Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Dilçilik İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Məşədiyeva Aynel Ənvər qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 28.07.1977
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Şərqşünaslıq fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5710.01, 5704.01

Türk dilləri, Dil nəzəriyyəsi

Türk dillərində ahəng qanununun formal təsviri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

80

 

30

 

50

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Türk dillərində, onların dialekt və şivələrində, qədim türk yazılı abidələrində ahəng qanununu müqayisəli-tarixi aspektdə araşdırılmış və onun formal təsviri verilmiş, ahəng qanununun linqvis-tik statusu, əsas xarakterik xüsusiyyətləri, funksi-yaları və problemləri ümumtürk kontekstində öy-rənilmiş, saitlər və samitlər ahəngi həmçinin pro-sodik, assimilyasiya, aqqlütinativ və parsial baxı-mından tədqiq edilmiş və ahəng qanunu hadisə-sinin pozulması halları türk dillərinin zəngin fakti-ki materialları əsasında aşkar edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Формальное описание закона гармонии в тюркских языках (monoqrafiya), Баку, “Элм”, 2004, 244 səh.

2. Qədim türk və müasir türk dillərində hal siste-minin oxşar cəhətləri, Varlıq-Quarterly Journal in Turkish and Persian, ISSN 1023-7186, İran-Teh-ran, 2009, səh.75-82.

3. О некоторых особенностях деепричастия на - арак / -ерек в тюркских языках огузской группы, İnternational scientific journal “Global Science Communications”, Matters of internatio-nal scientific internet conference: “Current scien-tific problems 2011”- 24-31 January 1(7) 2011, Cranendonck, Netherlands, səh. 4-9.

4. Процесс развития словообразовательных аффиксов в современных тюркских языках (на основе узбекского, уйгурского, саларского языков) // “Türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksikologiyası məsələləri”, 2-ci cild, Bakı, 2008 (kollektiv kitab), səh. 249-292.

5. Сравнительно-исторический анализ причас-тной формы на –gan/-an в тюркских языках (kollektiv monoqrafiya) //«Избранные вопросы совре-менной науки» (часть 4), (31 октября, 2011 г.), г. Москва, издательство «Перо», 210-240 səh.

6. Türk dillərində feli bağlamaların dəyişməzliyi məsələsinə dair / / Varlıq-Quarterly Journal in Turkish and Persian, ISSN, 1023-7186, İran-Tehran, 2012, səh. 84-92.

7. К вопросу о сравнительно-историческом анализе причастия будущего времени на –ası/-esi в тюркских языках // «Ученые записки. Се-рия Язык и литература» Бакинского Славянс-кого Университета, 2012, №1, г.Баку, səh. 42-49

8. К вопросу о сравнительно-историческом исследовании семантико-морфологических особенностей причастной формы на –dık4 в современных тюркских языках // Филологи-ческие науки. Вопросы теории и практики , Тамбов: Грамота, 2013, № 3. Ч. 2., ISSN 1997-2911, səh. 133-138.

9. Сравнительно-исторический анализ инфи-нитива на –ма/-ме в тюркских языках, «Мир науки, культуры, образования» международ-ный научный журнал, №6 (37), декабрь, 2012, г. Горно-Алтайск, ISSN 1991-5497, səh. 39-43

10. Структурно семантические и синтаксичес-кие особенности деепричастной формы на –dıkça4 в современных тюркских языках, Вестник Иркутского Государственного Линг-вистического Университета, 2013 № 2 (23) , г. Иркутск, səh. 161-168.

11.К вопросу о категориальном статусе причастия в тюркских языках // “European Science and Technology: 7th International scien-tific conference”, Germany, Munich, Vol. II, Mu-nich, April 23th – 24th, 2014, publishing office Vela Verlag Waldkraiburg, səh. 209-213.

12. К проблеме сравнительного анализа причастия на –mış4 в тюркских языках// Уче-ные записки Петрозаводского Государствен-ного университета, №7(144), Серия: Общест-венные и гуманитарные науки), научный жур-нал (ISSN 1998-5053), Республика Карелия, г. Петрозаводск, ноябрь, 2014, səh. 52-56.

13. On comparative analysis of the adverbial participle form ending in -gach/-gech in the Turkic languages// 2nd International scientific-practical conference «Innovations in science, technology and the integration of knowledge» 27 February — 2 March 2015, London, Berforts Information Press Ltd, UK, səh. 184-194.

14. On some specific non-finite forms of verbs in the Turkic languages // International Journal of Science and Research (IJSR), ISSN (Online): 2319-7064, Volume 4, Issue 7, July 2015, India (impact factor), səh. 500-505.

15. Comparative-historical analysis of the infinitive form in –oov in the Turkic languages// Mediterranean Journal of Social Sciences, ISSN 2039-9340 (print) ISSN 2039-2117 (online), Vol 6, No 6 S2, November (2015), MCSER Publi-shing, Rome-Italy (Scopus Indexed journal), səh. 203-209.

16. On some future tense participles in modern Turkic languages // International Humanities Studies, ISSN 2311-7796, Vol. 3, No. 1; 2016 (global impact factor indexed), səh. 27-39.

17. Participles in the Turkic languages and dia-lects // International Refereed Social Scien-ces Journal Researchers World : Journal of Arts, Science and Commerce (RW-JASC), Online ISSN: 2229-4686, Print ISSN: 2231-4172, Volume VII, Issue 2, April 2016 (global impact factor indexed), səh. 39-47.

18. Система деепричастных форм глагола в тюркских языках (в сравнительно-историчес-ком освещении) - monoqrafiya, Баку, изда-тельство «Язычы», 2016, 234 с.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsində türk dili və ədəbiyyatı müəllimi (5 il); Tarix fakültəsində türk dili müəllimi (1il) 
Digər fəaliyyəti  Elmi-beynəlxalq konfranslarda tərcüməçi  
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H. Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Elmi katib 
Xidməti tel. (+994 12) 5372088 
Mobil tel.

(+994 50) 3499746

Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu aynel.meshadiyeva@mail.ru