Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əliyeva Dilbər Novruzəli qızı

 

Veb-sayt   Image result for Əliyeva Dilbər Novruzəli qızı  
Anadan olduğu yer Abşeron rayonu, Şurabad kəndi 
Təvəllüdü 15.01.1947
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

02.00.06

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası

Üzvi turşu anhidridləri ilə polistirolun kimyəvi modifikasiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

60


15

 

21 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Fenolların, difenol­ların, naftolların və aromatik aminlərin oksidləş­mə homo- və sopolikondensləşməsi reaksi­ya­­larının elmi əsasları işlənib hazırlanmış, kinetik qanunauyğunluqları və və mexa­nizm­ləri müəyyən olunmuş, aromatik polikonyuqə olunmuş əlaqələr sistemli polifunksional reaksiyayaqabil yüksəkmo­le­kullu birləşmələrin yeni nəsli yaradılmışdır.    

Göstərilmişdir ki, fenollar, difenollar, naf­tollar, aminofenollar, aromatik aminlər və diaminlər, aminopiridin müxtəlif oksidləşdirici­lərin təsiri ilə nisbətən mülayim şəraitlərdə polikon­dens­ləşərək müvafiq oliqohidroksi­arilenlər, oliqoa­mino­arilenlər və tərkibində həm hidroksil, həm də amin qrupları saxlayan əriyən və həll olan polikonyuqə olunmuş əlaqələr sis­temli poli­fin­k­­sional, reaksiya­ya­qabil sooliqo­merlər əmələ gətirir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Р.Я.Кулиев, Б.А.Мамедов, Ч.О.Исмайлова, Д.Н.Алиева.  Кине­тические закономерности олиго­ме­ризации аминопи­риди­нов при окислении в присутствии NaOCl. Ж. Химические проблемы, 2006, № 3, с. 472-475.

2. С.С.Машаева, Б.А.Мамедов, Н.М.Агаев, Д.Н.Алиева, Ч.О.Исмайлова. Закономерности и свойства продуктов окислительной со­по­ликонденсации анилина с нафтолами ж. Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2008, № 2, с. 60-69.

3. Ф.С.Касеби, Б.А.Мамедов, Д.Н.Алиева, Г.С.Ахмедова, Ч.О.Исмайлова. Исследование закономерностей и продуктов окислительной поли­конденсации 4-метилфенола водным раствором гипохлорита натрия. Грузия, Журнал «Новация», 2011, №8, с. 100-106.

4. B.Ə.Məmmədov, R.S.Rzayev, D.N.Əliyeva, S.S.Maşayeva. 1,4-diami­no­benzolun rezor­sin­lə ok­sidləşmə sopolikon­dens­ləşməsi. Azərb. Kimya jurnalı, 2013, N2, s.87-91.

5. Б.А.Мамедов, Р.А.Ахмедова, Д.Н.Алиева, Р.З.Шахназарли, А.М.Гулиев. Получение олиго-4-амино­фе­но­ла и электропро­вод­ящих композиционных мa­те­ри­алов на его основе. “European applied sciences” 2014, №1, 147-153.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Polimer Materialları İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., S.Vurğun,124

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 18) 6445013 
Mobil tel. (+994 51) 8058149 
Ev tel.  
Faks (+994 18) 6420400 
Elektron poçtu ipoma@science.az