Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Abdullayev Nadir Məmməd oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Naxçıvan MR, Culfa şəhəri 
Təvəllüdü 10.01.1956 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  
Elmi dərəcəsi Fizika elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Bi2Те3-Biyarımkeçirici mаtеriаllаrdа tеrмоеlеktrik, qаlvаnоmаqnit хаssəələrin тədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı22 20.01

yarımkeçiricilər fizikası bionanostrukturlar

Bi2Те2,7Sе0,3 <Tb,Cl> bərk məhlulları təbəqələrinin quruluşu, elektrik və optik xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

80


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 16 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Bi2Te3-Bi2Sе3 bərk məhlulu əsasında p- və n- tipli nazik təbəqəli materiallar alınıb, onların quruluşu, optik və elektrik xassələri tədqiq olunmuşdur.

Beləliklə, Bi2Те2,7Sе0,3<Tb> nanoquruluşun 77K -də alınmış lüminessensiyası 543 nm yaşıl şüalanması ilə səciyyələnir ki, burada yüksək intensivlik, Tb3+ ionlarına xas olan aşağıspinli 5d keçidlərin həyacanlandırılması zamanı əldə olunur.

Elmi əsərlərinin adları

1. Aşqarlanmış Bi2Te3-Bi2Sе3 nazik təbəqələrinin udulma spektrlərinə γ- radiasiyanın təsiri.

2. Bi2Te3-Bi2Sе3 <Tb> və Bi2Te3-Bi2Sе3 <Cl> nazik təbəqələrin rentgenografik tədqiqi.

3. Bi2Te3-xClx laylı bərk məhlulların temperatur asılılığında metal- dielektrik keçidi.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutu,  

AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5392278 
Mobil tel. (+994 55) 6794056 
Ev tel. (+994 12) 4321706 
Faks (+994 12) 5387646 
Elektron poçtu

nadirabdulla@mail.ru