Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Qurbanova Ulduzə Əhməd qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıGoranboy rayonu, Balakürd kəndi 
Təvəllüdü 22.12.1983 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Biologiya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2406.02

Biokimya

Buğda və amarant yarpaqlarında NAD-malatdehidrogenaza fermentinin müqayisəli tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

70

 

38


2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq, tarla şəraitində normal suvarılan və quraqlıq stresinə məruz qalmış buğda və amarant yarpaqlarından assimlyasiyaedici toxumalarının subhüceyrə fraksiyaları ayrılaraq nativ gel-elektroforez üsulu ilə NAD-MDH-ın izoferment spektri, onların aktivliyinin dəyişmə dinamikası tədqiq edilmişdir. NAD-MDH fermentinin yüksək aktivlik göstərməsi üçün optimal reaksiya mühiti tapılmışdır. Müxtəlif subhüceyrə fraksiyalarında lokalizə olunmuş NAD-MDH-ın izoformalarının molekul kütlələri, ləngimə faktorları (Rf), kinetik parametrləri və katalitik xüsusiyyətləri ilk dəfə olaraq təyin edilmişdir. NAD-MDH-ın subhüceyrə izoformalarının, düzünə və əksinə gedən reaksiyaların substrata uyğunluğu, temperatur və pH optimumları müəyyənləşdirilmişdir.  
Elmi əsərlərinin adları 1. Мехвалыева У.А., Гулиев Н.М., Бабаев Г.Г., Байрамов Ш.М., Халыгзаде М.Н. Некоторые эколого-физиологические особенности и функционирование ферментов метаболизма углерода у двух видов амаранта // Сборник Научных Трудов III Международной Научной Конференции ”Теоретические и Прикладные аспекты Биохимии и Биотехнологии Растений“. Минск, 2008, с. 455-458.

2. Гулиев Н.М., Бабаев Г.Г., Мехвалыева У.А., Сулейманов С., Халыгзаде М.Н. Влияние засоленности среды на работу Н+-насосов корневой системы и на активность карбоангидразы листьев Amaranthus cruentus L. // Материалы XVII Международного Симпозиума «Нетрадиционное растениеводство. Селекция. Охрана природы. Эниология. Экология и Здоровье» Симферополь, г. Алушта, 2008, с. 546-551.

3. Мехвалыева У.А., Бабаев Г.Г., Байрамов Ш.М., Новрузов Е.А., Алиева Д.Р., Халыгзаде М.Н., Гулиев Н.М. НАД-малатдегидрогеназа, очищенная из митохондрий листьев пшеницы, в условиях почвенной засухи // Научные Труды Института Ботаники НАН Азербайджана, Том XXIX, 2009, с. 560-569.

4. Бабаев Г.Г., Мехвалыева У.А. Выделения ассимиляционных тканей и их субклеточных фракций листьев амаранта // Материалы VIII Международного Симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования», Москва, 2009, Том III, с. 23-26

5. Бабаев Г.Г., Мехвалыева У.А., Байрамов Ш.М., Гулиев Н.М. Биохимические аспекты ингибирование гидратазной активности карбоангидразы субклеточных фракций листьев Amaranthus cruentus L. // Материалы Международной научной конференции «Ботанические сады-центры сохранения разнообразия мировой флоры». Вестник Киевского Национального Университета имени Тараса Шевченко. Серия «Интродукция и сохранение растительного разнообразия» г. Киев, 2009, № 25-27, с. 23-25.

6. Бабаев Г.Г., Мехвалыева У.А., Байрамов Ш.М., Гулиев Н.М. Влияние солевого стресса на работу Н+ - насосов корней и на активностью ферментов ассимиляции СО2 при фотосинтезе листьев Amaranthus cruentus L. // Материалы II «Международной Научной Конференция Интродукция, Селекция и Защита растений». Донецк-2009, Том 1, с. 47-53.

7. Мехвалиева, У.А., Бабаев Г.Г. Адаптивный роль некоторых ферментов малатдегидрогеназного комплекса ассимиляционных тканей листьев амаранта в условиях солевого стресса // Аграрная Наука Азербайджана, 2009, №5 (215), с. 39-41.

8. Бабаев Г.Г., Мехвалиева У.А., Байрамов Ш.М., Халыгзаде Н.М., Гулиев Н.М. Влияние солевого стресса на адаптивную ренакцию растения амаранта: Н+- насос и ферменты метаболизма углерода // Материалы XIII Международного Симпозиума «Нетрадиционное растениеводство. Селекция и Генетика. Эниология. Экология. Здоровье», Алушта, Симферополь, 2009, с. 655-661.

9. Babayev H.Q., Bayramov Ş.M., Mehvalıyeva U.Ə., Xalıqzadə M.N. Bəzi eukariot orqanizmlərdə karboanhidraza fermentinin tədqiqinin tarixi aspektləri və fizioloji funksiyalarının müqayisəli xarakteristikası // Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin Elmi Əsərləri, 2010, I Cild, s. 287-295.

