2009.

Abdullayev M.A., Khudaverdiyeva S.R. Distribution and migration of natural and artifical radionuclides in biogeocenoses of Absheron (on the example of Sabunchu region). Journal of Radiation Research, vol. 2, N2, Baku, 2015, pp. 32-39.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Xəzər Universitetində molekulyar biologiya, molekulyar və hüceyrə biologiyası, insan və heyvan fiziologiyasının əsasları və s. fənlərin tədrisi,

2016-2017-ci tədris ilindən başlayaraq AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun magistraturasında Tibbi Biotexnologiya, Molekulyar İmmunologiya fənlərinin tədrisi.

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar Institutu, Mətbuat prospekti, 2a, AZ1073
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 51) 7187813 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5102433 
Elektron poçtu x.seadet@rambler.ru