Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Şatirova Məhruzə İsmayıl qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Qərbi Azərbaycan, Sisyan r-nu Ağudi kəndi
Təvəllüdü 18.12.1964
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzızbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun Sumqayıt filialı 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 

02.00.03

Üzvi-kimya

Xlor, bromtərkibli allilasetilen spirtlərinin sintezi və xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

139


65


30

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 4 patent, 2 qrant

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Bioloji aktivliyə malik yüksəkdoymamış funksionaləvəzli enin, dien, diin, enoliin və norbornen sıra birləşmələrin sintezi üsulları işlənmiş, reaksiyanın regio və stereoselektivliyi öyrənilmiş, dien kondensasiyası, əvəz olunma, birləşmə, oksidləşmə, epoksidləşmə, hidrosililləşmə reaksiyaları öyrənilmiş və prosesdə istifadə olunan reagentlərin reaksiya qabiliyyətləri aşkar olunmuşdur. Sintez olunmuş birləşmələr arasında yüksək keyfiyyətli plastifikatorlar, modifikatorlar, monomerlər, inhibitorlar, antipirenlər, bioloji və səthiaktiv birləşmələr tapılmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Велиев М.Г., Садыгов О.А., Шатирова М.И.,  Алимарданов Х.М. Исследование реакции гипогалогенирования функциональнозамещенных норбор­ненов ацетиленового ряда // ЖОрХ. 2008, Т. 44, Вып.9, с. 1298-1307.

2. Велиев М.Г., Шатирова М.И., Аскеров О.В. Синтез и некоторые химические превращения ацетиленовых производных 1,4-диоксана // Хим. гетероцик. соед., 2009, №10, с. 1485-1493.

3. Велиев М.Г., Чалабиева А.З., Шатирова М.И., Везирова И.А., Гаджиева М.И.  Функциональные производные ацетилена - как реагенты для подавления роста сульфатвосстанавливающих бактерий при нефтедобыче // Нефтехимия (Москва),2010, Т.50, №6, с. 492-496.

4.Велиев М.Г., Агаев Н.М., Шатирова М.И., Чалабиева А.З., Гейдарова Г.Д. Синтез диацетиленовых эфиров с терминальными ацетиленовыми связями и исследование их в качестве ингибитора стали в соляной кислоте // ЖПХ, 2010, Т.83, Вып.11, с. 1825-1829.

5. Велиев М.Г., Гусейнова З.Н., Ищенко Н.Я., Шатирова М.И., Аскеров О.В. Модификация полиэтилена кремнийорганическими эпоксидными соедине- ниями // Пластические массы, 2011, №5, с. 44-45.

6. Mamed Veliyev, Mamed Salmanov, Mahruza Shatirova, Saida Aliyeva, Gulnara Yaqubova Chemical and microbiological hydrolysis of epoxides of acetylene series // International Journal of Organic Chemistry, 2011,N1, P.113-118.

7. Велиев М.Г., Салманов М.А., Шатирова М.И., Алиева С.Р., Ягубова Г.Г. Химический и микробиологический синтез гликолей ацетиленового ряда и их химические превращения // Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии (Сб. научн. тр. Минск- 2010г.) 2011. с. 98-107.

8. Велиев М.Г.,Ищенко Н.Я., Гусейнова З.Н., Шатирова М.И., Ибрагимова А.И. Исследование модифицирующих свойств некоторых сопряженных непредельных сложных эфиров // Пластические массы, 2012, №3, с. 16-18.

9. M.G.Veliyev, M.A.Salmanov, M.I.Shatirova, S.R.Aliyeva, L.N.Bunyatova Investigation of synthesis of functionally substituted endiines and their chemical and microbiological conversion // International Journal of Organic Chemistry, 2013, No3, P.8-14.

10. M.A. Salmanov, A.M. Hashymov, M.G. Veliyev, K.B. Gurbanov, M.I. Shatirova,  S.R.Aliyeva. Processing of the final and intermediate products of production of propylene oxide and propylene glycol using chemical, microbiological and physical methods // 9-th International Conference on ”Technical and physical problems of electrical engineering” Isik University & Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey.  9-11 September, İCTPE-2013, PP.486-491.

11. Велиев М.Г., Шатирова М.И., Аскеров О.В., Гулиева А.Ф., Синтез и химические превращения аллилацетиленовых соединений циклического ряда // Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии (Сб. научн. тр. Минск- 2012г.) 2013. с .31-41.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın Polimer Materialar İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., S.Vurğun,124

Vəzifəsi Aparıcı elmi işci
Xidməti tel. (+994 18) 6446645
Mobil tel. (+994 50) 4526403 
Ev tel. (+994 18) 6566361 
Faks (+994 18) 6420400 
Elektron poçtu mshatirova@mail.ru