Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun fəlsəfə doktorları

İbrahimova Ülkər Faiq qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıSumqayıt şəhəri 
Təvəllüdü 09.05.1981 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2411.02

Bitki fiziologiyası

Duz stresinə məruz qalmış buğda genotiplərinin morfofizioloji və biokimyəvi xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

18

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Duz stresi şəraitində Azərbaycanda rayonlaşdırılan bərk və yumşaq buğda sortlarının morfofizioloji və biokimyəvi xüsusiyyətlərinin tədqiq edilmiş, NaCl duzunun müxtəlif qatılıqlarını modelləşdirməklə qidalı aqar mühiti işlənib hazırlanmışdır. Bu model stres şəraitində genotiplərin adaptasiya dərəcəsinin təyin edilməsinə imkan yaradır və fizioloji, biokimyəvi, molekulyar tədqiqatlar zamanı daha dəqiq nəticələr almaq məqsədilə istifadə edilə bilər. Tarla şəraitində yetişdirilən bərk və yumşaq genotiplərinin davamlılıq indeksləri (Yp, Ys, OM, Tol, SHI, STI) əsasında  məhsuldar, davamlı, orta davamlı və həssas genotiplər müəyyən edilmiş və Nurlu-99 və Bərəkətli-95 genotiplərinin zəif və orta dərəcədə şorlaşmış torpaqlarda əkilməsi və duzadavamlı sortların yaradılması üçün ilkin material kimi seleksiyada istifadə olunması tövsiyyə edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Карагезов Т.Г., Ибрагимова У.Ф., Мамедова М.Г. Стрессорная реакция листьев и корней различных генотипов пщеницы при внезапном и постепенном засолении // Известия НАН Aзербайджана (биологичес¬кие науки), 2008, т. 63, № 5-6, с. 14-21

2. İbrahimova Ü.F. İntroduksiya olunmuş buğda genotiplərinin duzadavamlılığına görə qiymətləndirilməsi // AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2009, XXIX cild, s. 660-664

3. Ибрагимова У.Ф. Анализ солеустойчивости генотипов пшеницы, отличающихся по архитектонике // Труды Института Микробиологии НАН Азербайджана, 2009, т. VII, с. 189-192

4. İbrahimova Ü.F. Buğda genotiplərinin duzadavamlılığına görə tədqiqi // Azərbaycan Botaniklər cəmiyyətinin elmi əsərləri, 2010, c. I , s. 304-307

5. Карагезов Т.Г., Мамедова М.Г., Асадова C.Ш., Ибрагимова У.Ф. Методический подход для определения степени адаптивности растений пшеницы путем моделирования нарастающего воздействия солевого стрессор // Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutunun elmi əsərləri məcmuəsi, 2012, XXIII cild, s. 101-105

6. Ибрагимова У.Ф., Азизов И.В., Мамедова М.Г. Реакция сортов твердой и мякгой пшеницы на хлоридное засоление // Физиология растений и генетика, 2013, т. 45, №5 с. 399-407

7. Aziziov I.V., Khanisheva M.A., Ibrahimova U.F. Effect of salinity on chlorophyll content and activity of photosystems of wheat genotypes / Proceedings of the 15th International Conference on Photosynthesis. China: Bejing, 2010. In: Photosynthesis Research for Food, Fuel and Future. China: 2013, pp. 548-551

8. İbrahimova Ü.F. NaCl duzu stresinin buğda genotiplərinin bəzi morfofizioloji göstəricilərinə təsiri // AMEA-nın Xəbərlərı (biologiya və tibb elmləri), 2013, cild 68, №2, s. 53-58

9. İbrahimova Ü.F., Qaragözov T.H. Duz stresi şəraitində buğda sortlarının müxtəlif inkişaf fazalarında morfofizioloji göstəricilərinin öyrənilməsi // AMEA-nın Xəbərlərı (biologiya və tibb elmləri), 2014, cild 69, №3, s. 52-57

10. Ulkar F. Ibrahimova, Tofig H. Garagyzov, Yashar M. Feyziyev. Effect of salt stres on physiological characteristics in Triticum aestivum L. and Triticum durum Desf. genotypes. International Conference: Innovative Approaches to Conservation of Biodiversity. 2-4 October, 2016, p.148

11. Ü.F. İbrahimova. Duz stresinin buğda genotiplərinin dəninin keyfiyyət əlamətlərinə təsiri Müasir Təbiət Elmlərinin Aktual Problemləri ” Beynəlxalq Elmi Konfransı, Gəncə Dövlət Universiteti 4-5 may, 2017.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar Institutu, Mətbuat prospekti, 2a, AZ1073
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 5787881 
Ev tel. (+994 18) 6483698 
Faks (+994 12) 5102433
Elektron poçtu u.ibrahimova@yahoo.com