Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Qaragözov Tofiq Hüsni oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıBakı şəhəri 
Təvəllüdü 17.12.1948
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2411.02

Bitki fiziologiyası

Etrel və hidrel boy tənzimləyicilərinin təsiri altında meyvələrin yetişməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

105

 

47

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

6

Əsas elmi nailiyyətləri Zəfəranın (Crocus S. L.) biotexnoloji çoxaldılma texnologiyası  işlənib hazırlanmış və analoqu olmayan nəticələr əldə edilmişdir. In vitro şəraitdə soğanaq kəsiklərindən morfogenezin induksiyası yolu ilə orqanogenez mərhələsində 10-dan 25-dək soğanaqlar alınmış və ilk dəfə morfogen və embrionogen qabiliyyətin qorunması ilə təcrid olunmuş zəfəran hüceyrələrinin pasajlaşma  qabiliyyəti aşkar edilmişdir. Buğda genotiplərinin yetişmiş rüşeyimindən  təcrid olunmuş hüceyrə kulturası alınmış və in vitro  şəraitdə bitki rekonstruksiyası həyata keçirilmişdir. Ana  bitki üzərində  tənəffüs - qaz  mübadiləsinin  təyin olunması üçün  qaz xromatoqrafiya   üsulu işlənib hazırlanmış, qaz-maye və qaz-adsorbsiya  xromatoqrafiyasından    istifadə etməklə  karbohidratlar   və aşağı temperaturda qaynayan  qazlar ayrılmışdır. Bitki toxumalarının yaşlanmasında etilenin  hormonal rolu öyrənilmişdir. Almanın  hüceyrə kulturasının  model sistemi yaradılmış  və in vitro şəraitdə bu  sistem meyvələrin ontogenezindəki   bəzi biyokimyəvi ardıcıllıqlarını  adekvat əks etdirmişdir. Alınan kultura 7 il ərzində süni qida mühitində  becərilmişdir. Hüceyrə mühəndisliyi metodları vasitəsi ilə 14 günlük  embrionun hüceyrə kulturasından bitki-regenerantları, seleksiya təcrübəsində istifadə olunması üçün buğdanın somaklonal dəyişkən  formaları alınmışdır. In vitro şəraitdə buğdanın  hüceyrə kulturasında yüksək temperaturun morfogenetik və adaptiv proseslərə təsiri öyrənilmiş, genotiplərin adaptivlik qabiliyyəti  etilenin determinə olunmuş rolu ilə  müəyyənləşdirilmiş, yüksək temperatura davamlı hüceyrə ştamlarının alınması və seçilməsi imkanı göstərilmişdir. Tütün bitkisinə yad genlər köçürülmüş və marker xassəli kanamisinə davamlı transgen bitkilər alınmışdır. Üzümün 10 qiymətli süfrə sortları üçün klonal  çoxaldılma  texnologiyası işlənib hazırlanmışdır. Hormonal amillərin tətbiqi ilə üzüm tənəyinin birgözlü çilinglərlə sürətli çoxaldılması  texnologiyası  təqdim olunmuş və bu texnologiya praktikada tətbiq edilmişdir. Aborigen Şirvan- Şah üzüm sortunun  genofondunun saxlanılması və populyasiyasının bərpası üçün tədqiqatlar aparılmış, bu sortun biotexnoloji çoxaldılma texnologiyası işlənib hazırlanmışdır. Jenşenin  (Panax Ginsenq ) təcrid olunmuş hüceyrə kulturası alınmış, yüksək farmakoloji aktivliyə malik ştamm əldə edilmişdir. In vitro və in vivo şəraitdə  siqnal sistemlərinin istifadəsi buğdanın  hüceyrə  və orqanizm  səviyyəsində davamlılığının nisbəti ilə bağlı problemlər öyrənilmişdir. Bitkilərdə stres təsirinin artan  qradientində rezistentlik və  adaptivlik dərəcəsini   aşkar etməyə imkan verən aqaraponika becərilmə sistemi işlənib hazırlanmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Т.Г.Карагезов, М.Г.Мамедова, И.М. Гусейнова. Агаровая система (Агаропоника) для моделирования абиотических и биотических воздействий на растительный организм. 2017 (в печати).

