Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əsədova Sədaqət Şirməmməd qızı

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 16.05.1956
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

03.00.12

Bitki fiziologiyası

Yonca bitkilərində regenerasiya proseslərinin hormonal tənzimi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

56

 

24

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yonca və arpa bitkilərində morfofizioloji proseslərin hormonal tənzimi öyrənilmişdir. Auksinlərin in vitro kulturada ikili təsiri aşkar edilmiş və uzun müddət kulturada morfogen qabiliyyətini saxlayan yönca ştammı alınmışdır. Müxtəlif osmotik komponentlərin (saxaroza, mannit, NaCl, Na2SO4) in vitro kulturada rolu müəyyən edilmişdir. Yonca və arpa bitkilərinin duza müqavimətinin və ümumi enerji balansının artmasında fotosintezin  rolu göstərilmişdir. Fotosintezin aktivləşməsinin morfogen strukturlardan ayrılmış karbon qazının toplanma və  reassimilyasiyası ilə bağlılığı müəyyən edilmişdir. Yonca embrioidlərində xloroplastların elektron-nəqliyyat zəncirinin tam formalaşmaması və duzluluq şəraitində baş verən adaptiv dəyişikliklərinin istiqaməti göstərilmiş, laboratoriyanın əməkdaşları ilə birgə zəfəranın (Crocus S. L.) biotexnoloji çoxaldılma üsullarının əsasları işlənilmişdir.  
Elmi əsərlərinin adları С.Ш. Асадова. Влияние различных комбинаций фитогормонов на каллусо- и морфогенез некоторых генотипов люцерны. AMEA-nın Xəbərləri (Biologiya və tibb elmləri seriyası), 2002, №1-6, с. 355-364.

С.Ш. Асадова. Оптимизация питательных сред для микроразмножения люцерны. AMEA-nın Xəbərləri (Biologiya və tibb elmləri seriyası), 2002, № 1-6, с. 365-372.

И.В. Азизов, Т.Г. Карагезов, М.Г. Мамедова, С.Ш. Асадова., Ф.Р. Бархалова. Действие различных концентраций на рост и фотосинтетические показатели современных сортов пшеницы. “Biokimyə bu gün və sabah” mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı, 2003, s. 101-103.

С.Ш. Асадова, Т.Г. Карагезов, M.Г. Мамедова. Особенности соматического эмбриогенеза в культуре тканей пшеницы и люцерны. “Biokimyə bu gün və sabah” mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı, 2003, с. 103-105.

С.Ш. Асадова, M.Г. Мамедова, Т.Г. Карагезов. Культура клеток растений в изучении адаптивных реакций. “Biokimyə bu gün və sabah” mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı, 2003, s. 107-109.

Асадова С.Ш., Азизов И.В., Мамедова М.Г., Карагезов Т.Г. Алиев Дж.А. Стресс и особенности некоторых физиологических процессов у эмбриоидов люцерны. Мат.V Межд. Симп. «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования» г. Москва, 9-14 июня 2003 г, с. 104-106.

Sadaget Ş. Esedova, İbrahim V, Ezizov, Mahire H. Memedova, Ziyade Ş. İbrahimova, Tofiq H. Qaragözov. Yoncada və buğdada morfogenezin induksiyası zamanı fotosintez kuruluşlarının oluşması. XIII Biyoteknoloji kongresi. 25-29 Augustos, 2003, Çanakkale, 36-41.

İbrahim V.Ezizov¸ Sedaget Ş.Esedova¸ Mahire N.Memmedova¸ Tofiq H.Qaragözov. Sodium kloridin yonca (Medıcago sativa L.) embrioidlerinde fotosintez kuruluşlarının oluşmasına etkisi. ХХП Ulusal Biyoloji kongresi, 2004 Аdana, 69, 21-24.

