Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Cəfərova Esmira Səfərəli qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Bakı şəh.,  Azərbaycan Respublikası
Təvəllüdü 11.11.1958
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya institutu
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

23.06.01.

Mühəndis, kimyaçı-texnoloq

Xlor, bromhidrinlər əsasında tsikloheksen və nor-bornen sırası halogen tərkibli mürəkkəb efirlərin və 1,3 dioksolanların sintezi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

25

 

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq bizim tərəfdən tsikloheksen və nor-bonen sıranı halogen tərkibli mürəkkəb efirlər və 1,3 dioksolanlar sintez edilmiş və elektronoakseptor təbiətli əvəzləyicilər saxlayan, fəza çətinlikli spirtlərin, 3 tsikloheksen karbon turşusu və onun 1-metil əvəzli homoloqu ilə efirləşmə reaksiyası tədqiq edilmiş, reaksiyanın kinetik parametrləri təyin edilmiş, spirt komponentinin nisbi reaksiyaya girmə qabiliyyətinə electron və fəza çətinliyi faktorlarının təsiri araşdırılmışdır. Sintez olunan maddələrdən bir neçəsinin epoksid qətranında, ED-20 plastifikator-modifikator, sürtkü yağlarında aşkar və bioloji aktiv maddə kimi istifadə olunma imkanı müəyyən edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Химия диоксацикланов. V. Синтез производных 1,3 диоксолана на основе 3-циклогексен-1-карбальдегида и бицикло\2,2,1\гепт-5-ен-2-кар-бальдегида и изучение их свойств.

2. Синтез и некоторые превращения галогенал-киловых эфиров 4- циклогексен-1-карбоновых кислот.

3. Кинетические закономерности реакции эте-рификации 4- циклогексен-1-карбоновой кис-лоты с галогенгидринами.

4. Функциональнозамещенные эфиры 3- цик-логексен-1-карбоновых кислот в качестве плас-тификатора-модификатора эпоксидных смол.

5. Синтез активных разбавитилей эпоксидиа-новой композиции путем ионной теломеризации тетрагидрофурфурилового спирта с эпи-хлоргидрином.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutu,  AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., S.Vurğun,124
Vəzifəsi  
Xidməti tel. (+994 18) 6440482
Mobil tel. (+994 55) 6875034 
Ev tel.  
Faks (+994 18) 6420400 
Elektron poçtu

ipoma@science.az