Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Əliyev Vaqif Məşədi oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Yevlax şəhəri 
Təvəllüdü 1945-ci il 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu ( indiki Azərbaycan Neft və sənaye Universiteti) 
Elmi dərəcəsi Fizika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad02.00.06

Yüksəkmolekullu birləşmələrin kimyası 

Etilen-propilen kauçukunun vinil monomerləri ilə molifikasiyası və alınmış məhsulların polimeranaloji çevrilmələri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2211.01

Bərk cisim fizikası

Yeni CdBa2Cu3O7-, Bi2Sr2ZnCu2Ox yuxari temperaturlu ifratkeçiricilərin və y-ba-cu-o əsasında polimer kompozitlərin elektrofiziki xassələri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

73

 

13

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

- Y-Ba-Cu-O və Bi-Sr-Ca-Cu-O sistemli yuxarı temperaturlu ifratkeçirici materiallar alınmış, eyni zamanda aşağıdakı tərkiblər sintez edilmişdir: Y1-x(Tm, Nd, Cd)xBa2Cu3O7- (х=0÷1); Bi2-xPbxSr2CaCu2Oy, Bi2Sr2ZnCu2Ox. Alınmış eksperimental nəticələrin ifratkeçiricilər üçün mövcud olan fluktasiya keçiriciliyi nəzəri modelləri əsasında şərh edilmişdir.

- YBa2Cu3O7-δ tərkibində ittri elementıni kadmi elementı ilə əvəz etdikdə yeni yuxarı temperaturlu ifratkeçirici material- CdBa2Cu3O7-δ alınmışdır. İlk dəfə olaraq eksperimentin nəticəsi əsasında və (T) asılılığının fluktuasiya keçiriciliyi nəzəriyyəsi əsasında hesablanması ilə kritik temperaturadan yuxarıda psevdazolağın əmələ gəlməsi təsgiqlənmişdir. O kəmiyyətcə qiymətləndirilmişdir.

- Bi2Sr2CaCu2Ox tərkibində kalsium elementı bütünlüklə sink elementı ilə əvəz etdilmiş və yeni yuxarı temperaturlu ifratkeçirici Bi2Sr2ZnCu2Ox materialı alınmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, Bi2Sr2CaCu2Ox –in tərkibində Ca elementıni Zn elementı ilə əvəz etdikdə nümunənin keçid temperaturunun eni (T) azalır, istilikkeçirməsi isə 20-30% artır.

- Bismut və ittri əsaslı YTİK materialların, eyni zamanda yeni alınmış yuxarı temperaturlu ifratkeçirici Bi2Sr2ZnCu2Ox və CdBa2Cu3O7-δ materialların (T,B) və S(T,B) temperatur asılılıqlarının faza keçidi oblastındakı nəticələri yayılmış faza keçidi nəzəriyyəsi ilə müqayisə edilmiş və bu nəzəriyyənin ifratkeçirici materiallara tətbiqi mümkünlüyü təsdiqlənmişdir.

- Butadien-nitril kauçukuna ifratkeçirici YBa2Cu3O7-δ əlavə etməklə ifratkeçirici polimer kompozit materialın alınması mümkünlüyü istıqamətində tədqiqat aparılmışdır. Təsdiq olunmuşdur ki, kauçuk və ifratkeçirici YBa2Cu3O7-δ materialların istidən genişlənmə əmsallarının fərqli olması ifratkeçirici materialın hissəcikləri arasında toxunmanı pozur, bu səbəbdəndə polimer kompozit materialın alınması qeyi mümkün olur. Nəticədə elektrik keçiriciliyinə malik kompozit material alınmışdır.

 

Elmi əsərlərinin adları

1. Aliev V.M., Aliev S.A., Ismailov I.A., Mechtiev A.Sh., Ragimov S.S., Eynullaev A.V. Preparation and electrical and thermoelektrical properties of high-temperature superconductors Y1-XTmXBa2Cu3O7-Y / Proceedings of the Second Symposium on the solid state chemistry, Pardubice (Czechoslovakia), 1989, p.242-244

2. Алиев В.М., Алиев С.А., Рагимов С.С., Багиров Дж.А., Исмаилов И.А., Мехтиев А.Ш., Эйнуллаев А.В. Кинетические явления в ВТСП керамиках // Известия АН Азерб.ССР, сер.физ.,тех. и мат. наук, 1993, № 3-4, с.103-110

3. Алиев В.М., Билалов Я.М., Рагимов Дж.А. Влияние иттрий содержащей сверхпроводящей керамики на физико-механические свойства и электропроводность резины на основе бутадиен- нитрильного каучука // ж. Физика, 2007, т. 13, № 1-2, с. 205-207

4. Алиев В.М. Размытие фазовых переходов в системе Cd-Ba-Cu-O // Azərb. MEA Xəbərləri, fizika, texn., və riyaz. elm. ser., 2011, c. 31, №5, s. 113-117

5. Алиев В.М. Размытие фазовых переходов в системе Bi-Sr-Zn-Cu-O // Azərb. MEA Xəbərləri, fizika, texn., və riyaz. elm. ser., 2010, c. 30, №2, s. 59-63

6. Алиев В.М., Алиев С.А., Рагимов С.С., Султанов Г.Дж., Мамедова А.Н., Получение сверхпроводящей Bi2Sr2ZnCu2OX керамики и исследование ее электрофизических свойств // Физика низких температур, 2009, т.35, №11, с. 1081-1084

7. Алиев В.М., Алиев С.А., Рагимов С.С. и др. Получение сверхпроводящей керамики CdBa2Cu3O7-δ и исследование ее электрофизических свойств // Физика низких температур, 2011, т.37, №4, с. 351-355

8. Алиев В.М., Рагимов С.С., Селимзаде Р.И. Псевдощель в CdBa2Cu3O7-δ ВТСП материале // Физика низких температур, 2013, т.39, №6, с.635-641

9. Алиев В.М., Мамедова А.Н., Рагимов С.С., Селим-задеьР.И., Таиров Б.А., Исследование псевдощелевого состояния в Bi2Sr2CaCu2Ox и Bi2Sr2ZnCu2Oy ВТСП материалах, Физика низких температур, 2016, т.42, №10, с.1184-1194

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

1 il

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, Bakı ş., Az1143, pr. H. Cavid 131 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4322749 
Mobil tel. (+994 50) 4560769 
Ev tel. (+994 12) 4651377 
Faks  
Elektron poçtu

 v_aliev@bk.ru