Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Qasımova Fazilə İmtu qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikasıİsmayıllı rayonu 
Təvəllüdü 01.10.1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru                                       
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2411.02

Bitki fiziologiyası

Anaerob və aerob şəraitdə xlorellada molekulyar hidrogen metabolizmi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

39

 

10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq Chlorella yosununda molekulyar hidrogen metabolizminin ayrı-ayrı aspektləri və müxtəlif faktorların bu proseslərə təsiri kompleks şəkildə tədqiq edilmiş, molekulyar hidrogenin və  fotosintetik oksigenin ayrılma reaksiyalarının bir-birinden asılı olmayan, paralel gedən reaksiyalar olduğu aşkar edilmişdir. Heksaploid, tetraploid və diploid buğda genotiplərinin ontogenezin ilk mərhələlərində duzadavamlılığının tədqiqi nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, duzun təsirindən bütün genotiplərdə boyümə sürətinin birmənalı olaraq zəifləməsi müşahidə edilməsinə baxmayaraq, bütün sortlarda və bütün qatılıqlarda normal inkişafın davamı özünü göstərir. 80 Qy dozalı γ şüalanmanın təsirindən 14 və 21 günlük buğda cücərtilərində 150 və 200 mMol qatılığında  olan  NaCl duzunun köklərin və gövdələrin uzunluğuna, fotosintez piqmentlərinin  miqdarına, I və II fotosistemlərin fəallığına neqativ təsirinin aradan qaldırılması müşahidə edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Юсифова Ф.И. Некоторые особенности кинетики фотозависимого выделения водорода клетками хлореллы. Материалы Респ. научн. конф. Аспирантов, Баку,1986, с. 21-22

2. Юсифова Ф.И. Температурная зависимость продуцирования Н2 клетками хлореллы. Сб. научн. раб. респ. конф.» Растительн. и пути регуляции ее жизнед.», посв. 50-летию Института Бот.АН.Аз.ССР, Баку, 1986, с. 79-81

3. Юсифова Ф.И. Кинетика фотовыделения водорода и его корреляция с активностью гидрогеназы у хлореллы. Тематический сб. научн трудов АГУ « Молекулярная биофизика клетки и клеточных процессов», Баку, 1986, с. 46-50

4. Юсифова Ф.И., Мамедов Т.Г. О взаимоотношении выделения и поглощения молекулярного водорода клетками хлореллы . Ж.» Известия АН Аз.ССР . сер. биол. науки», 1991, №2, с.11-15

5. Юсифова Ф.И. Влияние нефотосинтетических факторов на выделение и поглощение молекулярного водорода клетками микроводорослей хлорелла и дуналиелла. Сб. статей «1 съезд физиологов растений Азербайджана», Баку, 1997, с. 58-61

6. Юсифова Ф.И. Метаболизм молекулярного водорода у зеленых водорослей.Известия НАН Азербайджана, Сер.биол. наук. 2002, № 1, с. 140-147

7. Зейналова М.Г., Гасымова Ф.И., Халыг-заде М.Н., Гулиев Н.М. Сезонная динамика основных элементов водного баланса, белка и хлорофилла у некоторых представителей семейства Сhenopodiaceae в условиях Апшерона. Известия НАН Азербайджана, Сер.биол. наук. 2006, № 3-4 с. 44-54.

8. Гасымова Ф.И., Халыг-заде М.Н., Азизов И.В., Гулиев Н.М. Некоторые особенности водного режима у генотипов пшеницы в условиях засухи. Известия НАН Азербайджана, Сер.биол. наук. 2006, № 5-6, с. 3-12.

9. Qasımova F.İ., Xalıq-zadə M.N., Əzizov İ.V., Quliyev N.M. Abşeron torpaqlarında quraqlıq şəraitində müxtəlif buğda genotiplərinin su rejiminin bəzi xüsusiyyətləri. Torpaqşünaslıq və aqrokimya, Əsərlər toplusu, XVII cild, 2007, s. 344-346.