10. Osmanov H.M., Süleymanov S.C., Babayev H.Q., Bayramov Ş.M., Mehvalıyeva U.Ə. İnsan və heyvan mənşəli karboanhidrazaların və onların izofermentlərinin müqayisəli biokimyəvi xüsusiyyətləri // Azərbaycan Tibb jurnalı, 2010, № 2, c.159-163.

11. Бабаев Г.Г., Бабаева З.Б., Мехвалиева У.А. Новрузов Е.А. Амарант-моделное растение для исследования влияния стрессоров внешней среды на растений. Биологические особенности и полезные свойства // Труды Азербайджанского Национального Комитета “Человек и Биосфера“ (МаВ, ЮНЕСКО). Экологическая цивилизация, устойчивое развитие, окружающая среда. Ежегодные издания, 2010, Т. 6, с. 239-251.

12. Бабаев Г.Г., Гасымова Ф.И., Мехвалыева У.А., Гулиев Н.М. Сравнительная характеристика фотосинтетических особенностей С4-растения амаранта и С3-растения нута // Научные Труды Института Ботаники НАН Азербайджана, 2011, Т. XXXI, с. 369-376.

13. Мехвалиева У.А., Бабаев Г.Г., Алиева М.Н., Гулиев Н.М. Активность ключевых ферментов фотосинтеза у С3- и С4-растений в условиях водного стресса // Известия НАН Азербайджана. Серия биологических наук, 2011, Том 66, № 3, с. 91-96 (ISSN 2078-3388).

14. Babayev H.Q., Mehvalıyeva U. Ə., Babayeva Z.B., Bayramov Ş.M., Quliyev N.M. Bəzi C4-bitkilərin ontogenezində işığın intensivliyinin fotosintezin piqmentlərinə və karboksilləşdirici fermentlərə təsiri // Труды Азербайджанского Национального Комитета «Человек и Биосфера» (МаВ, ЮНЕСКО). Экологическая цивилизация, устойчивое развитие, окружающая среда. Ежегодные издания, 2012, Том 8, с. 305-314.

15. Бабаев Г.Г., Мехвалиева У.А., Халилова Х.Дж., Алиева М.Н., Гулиев Н.М. Активность НАД-малатдегидрогеназы в митохондриях, выделенных из ассимиляционных тканей листьев амаранта (Amaranthus cruentus L.) // Материалы X Международной Научно-методической Конференции «Интродукция нетрадиционных и редких растений». Ульяновск-2012, Том 1, с. 144-152.

16. Мехвалиева У.А., Бабаев Г.Г., Байрамов Ш.М., Касумова Ф.И., Алиева М.Н., Гулиев Н.М. Исследование ключевых ферментов С4-синдрома в листьях и элементах колоса пшеницы в условиях водного стресса // Sumqayıt Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyinə həsr olunmuş „Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi“ üzrə VII Beynəlxalq Elmi Кonfransın Мateriallari. Sumqayıt, 2012, s. 49-54.

17. Бабаев Г.Г., Байрамов Ш.М., Мехвалиева У.А., Алиева М.Н., Гулиев Н.М. Эволюционные признаки С4-синдрома и появления функциональных особенностей С4-фотосинтеза // Научные Труды Института Ботаники НАН Азербайджана. Баку 2012, Том XXXII, с. 279-289.

18. Бабаев Г.Г., Байрамов Ш.М., Мехвалиева У.А., Гулиев Н.М., Гусейнова И.М., Алиев Д.А. Aктивность ферментов С4-фотосинтеза у различных генотипов пшеницы в условиях продолжительной почвенной засухи // Известия НАН Азербайджана. Серия биологических и медицинских наук, 2012, Том 67, № 3, с. 14-23.

19. Бабаев Г.Г., Мехвалиева У.А., Абыев Г.А., Гулиев Н.М. Локализация ферментов малатдегидрогеназной системы в дифференцированных тыканьях листьев амаранта и участие их в формировании адаптации к условиям почвенной засухи // Материалы III Международной Научно-методической Конференции. Днепропетровск, 2013, с. 88-91.

20. Babayev H.G., Bayramov Sh.M., Mehvaliyeva U.A., Aliyeva M.N., Guliyev N.M., Huseynova I.M., Aliyev J.A. Activities of C4- photosynthetic enzymes in different wheat genotypes under continuous soil drought conditions // Journal of Biochemistry Research, 2013, Vol. 1 (1), p. 7-16. (www.peakjournals.orq/sub-journals-JBR.html).

21. Мехвалиева У.А., Бабаев Г.Г., Новрузов Е.А., Гулиев Н.М. Влияние почвенной засухи на активность и изоформ НАД-зависимой малик энзима листьев Amaranthus cruentus L. // X Международный Симпозиум «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». Москва-Пущино, Россия, 2013, Tом I, с. 221-224.

22. Бабаев Г.Г., Мехвалиева У.А., Байрамов Ш.М., Халыг-заде М.Н., Гулиев Н.М. Влияние солевого стресса на адаптивную реакцию растения амаранта: Н+- насос и ферменты метаболизма углерода // Материалы XXII Международного Научного Симпозиума. Симферополь, г. Алушта, 2013, с. 405-410.