2. Карагезов Т.Г., Исмаилова Г.И., Мамедова М.Г. Морфогенный потенциал изолированной культуры шафрана (Crocus Sativa L.) при субкультивировании. НАН Украины «Факторы экспериментальной эволюции организмов», 2016 г, Одесса, Украина. т.19 стр. 130 -132.

3. М.Г. Мамедова, Т.Г. Карагезов. Некоторые представления о механизмах устойчивости растений. Azərbaycan Elmi-tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Elmi əsərləri Məcmuəsi, 2016, Cild XXVII. s. 151-158.

4. Karagyozov T.H., Asadova S.Sh., Azizov I.V., Mamedova M.H. A new approach to biotechnology of saffron (Crocus Sativus L.). Global jurnal of science Frontier research: C Biol.science USA, 2015. V.15 issue 6 (ver.1.0) pp. 1-3.

5. Т.Г. Карагезов, К.Г. Гасымов, С.В.Серкеров, Э.Н. Новрузов, И.З. Мурадов, И.А. Шахмурадов. Стратегия Изучения Биологии Апшеронской Популяции Шафрана (Crocus Sativa L.) AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri) 2015, cild 70, N2, səh.164-173.

6. Т.Г. Карагезов, М.Г. Мамедова, И.М.Азизов, С.Ш. Асадова. Некоторые проблемы и перспективы биотехнологического размножения шафрана. НАН Украины «Факторы экспериментальной эволюции организмов», 2015. Т.17 стр.179-182.

7. M.H. Məmmədova, T.H. Qaragözov. Buğda seleksiyasında hüceyrə texnologiyası. Azərbaycan Elmi-tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Elmi əsərləri Məcmuəsi, XXVİ cild, 2015, səh.156-165.

8. T.H.Qaragözov, İ.Ə.Əzizov, S.Ş.Əsədova, M.H.Məmmədova. Zəfəranın (Crocus Sativus L.) in vitro çoxaldılması. АМЕА-nın Xəbərləri Biologiya elmləri seriyası, 2014, 69, №1, s. 12-15.

9. Карагезов Т.Г, Асадова С.Ш, Мамедов Т.С., Мамедова М.Г. Ускоренное размножение виноградной лозы как посадочного материала для архитектурного городского дизайна. Геополитика и Экогеодинамика регионов. Научный журнал. Симферополь. 2014. Том 10, вып. 1 стр. 572 -576.

10. Т.Г. Карагезов, И.М. Азизов, С.Ш. Асадова, М.Г. Мамедова. Морфогенез и органогенез шафрана (Crocus Sativa L.) in vitro. «Plant Phisiology as a Theoretical Basis for Innovative Agriculture and Phytobiotechnologies» International scientific conference and School for young scientists. Kalininqrad 2014. Vol.1 pp. 232-234.

11. T.H. Qaragözov, S.Ş. Əsədova, M.H. Məmmədova. İzolə edilmiş buğda sünbüllərinin in vitro becərilməsi metodu. Azərbaycan Elmi-tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Elmi əsərləri Məcmuəsi, XXIV cild, 2013, səh.155-157.

12. У.Ф. Ибрагимова, И.В. Азизов, М.Г. Мамедова. Реакция сортов твердой и мягкой пшеницы на хлоридное засоление. НАН Украины. Институт Физиологии растений и Генетики. Физиология и биохимия культурных растений. Т.45, № 5, с. 399-407, 2013.

13. Т.Г. Карагезов, И.М. Азизов, С.Ш. Асадова, М.Г. Мамедова. Биотехнология размножения шафрана (Crocus S. L) “Botanika bağlarında və dendropark landşaft memarlığı” V Beynəlx konfr. 5-8 noyabr 2013. s. 226-230.

14. Карагезов T.Г., Асадова С.Ш., Ибрагимова У.Ф., Мамедова М.Г. Методический подход для определения степени адаптивности растений пшеницы путем моделирования нарастающего воздействия солевого стресса. Azərbaycan Elmi-tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Elmi əsərləri Məcmuəsi, XXIII cild, 2012, s. 101-106.

