Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Maşayeva Sevil Saleh qızı

 

Veb-sayt   Image result for Maşayeva Sevil Saleh qızı
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıQazax rayonu
Təvəllüdü 05.11.1977
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Sumqayıt Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


2304.01

Makromolekullar kimyası

Oliqohidroksinaftilenfenilaminlərin alınması və xassələrinin tədqiqi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

33

10


8
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Anilin və naftolların NaOCl iştirakı ilə oksidləşmə homo- və birgəpolimerləşmə reaksiyaları həyata keçirilmiş həllola və əriyə bilən qoşulmuş əlaqələr sistemli reaksiyayaqabil yeni polifunksional oliqomerlər və birgəpolimerlər sintez edilmişdir. SNA, ONF və naftolların O2+NaOH iştirakı ilə oksidləşmə reaksiyala­rının kinetikası öyrənilmiş, kinetik və aktivləşmə parametrlərinin qiymətləri ta­­pıl­­­mış və göstərilmişdir ki, naftoksil tipli aralıq radikal mərkəzlərin əmələ gəlməsi bu reaksiyalarda həlledici mərhələdir.

Reaksiyaların şəraitinin oliqomer məhsulların çıxımına, tərkibinə, quruluşuna və molekul-kütlə göstəricilərinə təsiri müəyyən edilmiş və həyata keçirilən proseslərin optimal parametrləri tapılmışdır. Göstərilmişdir ki, oksidləşdiricinin, reaksiya qarışığında anilinin miqdarının və temperaturun artırılması həm oliqomer məhsulların tərkibində birgəoliqomerlərin, həm də birgəoliqomerlərin tərkibində fenilamin manqalarının miqdarının yüksəlməsi ilə nəticələnir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Б.А.Мамедов Р.А.Ахмедова, С.С.Машаева, Д.Н.Алиева, Р.З.Шахназарли, А.М.Гулиев. Получение олиго-4-амино­фе­но­ла и электропро­вод­ящих компози­ционных мa­те­ри­алов на его основе. “European applied sciences”, 2014, №1, c. 147-153.

2. S.S.Maşayeva, R.S.Rzayev. Sooliqonaftolfenilamin­lə­rin molekulyar ok­si­­gen­lə qələvi mühitdə oksidləşmə­sinin tədqiqi. Gənc alimlərin əsərləri. 2014, №8, 71-84.

3. Б.А.Мамедов, Р.А.Ахмедова, С.С.Машаева,  М.Ш.Гурбанов, A.М.Гулиев. Синтез полифункцио­наль­ных полисопряженных оли­го­­­ме­­ров 4-амино­фенола и использование их при создании антиста­ти­ческих композиционных материалов. Журнал «Прикладной Химии», 2013, Т.86, № 10, с. 1659.

4. R.S.Rzayev, D.N.Əliyeva, S.S.Maşayeva, B.Ə.Məmmədov. 1,4-dbaminobenzolun 1,3-ben­­­zoldiolla və 1-naftolla bi­nar polifunksional sooliqo­mer­­­­­lə­rinin sintezi və xassə­ləri Funksional monomerlər və polimerlər. Polimer Materialları (Elmi əsərlərin məcmuəsi), 2012, s. 136-145.

5. Б.А.Мамедов, С.С.Машаева, Ч.О.Исмайлова, Н.М.Агаев, Ю.В.Коршак. Синтез и свойства oлиго­гидроксинафтиленфенил­аминов. Москва. Пласти-ческие массы, 2011, №7, с. 20-22.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Polimer Materialları İnstitutunun “Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının” sədri 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıtş., S.Vurğun küç. 124
Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 18) 6445013 
Mobil tel. (+994 55) 6247227 
Ev tel. (+994 18) 6554369 
Faks (+994 18) 6420400  
Elektron poçtu

sevil.mashayeva@gmail.com