10. Zeynalova M.N., Babayev H.Q., Qasımova F.İ., Xalıq-zadə M.N., Quliyev N.M. Chenopodeaceae fəsiləsinin bəzi növlərinin ontogenezdə stress təsirinə fizioloji və biokimyəvi adaptasiyasıы. AMEA-nın Botanika İnstitunun elmi əsərləri, XXVIII cild, 2008, s. 204-208

11. Kurnaz S., Rustamov R., Zeynalova M., Gasimova F. Natural growth as an indicator of monitoring of the linear infrastructure for safety and security issues. KSAS International Journal , V. 9, 2008, pp. 59-66

12. Гасымова Ф.И., Халыгзаде М.Н., Бабаев Г.Г., Азизов И.В., Гулиев Н.М. Некоторые особенности водного режима и фотосинтетической способности генотипов пшеницы в условиях засухи. Вестник Днепропетровского Университета. Биология. Екология 2009. Т.2. с. 10-18

13. Байрамов Ш.М., Бабаев Г.Г., Гасымова Ф.И., Халыгзаде М.Н. Некоторые аспекты эволюционного развития С4 фотосинтеза. Труды Общества Ботаников Азербайджана 2010. Т. I, с. 279-286

14. Бабаев Г.Г., Мехвалиева У.А., Гасымова Ф.И., Гулиев Н.М. Сравнительная характеристика фотосинтетических особенностей С4-растения амаранта и С3 -растения нута. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, 2011, XXXI, s. 370-376

15. Гасымова Ф.И., Халыг-заде М.Н., Азизов И.В., Гулиев Н.М. Водный режим и фотосинтетическая способность у генотипов озимой пшеницы в условиях засухи. Сельскохозяйственная биология, 2012, №1, с. 78-82

16. Мехвалиева У.А., Бабаев Г.Г., Байрамов Ш.М., Гасымова Ф.И., Алиева М.Н., Гулиев Н.М. Исследование ключевых ферментов С4-синдрома в листьях и элементах колоса пшеницы в условиях водного стресса. Министерство образования Азербайджанской Республики Сумгаитский Государственный Университет Институт Радиационных проблем НАНА “ Экология и охрана жизнедеятельности “ VII Международная научная конференция . SDU-50. Сумгаит-2012. с. 49-54

17. F.İ. Gasmova, Ə.Ç. Məmmədov, S.Y. Süleymanov, İ.M. Hüseynova. NaCl duzunun müxtəlif qatılıqlarının buğda genotiplərinin su rejimi parametrlərinə və fotosintetik piqmentlərə təsiri Azərbaycan Aqrar Elmi Jurnalı, 2015, N3, s. 42-44

18. Gasimova F.I., Azizov I.V. Influence of chloride salinity on germination, water relation parameters and chlorophyll content of wheat genotypes. International Journal of Current Research Vol.8, Issue,02, pp. 25975-25978, 2016

19. Gasimova F.I., Azizov I.V. Evaluation of Salt Tolerance in Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes during Early Ontogenesis. Emer Life Sci. Res. (2016) 2(2): 21-25

20. Ханышева М.А., Гасымова Ф.И. Азизов И.В. Действие хлоридного засоления на морфофизиологические признаки генотипов твердой и мягкой пшеницы. Факторы экспериментальной эволюции организмов, Украина. 2016. Том 18.c. 162-164

21. Гасымова Ф.И., Азизов И.В. Влияние различных концентраций хлорида натрия на прорастание семян генотипов пшеницы. Scientia. Химия. Биология. Медицина 2 (2), 2016 Биология c. 25-29

22. Гасымова Ф.И., Азизов И.В. Влияние различных концентраций хлористого натрия на морфометрические параметры проростков у генотипов пшеницы. Сигнальные системы растений: от рецептора до ответной реакции организма. Санкт-Петербург, Россия. 2016. c. 320-322

23. F.İ.Qasımova. Müxtəlif Buğda Genotiplərinin Toxumlarının Cücərmə Və İnkişafına Duz Stresinin Təsiri. AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, 2016, XXXVI cild, s.153-158.

24. Gasimova F.I., Khanishova M.A., Taghiyeva K.R., Azizov I.V. Effects of various salt concentrations on germination of seeds and morphometric parameters of diploid wheat seedlings. Факторы экспериментальной эволюции организмов, Украина. 2017. Том 22. c. 110-115.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin üzvü;

Azərbaycan Biokimyaçılar və Molekulyar Bioloqlar Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., Mətbuat prospekti, 2A 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçı
Xidməti tel. (+994 12) 5381164 
Mobil tel. (+994 50) 6757153              
Ev tel. (+994 12) 4927594
Faks (+994 12) 5102433 
Elektron poçtu fazilay@yahoo.com