15. Т.Г. Карагезов, И.М. Азизов, С.Ш. Асадова, М.Г. Мамедова. Особенности каллусогенеза и морфогенеза в культуре тканей шафрана. Труды XXI Международного научного Симпозиума, Симферополь, 2012, с. 452-455.

16. Т.Г. Карагезов, И.М. Азизов, С.Ш. Асадова, М.Г. Мамедова. Эмбриогенез и морфогенез у Crocus Sativus L. VII Съезд Общества физиологов растений России. Физиология растений - фундаментальная основа экологии и инновационных биотехнологий. Нижний Новгород, 4-10 июля, 2011г. Мат. Докл., часть 1, с. 311-313.

17. Т.Г. Карагезов, С.Ш. Асадова, И.М. Азизов, М.Г. Мамедова. Индукция каллусогенеза и соматического морфогенеза у Crocus S. L. Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования. Материалы 1Х межд. Симпозиума. Пущино, 14-18 июня, 2011, c. 45-47.

18. Т.Г. Карагезов, С.Ш. Асадова, М.Г. Мамедова Каллусогенез и Соматический эмбриогенез у Сrocus sativus L. АМЕА-nın Xəbərləri Biologiya elmləri seriyası, 2010, 65, №1-2, с. 52-57.

19. Т.Г. Карагезов, С.Ш. Асадова, И.М. Азизов, М.Г. Мамедова. Особенности каллусообразования и регенерация растений шафрана (Crocus s. L). Биологические основы садоводства и овощеводства Мат. международной конференции с элементами научной школы для молодежи. 22-25 сентября 2010 г. Мичуринск, с.163-167.

20. T.H. Qaragezov, A.S. Asadova, M.H.Mamedova. Nature of physiological reactions of various wheat genotypes under sudden and salinity condition. Proceedinngs of ANAS (Biological Sciences), 65 (5-6): p.201-204, 2010.

21. Карагезов Т.Г., Ибрагимова У.Ф. Мамедова М.Г. Стрессорная реакция листьев и корней различных генотипов пшеницы при внезапном и постепенном засолении. АМЕА-nın Xəbərləri Biologiya elmləri seriyası, 2008, 63, №5-6, s. 14-21.

22. Карагезов Т.Г. Азизов И.В., Асадова С.Ш. Сахароза как морфогенетический и осморегуляторный фактор в культуре клеток люцерны. «Теоретические и прикладные аспекты биохимии и биотехнологии растений» Сборник научных трудов III Междунар. Научной конференции 14-16 мая 2008г, Минск, с. 209-210.

23. Карагезов Т.Г., Алимамедзаде И.М. Особенности технологических подходов при клональном размножении винограда. VII Междун.симпозиум «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования» Москва, Пущино, 2007, стр. 247-250.

24. Азизов И.В., Карагезов Т.Г., Асадова С.Ш. Хокмалиева В.А. Изменение количественного состава фотосинтетических пигментов у ячменя в условиях постепенного и внезапного засоления. VII Междун.симпозиум «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования» Москва, Пущино, 2007 стр. 236-238.

25. Карагезов Т.Г., Азизов И.В., Мамедова М.Г. Антимикробная активность культуры ткани женьшеня. VI Межд. симпозиум «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования» Москва, Пущино, 2006, стр.254-257.

26. Qaragözov T.H., Əliməmmədzadə İ.M. Hümbətova V.A. Endogen və ekzogen tipli auksin istifadə edərək üzüm bitkilərinin in vitro-da mikroklonal çoxaldılması zamanı rizogenin induksiyası. “Biomüxtəlifliyin Genetic Ehtiyyatları” I Beynəlxalq Elmi Konf. 27-28 iyun Bakı, 2006 , s. 184-186.

27. Карагезов Т.Г, Мамедова М.Г. Биотехнологические основы культивирования пшеницы in vitro. ET Əkinçilik İnst. Elmi Əsərlərin Məcmuəsi XXII cild, 2005 səh.123-131.

