Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Rzayeva Solmaz Əhməd qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıGəncə şəhəri
Təvəllüdü 10.10.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

02.00.06

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası

Metilallilmaleat (fumarat)ların vinil monomerləri ilə kompleks-radikal birgəpolimerləşməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

47


11


2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Kompleks-radikal sopolimerləşmə yolu ilə vinil, allil sırası mono və bifunksional monomerlər əsasında yeni polifunksional reaksiyaqabiliyyətli müntəzəm quruluşlu binar və üçqat sopolimerlərin sintezinin elmi əsasları işlənib hazırlanmış, sopolimerləşmənin qanunauyğunluqları aşkar edilmiş, onların polimer rezistlər və termoreaktiv polimerlər kimi istifadə imkanları araşdırılmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Л.В.Медякова, С.А.Рзаева, А.М.Гараманов, А.Ч.Аббасова, С.М.Мамедова, “Светочувстви-тельные сополимеры метил-аллилцитраконата с виниловыми мономерами”, Процессы нефтехимии и нефтепереработки 2007, №5 (32). PP. 44-53.

2. Л.В.Медякова, С.А.Рзаева ,А.М.Гараманов, А.Ч.Аббасова, С.М.Мамедова. “Исследование радикальноиници­иро­ванной сополимеризации N-аллилмалеимида с донорными мономерами”, Кимйа проблемляри 2008, №2. с. 318-321.

3. Л.В.Медякова С.А.Рзаева, “Cветочувствительные сополимеры N-алилмалеимида с виниловыми мономерами” Азерб. хим. журнал, 2012, №1, с. 78-83.

4. Л.В.Медякова, С.А.Рзаева, “Состав и строение тройных сополимеров N- алиллмалеимида, транс-стильбена и малеи­нового ангидрида”, Азерб хим. журнал, 2012, №3, с. 56-60.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıtş., S.Vurğun küç. 124
Vəzifəsi Elmi katib v.i.e.
Xidməti tel. (+994 18) 6445693 
Mobil tel. (+994 50) 7991502 
Ev tel. (+994 18) 6559168 
Faks (+994 18) 6420400 
Elektron poçtu

ipoma@science.az