Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əsədov Nazim-Hikmət Saleh oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Səlyan ş. 
Təvəllüdü 11.09.1946
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft-Kimya İnstitutu (ADNA)
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə dokroru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad00.02.013

Neft kimyası

Müxtəlif karbohidrogenlərin katolitik aromatlaşdırılması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

44

 

16


 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Alümoxrom katalizatorun işlənib hazırlanması və onun Qrozni şəhərində müsbət sınaqlarının keçirilməsi.

2. N.D.Zelinski adına Üzvi Kimya İnstitutu (REA) ilə birgə tsikloheksan, izobutan və izopentanın dehidrogenləşməsinin kinetik qanunauyğunluğunun öyrənilməsi üzrə yerinə yetirilmiş işlərin nəticələri haqqında monoqrafiya .

Elmi əsərlərinin adları

1. N.S.Asadov,Abasov S.İ.,F.A.Babayeva The Catalytic Dehydrocyclohexameriratin of Methane to Benzene and Oxidation Mechanism of its first Stade. 3-rd World Conqresson oxidation catalysis, California, September 21-26, 1997

2. Н.С.Асадов, Абасов С., Бабаева Ф., Дадашев Б.А. Catalytic Uparadena of low-molecilar alkanes. Химический журнал Грузии, 2001, Vol-1, №1, p.43-44

3. Н.С.Асадов, Дадашев Б.А. Гаджи-Касумов В.С., Аббасова Г.Г. Кинетические закономерности и механизм реакций дегидрирования циклогексана и изопарафинов С4-С5 на оксиднохромовых катализаторах. Монография под редакцией академика М.И.Рустамова, Баку, 2007, 124 с.

4. Н.С.Асадов,  Агаева С.Б. Тагиев Д.Б., Насирова Ф.М. Ароматизация бутана на цирконий и цирконийцеолитных катализаторах Журнал Прикладной Химии, 2011, т.84, вып.7, стр.1141-1144

5. Н.С.Асадов, Тагиев Д.Б., Абасов С.И., Иманова А.А., Насирова Ф.М., Стариков Р.В.Сопряженная конверсия метанола и н-бутана на цинкциркониевых катализаторах Журнал Прикладной Химии, 2013,т.86, №5, с.786-791

6. N.S.Asadov, Tagiyev D.B, Abasov S.I., Starikov R.V., Imanova A.A., Nasirova F.M. Joint conversiom of n-butane and methanol over modified HZSM-5 zeolites. XVII Международный конгресс по цеолитам, секция 3.1, Москва, июль, 2013.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

1. Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar  Mühəndisi”

2. Azərbaycan EA “Fəxri fərmanı” 27.10.1999 il

3. Azərbaycan MEA “Fəxri fərmanı” 12.12.2005il

4. Azərbaycan MEA “Fəxri fərmanı” 11.10.2006il

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Bakı şəhəri, Xocalı pr.30
Vəzifəsi Direktor müavini
Xidməti tel. (+994 12) 4902625
Mobil tel. (+994 50) 3777760
Ev tel. (+994 12) 4926165
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu azmea_nkpi@box.az