28. Азизов И.В., Асадова С.Ш,. Бархалова Ф.Р., Мамедова М.Г., Карагезов Т.Г. Формирование фотосинтетического аппарата у эмбриоидов люцерны Medicago sativa L. в условиях солевого стресса. АМЕА-nın Xəbərləri Biologiya elmləri seriyası, 2004, №3-4, s. 3-10.

29. Qaragözov T.H., Əliməmmədzadə İ.M., Azizov I.B. Культуральный фенотип и состояние фотосинтетического аппарата при микроклональном размножении винограда. BDU Xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2004, N 3, səh.98-104.

30. Qaragözov T.H., Əsədova S.Ş., Əliməmmədzadə İ.M., М.H.Məmmədova, Həsənov F.E. «Tİ-MEDİA»-şirkətinin mətbəəsi, ГМ – 001520 – 2004, qrifli nəşr, 78 s.

31. İbrahim V. Ezizov¸ Sedaget Ş. Esedova¸ Tofiq H. Qaragözov. Mahire H. Memmedova. Sodium kloridin yonca (Medıcago sativa L.) embrioidlerinde fotosintez kuruluşlarının oluşmasına etkisi, ХХП Ulusal Bioloji konqresi 21-24 Hazıran, 2004, Adana, 69-73.

32. İ.V. Ezizov, S.Ş. Esedova¸ Z.Ş. İbrahimova, M.H. Memmedova, T.H. Qaragözov. Yonca və buğda morfogenezinin induksiyası zamanı fotosintez kuruluşlarının oluşması. XIII Biotexnoloji konqresi. 25-29 Ağustos, 2003, Çanakkale. Bildiriler kitabı, 36-41.

33. Азизов И.В., Асадова C.Ш., Мамедова М. Г., Карагезов Т.Г., Алиев Дж.А. Стресс и особенности некоторых физиологических процессов у эмбриоидов люцерны. Мат.V Межд. Симп. «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования» г. Москва, 9-14 июня 2003 г, с. 104-106.

34. Т.Г. Карагезов, C.Ш. Асадова, М.Г. Мамедова. Культура клеток растений в изучении адаптивных реакций. «Biokimya bu gün və sabah» mövzusunda elmi konfr. Materialları Bakı, 2003, s. 107-109.

35. Т.Г. Карагезов, C.Ш. Асадова, М.Г. Мамедова. Особенности соматического эмбриогенеза в культуре тканей пшеницы и люцерны. «Biokimya bu gün və sabah» mövzusunda elmi konfr. Materialları Bakı, 2003, s. 103-105.

36. И.В. Азизов, Т.Г. Карагезов, C.Ш. Асадова Ф.Р. Бархалова, М.Г. Мамедова. Действие различных концентраций на рост и фотосинтетические показатели современных сортов пшеницы. «Biokimya bu gün və sabah» mövzusundaelmi konfr. Materialları Bakı, 2003, s. 101-103.

37. Т.Г. Карагезов, Ш. Ибрагимова, Н.Х. Аминов, А.Дж. Алиев. Цитогенетический анализ у растений-регенерантов с выщепляющимися мутантами. Изв.НАН.Азерб. Сер.Биол.наук N1-3, 2003, 6с.

38. Qaragözov T.H., Əsədova S.Ş. Yoncanın mikroçoxaltma prosesində qida mühitinin tərkibində olan fitohormonların genotiplərin regenerasiya potensialına təsiri. “Azərbaycan biokimyaçılar və molekulyar biologlar cəmiyyətinin 1 konfransı” Bakı, 2001, s.73-74.

39. Qaragözov T.H., M.H. Memmedova. Kallustun kültürleşme zamanı bitki regenerantlarının çıxışına etkisi. ХIII, Ulusal Bioloji konqresi cilt II, 1997, s. 471-478.

40. Зохрабекова Ш.М., Аджалов В.А., Карагезов Т.Г., Алиев Дж.А. Конструирование химерного гена К и его экспессия в трансформированных растениях табака. Докл. АН России, 337, N4, 1994, 3с.

41. Зохрабекова Ш.М., Аджалов В.А., Карагезов Т.Г. Культура клеток растений как модельная система для изучения экспрессии чужеродных генов в высших растениях. Материалы I Физиол. съезда Азерб. Респ. 1994. 5с.

