Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İqtisadiyyat İnstitutunun elmlər doktorları

Alıyev İsa Hüseyn oğlu

 

Anadan olduğu yer Dərələyəz mahalının (keçmiş Ermənistan SSR Yexeqnadzor rayonunun) Qalaser kəndi   Image result for Alıyev İsa Hüseyn oğlu
Təvəllüdü  08.10.1953 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutu 
Elmi dərəcəsi İqtisad elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi Professor  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5307.01

İqtisadi nəzəriyyə

Aqrar - sənaye birliklərində iqtisadi mənafelərin əlaqələndirilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5312.01

Sahə iqtisadiyyatı

Azərbaycan Respublikasında aqrar sahənin iqti-sadi idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi problemləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

370 


37

 

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


37


5

Əsas elmi nailiyyətləri

- keçid dövründə müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşması və idarə olunmasının bazar prinsipləri işlənilmişdir. (aqrar sahə üzrə).

-ilk dəfə aqrar sahənin iqtisadi idarəetmə mexanizminin bazar tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsinə dair kompleks təkliflər sistemi irəli sürülmüşdür.

- iqtisadi idarəetmə mexanizminin makroiqtisadi səviyyədə (qlobal mühitdə) təkmilləşdirilməsi istiqamətləri təklif edilmişdir.

- aqrar sahənin dayanıqlı inkişafının təmin olunma konsepsiyasının işlənilməsinin nəzəri-metodoloji əsasları müəyyənləşdirilmişdir. Bu əsasda milli iqtisadiyyatın modernləşmə və inkişaf perspektivləri irəli sürülmüşdür.

- davamlı inkişaf konsepsiyasının hazırlanmasında mərhələlik prinsipləri işlənilmişdir.

- müstəqil Azərbaycanın məzmunca yeni sosial-iqtisadi inkişaf modelinin inkişaf çalarları, mahiyyəti, prinsipləri müəyyənləşdirilmişdir və s.

- Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış: inkişaf konsepsiyasının nəzəri-metodoloji əsasları işlənib hazırlanmışdır.

- Həmçinin b əsasda qeyri-neft sənayesinin İnkişaf Proqramı işlənilmişdir.

- qloballaşma müstəvisində yeni iqtisadi təfəkkürün formalaşması zəruriliyi əsaslandırılmış və onun nəzəri metodoloji kökləri öyrənilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Strateji hədəfləri fəth edən yeni təfəkkürlü lider. Bakı, 2013, 36 s.

2. Milli iqtisadiyyat: modernləşmə və davamlı inkişaf. Bakı: Avropa, 2012, 475 s. Kollektiv monoqrafiya

3.“Azərbaycan 2020: gələcəyəbaxış” inkişaf konsepsiyasının hazırlanmasının nəzəri-metodoloji əsasları. Bakı, “Avropa” 2012, 90 s.

4.İqtisadiyyat hamı üçün. Bakı: “Avropa” , 2010, 404 s.

5. Aqrar sahənin inkişafınadair ümumiləşdirilmiş təklif və tövsiyələr (makroiqtisadi səviyyədə). Bakı, 2008, 73 s.

6. Qloballaşma şəraitində aqrar sahənin dayanıqlı inkişafının təmin olunmasının sosial-iqtisadi problemləri. Bakı, Elm, 2008, 400 s.

7. Aqrar sahənin inkişafının əsas maliyyə mənbələri. Bakı, Elm, 2007, 227 s.

8. Milli iqtisadiyyat və aqrar sənayenin inkişaf problemləri. Bakı, Elm, 2006, 381 s.

9. Aqrar sahədə idarəetmə münasibətlərinin inkişafı və onun təkmilləşdirilməsi. Bakı, Elm, 2006, kollektivmonoqrafiya

10. Azərbaycan Respublikasında aqrar sahədə iqtisadi idarəetmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi. Bakı: Elm,2003, 315 s.