Qaragözov T.H., Məmmədova M.H., Əsədova S.Ş., Əliməmmədzadə İ.M., Həsənov F.E. Üzümün tezləşdirilmiş çoxaldılması. “ Tİ-media”- şirkətinin mətbəəsi, QM-001520-2004, qrifli nəşr.

Асадова С.Ш., Азизов И.В., Мамедова М.Г., Бархалова Ф.Р., Карагезов Т.Г Формирование фотосинтетического аппарата у эмбриоидов люцерны Medicago sativa L. в условиях солевого стресса. AMEA-nın Xəbərləri (Biologiya və tibb elmləri seriyası), 2004, №3-4, s. 3-10.

С.Ш. Асадова, И.В .Азизов. Изменение фотосинтетической активности соматических эмбриоидов люцерны на фоне стрессорных факторов. Azərb. Elmi-Tədqiqat Əkinçilik inst. Elmi əsərləri məcmuəsi, Bakı-2005, XXİ cild, s.131-143.

С.Ш Асадова, И.В. Азизов, Т.Г.Kарагезов. Сахароза как морфогенетический и осморегуляторный фактор в культуре клеток люцерны. «Теоретические и прикладные аспекты биохимии и биотехнологии растений» Сборник научных трудов III Международной научной конференции 14-16 мая 2008г, Минск, с. 209-211.

T.H. Qaragezov, M.M. Memmedova, S. Sh. Asadova. Nature of physiological reactions of various wheat genotypes under sudden and salinity condition. Proceedinngs of ANAS (Biological Sciences), 65 (5-6): 2010, pp. 201-204.

30. Асадова С.Ш ., Азизов И.В., Карагезов Т.Г., Хокмалиева Д.А. Некоторые особенности количественного состава фотосинтетических пигментов у инттродуцированных и местных сортов ячменя, подвергнутых засолению на разных стадиях онтогенеза. Аз. ЕТ Əkinçilik institutunun Elmi əsərləri məcmuəsi, XXII cild, Bakı, 2010, s. 119-124.

Карагезов Т.Г., Асадова С.Ш., Мамедова М.Г., Азизов И.В. Особенности каллусообразования и регенерация растений шафрана (Crocus s. L). Биологические основы садоводства и овощеводства Мат. международной конференции с элементами научной школы для молодежи. 22-25 сентября 2010 г. Мичуринск, с. 163-167.

С.Ш. Асадова , М.Г. Мамедова, Т.Г. Карагезов. Каллусогенез и Соматический эмбриогенез у Сrocus sativus L. AMEA-nın Xəbərləri (Biologiya və tibb elmləri seriyası), 2010, 65, №1-2, s. 52-57.

Т.Г. Карагезов, С.Ш. Асадова, И.В. Азизов, М.Г. Мамедова. Индукция каллусогенеза и соматического морфогенеза у Crocus S. L. Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования. Материалы 1Х межд. Симпозиума. Пущино, 14-18 июня, 2011, с.45-47.

Карагезов T.Г., Асадова С.Ш., Мамедова М.Г., Азизов И.В. Особенности каллусогенеза и морфогенеза в культуре трканей шафрана. Особенности каллусогенеза и морфогенеза в культуре тканей шафрана. Труды XXI Международного научного Симпозиума, Симферополь, 2012, с. 452-455.

T.H.Qaragözov, U.F.brahimova, M.H. Məmmədova, S.Ş. Əsədova. Методический подход для определения степени адаптивности растений пшеницы путем моделирования нарастающего воздействия солевого стресса. Azərbaycan Elmi-tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Elmi əsərləri Məcmuəsi, XXIII cild, 2012, s. 101-106.

T.Г. Карагезов, И.В. Азизов, М.Г. Мамедова, С.Ш. Асадова. Биотехнология размножения шафрана (Crocus S.L.) Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı” V Beynəlxalq konfrans. 5-8 noyabr 2013. S. 226-230.

