Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əmiraslanova Mənzər Nəzaməddin qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı 
Təvəllüdü 1967
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad02.00.13,  02.00.06

Neft kimyası, Yüksək molekullu birləşmələr kimyası

Benzoquanaminfenolformaldehid oliqomerlərinin bəzi sadə və mürəkkəb efirlərinin sintezi, tədqiqi və tətbiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

61

 

7

 

7

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 4

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azotlu birləşmələrlə modifikasiya olunmuş fenol-, alkilfe-nolformaldehid oliqomerlərininn (ffo-ların), onların n-butil efirlərinin alınması, modifikasiya olunmuş və modifikasiya olunmamış fenol oliqomerlərinin hibridləşməsi və efirləşdi-rilməsi üsulları işlənib hazırlanmışdır. Tərkibində azotlu funksional qruplar saxlayan hibridləşmiş ffo-lar yüksək fi-ziki-mexaniki xassələrə malik qoruyucu örtük, kompozisiya tərkibləri, yüksək adgeziya möhkəmliyi olan yapışqan mate-rialları, elektrotexniki təyinatlı əlaqələndiricilər kimi prak-tiki əhəmiyyət kəsb edir. Fenol birləşmələrinin (fenol, monoalkil(C8-C12)fenollar, hid-ro­xinon və s.) azotlu birləşmələr iştirakında və sonuncuların ayrılıqda propilen oksidi ilə oliqomerləşmə məhsullarının alınması, xassələrinin tədqiqi və bu birləşmələrin mühərrik və sənaye yağlarında müxtəlif təyinatlı aşqarlar,korroziyaya,       termiki oksidləşməyə,metal hissələrin sürtünmədə yeyilmə-sinə, mikroorqanizmlərə qarşı, yuyuculuq potensialını artı-ran və özlülük aşqarı kimi sınağı istiqamətində tədqiqatlar aparılmış, müsbət nəticələr əldə edilmişdir. Bitki yağları ilə calaq olunmuş tərkibində azot-lu funksional qruplar saxlayan fenol və monoalkil (C8-C12) ffo-ların alınması və bunların örtükəmələgətirici, yapışqan tərkibləri və əlaqələndirici kimi tətbiqinə dair tədqiqat işləri aparılır. Bitki yağları (soya,kətan, günəbaxan) ilə calaq olunmuş  monoalkil(C8-C12)ffo-ların metal avadanlıqların səthində aqressiv mühitlərə davamlı olan qoruyucu örtük material-ları kimi tətbiqinə dair tövsiyələr verilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Əzizov A.H., Abdullayev Y.H., Əhmədov  S.M.,Əmiraslanonova va M.N., Rüstəmov R.Ə., Rzayev Ə.X., Çələ­­biyev Ç.A. «Novolak və rezol tipli fenolfor­maldehid  oliqomerlərinin hibridi və onun n-və onun n- butil efirinin alınması». Patent i20040171  (01.10.2004) İxtira bülleteni №1. 

2. Əmiraslanova M.N. «Azottərkibli fenol oliqomer­lərinin yeni alınma üsulları». Azərbaycan Neft Təsər­rüfatı jurnalı, 2009, №10, с. 34-42                                                                                                

3. Амирасланова М.Н., Абдуллаев Я.Г., Гусейнова Г.А., Алиева Н.М., Рустамов Р.А., Мустафаев А.М. «Влияние азотсо­дер­жа­щих фенольных оли­гомеров на вязкостно - темпе­ратурные характеристики базового моторного масла». Журнал «Химия и технология топлив и масел», 2011, №5, s. 47-50

4. Амирасланова М.Н., Сеидов Н.М.,Алиева Н.М., Рустамов Р.А., Мустафаев А.М., Рзаев А.Х. «Исследование нефтесо-бирающих свойств азотсодержащих оксипропилатов             моноалкил (C8-C12) фенолов» Журнал «Мир нефтепродук-тов», Вестник нефтяных компаний, 2013, №5, стр. 32-34

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30
Vəzifəsi Azotlu birləşmələr laboratoriyasının müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 4902476
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu amenzer@mail.ru