Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Niyazov Xalid Qüdrət oğlu

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 16.03.1962
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5904.01

Siyasi institutlar və sistemlər

Azərbaycanda siyasi sistemin modernləşməsi şəraitində Dövlət İnformasiya Siyasəti (KİV timsalında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

43

 

5

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan siyasətşünaslıq elmində ilk dəfə olaraq Azərbaycanının dövlət informasiya siyasəti ilə bağlı fundamental siyasi-hüquqi məsələlər araşdırılıb. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Dövlət İnformasiya siyasəti (KİV timsalında), Bakı, “Elm və təhsil”, 2016, 324 səh.Monoqrafiya

2. Heydər Əliyevin dövlətçilik dərsləri // “Dirçəliş – XXI əsr”, 2004-2005, № 82-83.

3. Azərbaycan – qloballaşan dünyanın təsir məkanı. Ramiz Mehdiyev. Vətəndaş cəmiyyətinə yol açan ideyalar, B.: Oskar, 2006.

4. Müasir tariximizə mükəmməl elmi-fəlsəfi yanaşma. Ramiz Mehdiyev. Yeni siyasət: inkişafa doğru, I cild, B.: Oskar, 2008.

5. İqtisadi inkişaf liberallaşma və modernləşmənin vacib şərtidir. Ramiz Mehdiyev. Yeni siyasət: inkişafa doğru, II cild, B.: Oskar, 2008.

6. Azərbaycanda siyasi sistemin formalaşmasının bəzi məsələləri //“Dirçəliş – XXI əsr”, 2011, № 158-159.

7. Modernləşmə prosesi və media institutu // AMEA-nın Məruzələri, 2012, № 4.

8. Milli ideya, qüdrətli dövlət və güclü lider haqqında // “Dirçəliş – XXI əsr”, 2012, № 168

9. Cəmiyyətdə informasiya siyasətinin mahiyyəti // “Dirçəliş – XXI əsr”, 2013, № 176-177.

10. KİV sahəsində dövlət siyasətinin istiqamətləri // Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri, 2013, № 1.

11. Siyasi sistem və dövlətin informasiya siyasəti: təcrübədən ənənəyə // AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq institutu, Elmi əsərlər, 2013, № 2.

12. Роль СМИ в процессах модернизации в Азербайджане после вoсстановления государственной независимости // Казахская Головная Архитектурно-Строительная Академия. Научный журнал «Вестник», Серия гуманитарные и естественные науки. Алматы, 2013, № 2(48).

13. Azərbaycanın dövlət informasiya siyasəti və KİV// AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. “İnformasiya cəmiyyəti problemləri”, 2013, № 1.

14. Политическая модернизация и средства массовой информации в Азербайджане // Научно-теоретический и практический журнал «Оралдын Гылым Жаршысы». Серия – Философия, политология. Казахстан, 2013, № 31(79).

15. İnformasiya siyasətinin formalaşmasında və həyata keçirilməsində KİV-in rolu // “Geostrategiya”, 2014, № 01.

16. Средства массовой информации в контексте процессов модернизации // Международное научно-периодическое издание «Межкультурные коммуникации». Тбилиси, 2014, № 22.

17. СМИ и модернизация в Азербайджане // «Вестник КазНУ», Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, Алматы, 2014, № 01(72).

18. Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında siyasi hakimiyyətin və infor-masiya siyasətinin (KİV timsalında) rolu // AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, “Elmi əsərlər”, 2014, № 2 (23).

19. KİV-in siyasi institut kimi modernləşmə prosesində yeri, “Azərbaycan” “Geostrategiya”, Bakı, 2015, № 01 (25).

20. Azərbaycan geosiyasətinin mükəmməl elmi-politoloji tədqiqi, “CBS PP MMC” “Strateji təhlil”, Bakı, 2015, № 2 (13).

21. Dövlət informasiya siyasətinin tarixi inkişaf mərhələləri, “ADPU”, “Xəbərlər”. Azərbaycan Pedaqoji Universiteti, Bakı, 2015, № 1

22. Dövlət informasiya siyasətinin tarixi inkişaf mərhələləri, “ADPU”, “Xəbərlər”. Azərbaycan Pedaqoji Universiteti, Bakı, 2016, № 2

23. İnformasiya azadlığı və inf-ya təhl-nin bəzi məsələləri milli təhlükəsizlik kontekstində, “CBS PP MMC”, “Strateji təhlil”, Bakı, 2016, № 1.

24. Dövlət qulluğu sistemində elektron vasitələrdən istifadənin şəffaflığın artırılmasında əhəmiyyəti, “DİA nəşr-tı”, “Dövlət idarəçiliyi”, Bakı, 2016, № 2

25. Azərbaycanda siyasi modernləşmənin xüsusiyyətləri, “Azərbaycan” “Geostrategiya”, Bakı, 2016, № 5

26. Государственная инфор. политика и средства массовой информации, “Гилея», Научный вестник, Выпуск 109 (№6), Киев, 2016, стр. 391-395.

27. Kütləvi informasiya azadlığının siyasi-hüquqi təminatı, “Sivilizasiya”, Bakı Avrasiya Universiteti, 4/28-30 – 2016, səh. 107-115.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  İctimai Televiziya, “Media və Zaman” proqramı, müəllif-aparıcı 
Təltif və mükafatları 1. Əməkdar jurnalist, 2005-ci il

2.  H.Zərdabi, “Qızıl Qələm”, “Ali Media” mükafatları

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5372076 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu xalid-555@mail.ru