T.H.Qaragözov, M.H.Məmmədova, S.Ş. Əsədova. İzolə edilmiş buğda sünbüllərinin in vitro becərilməsi metodu. Azərbaycan Elmi-tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Elmi əsərləri Məcmuəsi, XXIV cild, 2013, s. 155-158.

Карагезов Т. Г., Асадова С. Ш., Мамедова М. Г., Мамедов Т.С. Ускоренное размножение виноградной лозы как посадочного материала для архитектурного городского дизайна. Научный журнал Геополитика и экогеодинамика регионов, т. 10, вып. 1, Симферополь, 2014, с. 572-576.

Карагезов Т.Г., Асадова С.Ш., Мамедова М.Г., Азизов И.В. Морфогенез и органогенез шафрана (Crocus S. L) in vitro. Годичное собрание общества физиологов растений России. Физиология–теоретическая основа инновационных агро- и фитобиотехнологий. Межд. Науч. Конф. и школа молод. Ученых. Материалы, часть 1, с. 232-235.

T.H. Qaragözov, M.H. Məmmədova, İ.V. İbrahimov, S.Ş. Əsədova. Zəfəranın (Crocus S. L.) in vitro çoxaldılması. AMEA-Xəbərləri, Biologiya və tibb elmləri seriyası, 2014, 69, №1, s. 12-15.

Карагезов Т.Г., Асадова С.Ш., Мамедова М.Г., Азизов И.В. Некоторые проблемы биотехнологического размножения шафрана (Crocus S. L). Факторы экспериментальной эволюции организмов. НАН Украины, 2015, т. 17, стр. 179-182.

S.Ş. Əsədova. Fitohormonlar bitkilərin hüceyrə və toxuma kulturasında. Azərbaycan Elmi-tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Elmi əsərləri Məcmuəsi, XXVI cild,2015, s. 165-171.

Karagyozov T.H., Mammadova M.H., Asadova S.Sh., Azizov I.V. A new approach to biotechnology of saffron (Crocus sativus L.). Global journal of Science Frontier Research:C Biological Science. V.15 Issue 6 (Version 1,0), 2015, p.1-3.

Əsədova S.Ş. Arpanın yerli seleksiya sort və sortnümunələrinin in vitro kulturaya daxil edilməsi.

AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, 2015, c. XXXV, səh. 173-178.

Асадова С.Ш., Гарибов З.А. Введение в культуру in vitro некоторых сортообразцов ячменя, интродуцированных из Международного центра İCARDA. Факторы экспериментальной эволюции организмов, Киев, т. 19, 2016, с. 64-67.

Əsədova S.Ş. Arpanın kallus toxumasının induksiyasına ammonium nitratın təsiri. AMEA-nın Xəbərləri (Biologiya və tibb elmləri seriyası), 2016, cild 71, № 1, s. 25-29.

Əsədova S.Ş. Qəribov Z.Ə. İntroduksiya edilmiş arpa sortnümunələrının eksplantlarından kallus toxumalarının alınması. Əkinçilik Elmi-tədqiqat İnstitutunun Elmi əsərləri Məcmuəsi, XXVIII cild, 2017, s. 153-158.

Əsədova S.Ş. Arpanın Yetişməmiş Rüşeymlərindən İnduksiya Edilmiş Kallus və Morfogenez Proseslərinin Bəzi Xüsusiyyətləri. AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2017, cild 72, №1, s. 23-27.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2002-2013-ci il Odlar Yurdu Universitetində baş müəllim (bakalavr pilləsi),

2016-cı ildən AMEA-nın Molekulyar biologiya və Biotexnologiyalar institutunda magistr pilləsi üzrə ixtisas kurslarının tədrisi

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar Institutu, Mətbuat prospekti, 2A, Bakı AZ1073, Azərbaycan 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4975073 
Mobil tel. (+994 50) 7936493 
Ev tel. (+994 12) 5395294 
Faks (+994 12) 5102433
Elektron poçtu biotexnoloqaz@mail.ru,

sadagat.asadova@gmail.com