Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun fəlsəfə doкtorları

Hüseynov Qorxmaz Mansur oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR Şahbuz rayon Kükü kəndi 
Təvəllüdü 05 yanvar 1972-ci il 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

2307.01

Fiziki kimya

Tl-S-Halogen sistemlərində faza tarazlıqları və aralıq fazaların fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

66

 

 

18

 

7
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-   fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Tallium tiohalogenidlərin sintezi və onlar əsasında arasıkəsilməz bərk məhlulların alınması. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Гусейнов Г.М., Бабанлы М.Б., Бабанлы Д.М., Садыгов Ф.М.. Фазовые равновесия в системе Tl–TlCl–S. // Химические проблемы, 2007, №2, с. 241-246.

2. Гусейнов Г.М., Бабанлы М.Б., Бабанлы Д.М., Садыгов Ф.М.. Термодинамические свойства и области гомогенности тио- и селеногалогенидов таллия./ Тезисы докладов XIII конф. «Высокочистые вещества и материалы. Получение, анализ, применение», Нижний Новгород, 2007, с. 269.

3. Гусейнов Г.М., Бабанлы Д.М., Садыгов FM, Юсибов Ю.А., Бабанлы М.Б Фазовые диаграммы и термодинами­ческие свойства систем TL-TlCl-X (X-S, Se, Te). / Международная конференция. "HighMatTech", Киев, 2007, с. 98.

4. Гусейнов Г.М., Бабанлы Д.М., Юсибов Ю.А., Бабанлы М.Б. Термодинамические свойства халкогалогенидов таллия. / XVI Междунар. Конф. на Хим.термодин.  Россия, Суздаль, 2007, с. 106.

5. Гусейнов Г.М., Алиев З.С., Бабанлы Д.М. Фазовые диаграммы и термодинамические свойства систем Tl –Х-Г  и Bi-Х-I (Х=S, Se, Te; Г=Cl, Br, I). / XVIII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Москва, 2007, Т. 2, с. 84.

6. Гусейнов Г.М., Бабанлы Д.М., Алиев З.С., Бабанлы М.Б. Физико-химическое исследование некоторых халькогалоге­нидов  таллия и висмута. / XXIII Международная Чугаевская конференция по координационной химии, Одесса, 2007, с. 278-279.

7. Гусейнов Г.М., Садыгов Ф.М., Бабанлы М.Б. Система TlI – TlS. // Физико-хим. Анализ и неорган. Матер. Х Респуб. Научная конф., Баку, 2007, с. 39-42.

8.. Гусейнов Г.М., Бабанлы М.Б., Бабанлы Д.М., Садыгов Ф.М. Термодинмические свойства соединений Tl6SCl4и  Tl6SBr4// Ж., Хим. проблемы, 2008, №1, с. 24-28.

9. Гусейнов Г.М., Бабанлы Д.М.,Шыхиев Ю.М., Садыгов Ф.М. Термодинамические свойства тиогаллогенидов таллия. // Матер. II Межд. Конф. «Фундамент. и прикладные проб. Современной химии», Астрахань-2008, с.151-153.

10. Гусейнов Г.М.,  Бабанлы Д.М.,Садыгов Ф.М,, Бабанлы М.Б. Термодинамические свойства и области гомоген­ности Tl6SCl4и Tl5Se2Cl. // Неорган. Матер., М.,2009,т.45, №2,с.165-170.11. Гусейнов Г.М. Термодинамический анализ и расчета кривой ликвидуса соединения Tl6SI4в стеме Tl-Tl2S. // НГУ, "Научные труды", № 2, 2010, с.12-15.12. Гусейнов Г.М. Мамедова Т.А. Получения и исследования тиостанната меди() из системы CuSO4-SnS2-H2O. // «Доклады» НАНА, 2011, №1, с.87-95.13. Гусейнов Г.М. Политермическое сечения TlI–Tl4S3фазовой диаграммы системы Tl–S–I. // Росия, г.Йошкар-Ола, ж. «Новый университет», 2011, №1(1), с.12-15.14. Гусейнов Г.М., Алиев М.Е., Ахмедов О.Р.  Исследова­ние физико-химического взаимодействия в системе Tl2SnS3-SnS2-H2O. // Фонд развития науки при Президенте Азербайджанской Республики "Конфере-я молодых учении" 2012 года, S.22-24.15. Гусейнов Г.М. Исследование физико-химические взаимодействия в системе AgNO3–Tl2S–2O. // NAНA Nax. Отделения "Научные труды", 2013, т.9, № 2, с.34-38.

16. Гусейнов Г.М. Исследование фазовых равновесий  в системах  Тл–С–ГАЛОГЕН и физико химических свойств промежуточных фаз. Дизайн и полиграфический центр Nax. Личное Университета, 2014.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 10 il müəllim 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutuNaxçıvan çəhəri H.Əliyev Prospekti 35. 
Vəzifəsi Laboratoriya  rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 36) 5446993 
Mobil tel. (+994 55) 8503672 
Ev tel. (+994 36) 5454164 
Faks  
Elektron poçtu qorxmazhuseynli@rambler.ru