42. Зохрабекова Ш.М., Аджалов В.А., Карагезов Т.Г. Анализ экспрессии химерного гена в трансформированных растениях табака Материалы I Физиол. съезда Азерб. Респ. 1994. 4с.

43. T.H. Qaragözov, M.H. Memmedova., C.Ə. Əliyev. Bərk buğdanın yetişməmiş rüşeymdən kallusəmələgəlməsi və bitkinin regenerasiyası. АМЕА-nın Xəbərləri Biologiya elmləri seriyası, 1993, №1-3 s. 189 -195.

44. Карагезов Т.Г., Луканина Н.Н., Самедов А. Изучение каллусообразования у различных сортов винограда. Изв. АН. Аз. ССР. Сер. Биол. наук, 3, 1991, 8с.

45. Алиев Дж.А., Зохрабекова Ш.М., Карагезов Т.Г., Аджалов В.А. Конструирование векторов для переноса гена К в растения табака и индукции морфогенеза. Изв. АН. Аз. ССР. Сер. Биол. наук, 1, 1991, 7с.

46. Алиев Дж.А., Зохрабекова Ш.М., Карагезов Т.Г., Аджалов В.А., Мурадов А. Перенос гена К в растения табака. Изв. АН. Аз. ССР. Сер. Биол. наук, 5, 1991. 7с.

47. Самедов А.Н., Могелевская М.Н., Худавердиева С., Карагезов Т.Г. Обнаружение возбудителей бактериозов винограда на территории Апшерона. Изв. АН. Аз. ССР. Сер. Биол. наук, 6, 1988. 6с.

48. Луканина Н.Н., Махмудова И.М., Карагезов Т.Г. Генотипические особенности морфогенеза винограда при микроклональном размножении. Изв. АН. Аз. ССР. Сер. Биол. наук, 5, 1988. 5с.

49. Карагезов Т.Г., Кулиев А.А. Влияние нафтилуксусной кислоты на синтез этилена яблони. Сборник науч. трудов «К резистентности растений при экстрем. Воздействиях среды» Баку, АГУ, 1982, 10с.

50. Карагезов Т.Г., Кулиев А.А. Изменение выделения этилена как стрессовая реакция плодов на отделение от материнского растения. Тематический сборник науч. трудов «Резистентность раст. организмов к действию физ. и хим. факторов» Баку, АГУ, 1981, 6с.

51. Мамедов Т., Карагезов Т.Г., Карч В. Особенности генерации биоэлектрических потенциалов в культивируемых клетках растений. Научные труды АГУ, Серия биол. наук. 3, 1979. 4с.

52. Карагезов Т.Г., Кулиев А.А. Метод определения дыхательного газообмена плодов на дереве. Ученые записки АГУ. Серия биолог. наук N1, 1979, 4с.

53. Карагезов Т.Г., Кулиев А.А., Арустамов Л.Г. Одновременное определение смеси низкокипящих газов О2 ,N2, CО2, СО и этилена методом газовой хромотографии. Доклады АН Аз. ССР, т.35, N1, 1979,. 4с.

54. Мустафаев И.Д., Кулиев Ф.Д., Карагезов Т.Г. Получение каллусной культуры пшеницы. Изв. АН. Аз. ССР, сер. биолог. наук, 6, 1976, 5с.

55. Карагезов Т.Г., Кулиев А.А. Зависимость между изменением общего количества дубильных веществ,активностью окислительных ферментов, аскорбиновой кислоты в период хранения плодов. Доклады АН Аз.ССР. т. XXIX, N3, 1973, 5с.

56. Карагезов Т.Г., Кулиев А.А., Гусейнов А.М. Растворимые сухие вещества и их зависимость от дыхания в процессе хранения. Ученые записки АГУ. Серия биолог. наук N1, 1971, 5с.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar institutunda magistr pilləsi üzrə ixtisas kurslarının tədrisi   
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar Institutu, Mətbuat prospekti, 2A, Bakı AZ1073, Azərbaycan
Vəzifəsi Bitki biotexnologiyası laboratoriyasının müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3220743
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5102433 
Elektron poçtu qaragezovt@mail.ru