Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Qurbanov Muradhəsil Şaban oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Zaqatala rayonu, Suvagil rəndi
Təvəllüdü 14.01.1955
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

02.00.15

Kimyəvi kinetika və kataliz

Alifatik karbon turşularının və alkenlərin xlorlaş-mış KU-2x8 kationiti iştirakı ilə hidrogenperok-sidlə oksidləşməsinin kinettik qanunauyğunluqları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

41

 

10


7
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 3

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri KU-2x8 katioitinin H2O2+HCl və NaOCl+HCl qarışıqlarının təsiri ilə tərkibində ~15 % xlor saxlayan və aqressiv oksidləşdirici mühitə qarşı davamlı katalizatorlar sintez olunmuşdur. Xlor-laşmış KU-2x8 iştirakı ilə karbon turşularının uy-ğun peroksikarbon turşularına oksidləşməsi və bitki yağlarının epoksidləşdirilməsinin əsas xüsusiyyətləri, kinetk qanunauyğunluqları, kinetik və aktivləşmə parametrlərinin qiymətləri müəyyən edilmiş, prosesin mexanizmi təklif olunmuş və kinetik modeli tərtib edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Кинетические параметры окисления насыщен-ных карбоновых кислот пероксидом водорода в присутствии хлорированного катионита КУ-2х8.

2. Эпоксидирования льяного масла пероксидом водорода в сопряженной системе в присутствии этановой кислоты и хлорированного катионита КУ-2х8 в качестве катализатора.

3. Закономерности синтеза и свойства полифунк-циональных олигомеров аминофенолов.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıtş., S.Vurğun küç. 124
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 18) 6442531
Mobil tel. (+994 50) 7613610
Ev tel. (+994 18) 6577618 
Faks (+994 18) 6420400 
Elektron poçtu

Yod127@mail.ru