11. Социально-экономическое развитие Азербайджана в международных отношениях. Журнал Перспективы науки, Тамбов, № 5(32) 2012

12. Economic growth and features of macroeco-nomic regulation in Azerbaijan. Jurnal of International Scienttific Publications: Economy &Busi-ness, Volume 5, Part 4/, 2011

13. О динамике экономического развития Азербайджанской Республики в процессе мо-дернизации. Журнал «Общество и экономи-ка», Москва, № 11-12/2011

14. Модернизация как начальное условие устойчивого развития аграрного сектора. Сборник научных статей 6-й Международной научной конференции. Минск, БГАТУ, 2011

15. İqtisad elminin müasir dövrün tələblərinə uyğun inkişafı: gerçəkliklər, perspektivlər. Azərbay-can iqtisadiyyatında keçid dövrünün başa çatması: təhlil və nəticələr. Milli inkişaf modelinin formalaşması problemləri. Bakı, 2010

16. О формировании рыночной модели социальноэкономического развития Азербайджана в годы независимости. Экономика и финансы. Научно-практический журнал, Ташкет, № 3-4, 2010.

17. “Aqrar sahədə elmi-innovasiya fəaliyyətindən istifadə və onun təkmilləşdirilməsi”. Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2009

18. «Реформирование аграрного сектора важное условие повышения занятости населения». Международная конференция. г.Пятигорск, 2009 и т д.

19. Qloballaşma müstəvisində yeni iqtisadi təfəkkürün formalaşması zəruriliyi və onun nəzər metodoloji əsasları haqqında. AMEA Humanitar və ictimai elmlər bölməsi nəzəri-metodoloji seminar. İnformasiya bülleteni 1. Bakı, 2013, səh.48-63.

20. Vergi işi – tarixən. Bakı, 2014, Avropa nəşriyyatı. 188 səh.

21. “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış: İnkişaf Konsepsiyasının tətbiqi: “Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sənayesinin İnkişaf Proqramı”. Bakı, “Avropa” nəşriyyatı 2014, 22 səh

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. Beynəlxalq Avroasiya İqtisadçılar Birliyinin təsisçilərindən biri

2. AvropaTəbiətşünaslıq Akademiyasının həqiqi üzvü

3. Türkdilli Ölkələrin İqtisadçılar Birliyinin təsisçilərindən biri və prezidenti

Pedaqoji fəaliyyəti 1980-ci ildən ( BDU, ADPU , AzİMU və BAU-da iqtisadi nəzəriyyə, Azərbaycan iqtisadiyyatı, menecmentin əsasları, iqtisadi təlimlər tarixi və s. fənlərindən dərs deyib.  
Digər fəaliyyəti 

Bədii əsərləri:

" Alimin aləmi, elmin fəziləti" Bakı, 2013, 180 s. "Dərələyəz: Qalasər." Bakı, 2010, 154 s.

"Mən də beləyəm" 2003, 272 s.

"Mən də aşiqəm" 2013, 188 s.

“Mən də gələcəm”, Çapdadır

Təltif və mükafatları

1.2013 - Avropa Biznes Assombleyası tərəfindən Beynəlxalq Sokrat mükafatı;

2. 2012 – Avropa Biznes Assambleyasının Ekspertlər Şurası tərəfindən ““ELMDƏ AD” fəxri titulu və diplomu, “Dünya elminə nailiyyətlər üçün” nişanı,

3. 2011- İlin ən yaxşı top-meneceri”

4. Avropa Təbiətşünaslıq Akademiyasının xüsusi mükafatına layiq görülmüşdür.

5. “Qızıl Qələm” mükafatçısıdır.

6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə “Tərəqqi” medalı. 2016-cı il.

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Aqrar islahatlar və ərzaq təhlükəsizliyi problemləri şöbəsinin müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 539 23 46; (+994 12) 539 38 27 
Mobil tel. (+994 50) 3988050 
Ev tel. (+994 12) 3476502 
Faks (+994 12) 539 23 46
Elektron poçtu