23. Bayramov Ş.M., Babayev H.Q., Mehvalıyeva U.A., Əliyeva M.N., Quliyev N.M. İşığın intensivliyinin, temperaturun və quraqlığın buğda yarpaqları malatdehidrogenazasının aktivliklərinin tənzimində rolu // Azərbaycan MEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri. Bakı, 2013, XXXIII Cild, s. 164-171.

24. Quliyev N.M., Babayev H.Q., Mehvalıyeva U.Ə., Əliyeva M.N., Feyziyev Y. Quraqlığın amarant yarpaqlarında qaz mübadiləsi parametrlərinə və dekarboksilləşdirici malatdehidrogenazalara təsiri // AMEA-nın Məruzələri, Bakı, Elm, 2014, Cild LXX, № 1, s. 46-50.

25. Бабаев Г.Г., Мехвалиева У.А., Бабаева З.Б., Алиева М.Н., Гулиев Н.М. Филогенетическое развитие ассимиляционных тканей и ферменты С4-пути фотосинтеза в органах С4-растений (ОБЗОР) // Труды Азербайджанского Национального Комитета “Человек и Биосфера“ (МаВ, ЮНЕСКО). Экологическая цивилизация, устойчивое развитие, окружающая среда. Ежегодные издания, 2013/14, Том 9, с. 200-217.

26. Babayev H., Mehvaliyeva U., Aliyeva M., Feyziyev Y. and Guliyev N. The study of NAD-malik enzyme in Amaranthus cruentus L. under drought // Plant Physiology and Biochemistry, 2014, Vol. 81, p. 84-90. (ISSN: 0981-9428, Impact factor 2,775).

27. Бабаев Г.Г Алимаммадзаде И.М., Оруджова Т. Я., Курбанова У.А. Влияние почвенной за сухи на активность, локализацию и регуляцию активности карбоангидразы, некоторых ферментов С3 и С4-цикла в онтогенезе листьев амаранта // Вестник Бакинского Государственного Университета. Сер. Естественных Наук, 2014, №4, с. 65-75.

28. Hüseynova İ., Balakişiyeva G., Qurbanova U., Kosayeva N., Bayramova C., Məhərrəmov İ., Əliyev C. Fitoplazma infeksiyası zamanı üzüm (Vitis vinifera) yarpaqlarında NAD malatdehidrogenaza, aspartataminotransferaza və alaninaminotransferaza fermentlərinin tədqiqi Müəlliflərin, AMEA-nın Xəbərləri, cild 70, №3, 2015, s. 5-11

29. Sultanova N.F., Bayramova N.K., Əliyeva D.R., Qurbanova U.Ə.. Hüseynova İ.M GLRaV 3 ilə Virusu Yoluxmuş Üzümün (Vitis vinifera L. ) Yarpaqlarında Fizioloji Göstəricilərin Malat və Azot Metabolizmində İştirak Edən Bəzi Fermentlərin Fəallıqlarının Tədqiqi AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2016, cild 71, N 2, səh. 29-37

30. Mustafayeva Ü. C., Qurbanova U. Ə., Bayramov Ş.M., Quliyev N. M. Sorghum Bicolor yarpaqlarında NADP-malatdehidrogenazanın aktivliyinin işıqlanma müddətindən asılı olaraq öyrənilməsi. Müasir təbiət elimlərinin Aktual Problemləri, Beynəlxalq elmi konfrans 4-5 may 2017, s. 138-141

31. Qurbanova U. Ə., Babayev H. Q., Bayramov Ş. M. Quliyev N.M Buğda yarpaqlarında NADP-malatdehidrogenazanın izoferment spektrinin tədqiqi. Müasir təbiət elimlərinin Aktual Problemləri, Beynəlxalq elmi konfrans 4-5 may 2017, s. 141-144

32. Orucova T. Y., Bayramov Ş. M Qurbanova U. Ə Bəzi ikiləpəli C4 bitkilərdə fosfoenolpiruvat karboksilazanın kinetik parametrlərinin tədqiqi. Müasir təbiət elimlərinin Aktual Problemləri, Beynəlxalq elmi konfrans, 4-5 may, 2017, s. 166-170

33. Orujova Taliyya, Bayramov Shahniyar, Gurbanova Ulduza Daily regulation of some C4 and Calvin cycle enzymes in some dicotyledon species of Chenopdiaceae family, SEAB 2017, July 05-08, Minsk, Belarus, p.318

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti AMEA-nın Molekulyar biologiya və Biotexnologiyalar institutunda magistr pilləsi üzrə ixtisas kurslarının tədrisi   
Digər fəaliyyəti  AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü,

AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri.

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar Institutu, Mətbuat prospekti, 2a, AZ1073
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381164  
Mobil tel. (+994 50) 3381571 
Ev tel. (+994 12) 5796142 
Faks (+994 12) 5102433  
Elektron poçtu mehvaliyeva-ulduza@rambler.ru,

ulduzagurbanova@gmail.com