Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Botanika İnstitutunun elmlər doktorları

Novruzov Eldar Novruz oğlu
Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndi
Təvəllüdü 30.05.1942
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Gəncə Dövlət Pedoqoji İnstitutu
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı 

03.00.05

Botanika 

Azərbaycanda yayılmış bəzi quşüzümü növlərinin qlikoalkaloid tərkibinin öyrənilməsi

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


 

03.00.05

Botanika

Пигменты репродуктивных органов растений, их значение и научно-обоснованные  пути рационального использования

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

169

 


54


30
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

17 müəlliflik şəhadətnaməsi

1 patent

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan florasında yayılmış 53 fəsilə, 125 cinsə aid 500 növə yaxın bitkinin bioloji fəal maddələri (BFM) antosian, flavonoid, karotinoid, steroid, qlikoalkaloid, betasian tərkibi müəyyən edilmişdir. Antosian saxlayan bitkilərdən 184 növü, flavonoid saxlayan bitkilərdən 314, karotinoid saxlayan bitkilərdən 309 növü və 8 növ qlikoalkaloid, 10 növ steroid, 1 növ betasian saxlayan bitki aşkar etmiş və onlardan istifadənin perspektivliyini göstərmişdir. Xromatoqrafik metodla bitkilərdən 36 antosian, 18 flavanoid, 22 karotinoid, 6 qlikoalkaloid, 2 betasian fərdi şəkildə alınmış və müasir metodlarla İQ, UB spektroskopiya vasitəsilə kimyəvi quruluşu müəyyən edilmişdir. Bitkilərin tərkibindəki BFM və onların sistematik vəziyyəti, ekoloji qrupları, həyati formaları, coğrafi mənşəyi arasında əlaqə, şaquli zonallıq üzrə paylama qanunauyğunluğu, bitkilərin piqment sintezetməsinə ekstremal şəraitin təsiri, piqmentlərin quruluşu ilə bitkilərin filogenetik sistemdəki yeri arasında korrelyasiya və s. dair nəzəri müddəalar irəli sürmüşdür. Mübahisəli növlərin dəqiqləşdirilməsində BFM keyfiyyət tərkibindən taksonomik vahid kimi istifadə edilməsinin vacibliyini sübut etmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, bitkilərin tərkibindəki BFM miqdarı ilə onların bitdiyi ekoloji şəraiti böyümə və inkişafı arasında asılılıq vardı. 40 növ bitkinin sənaye əhəmiyyətli ehtiyatı olması müəyyən edilmişdir. Bitkilərdən BFM alınmasına dair nəzəri və təcrübi əhəmiyyəti olan məsələləri araşdırmış, itburnu, çaytikanı, gəndəlaş, yemişan və digər bitkilərdə yeni, səmərəli, tullantısız texnologiyalar işləyib hazırlamışdır. Antosian, karotinoid, təbii yeyinti rənglərin alınma texnologiyasına müəlliflik şəhadətnamələri, patent alınmış, istehsalata tətbiqi üçün texniki normativ sənədlər hazırlamış, dövlət qeydiyyatından keçirilmiş və bəziləri istehsalatda tətbiq edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Химический состав плодов дикорастущих плодовых и ягодных растений Азербайджана. Раст. ресурсы, 1988, № 1.

2. Carotenoids and sterines of the seabuckthorn ( Hippophae rhamnoides L.). In. “Seabuckthorn ( Hippophae L . ) a multipurose wonder plant”. 2000, Delhi, pр. 133-144.

3. Фловоноиды репродуктивных органов некоторых растений флоры Азербайджана. Изв. НАН Азербайджана, 2003, № 3-4, с. 16-29.

4. Pigments of Rosa species and their chemotaxonomic value. Proc. of 1st Inter. Rose hip Conf. ActaHorticulturae, 2005, 690, pр. 225-230.

5. Биологически активные вещества некоторых видов Crataegus L., произрастающих на северном малом Кавказе (в пределах Азербайджана). Растительные ресурсы, 2013, т. 48, вып. 4, с. 589-596.

6. Пигменты репродуктивных органов растений и их значение. Баку, «Элм» 2010 (монография).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. Beynəlxalq Polifenoloqlar cəmiyyətinin və “Polifenoloq” toplusunun redaksiya heyətinin üzvü.

2. Nyu-York EA həqiqi üzvü (1996).

3. Beynəlxalq çaytikanının assosasiyasının direktorlar şurasının üzvü, Azərbaycan üzrə Kordinator.

4. Azərbaycan botaniklər, fizioloqlar və biokimyaçılar cəmiyyətinin üzvü.
Pedaqoji fəaliyyəti

1. Sosializm yarışının qalibi (1976).

2. Onuncu beşilliyin zərbəçisi (daş nişanı - 1976).

3. AMEA fəxri fərmanı (2007, 2012).
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Botanika İnstitutuAZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40
Vəzifəsi elmi işlər üzrə direktor müavini, Bitki ehtiyyatları şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5024330 
Mobil tel. (+994 50) 5113100
Ev tel. (+994 12) 4062574
Faks (+994 12) 4970994 
Elektron poçtu eldar_novruzov@yahoo.co.uk