Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Kərimova Tahirə Həzi qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 28.04.1935
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri  doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad01.04.10

Yarimkeciriçilər və dielektriklər fizikası

Bəzi A3B6 və A12B6 yarımkeciriçilərinin zona guruluşunun optik üsulla tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı01.04.10

Yarımkeciriçilər və dielektriklər fizikası

Mürəkkəb tərkibli A2B32C64 tipli yarımkeciriçilərində electron və rəqs həyacanlarının spectroscopiyası 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

160 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


9


1

Əsas elmi nailiyyətləri

Əsas elmi istiqaməti almazabənzər AIIBIII2CVI4 , AIBIIICVI2 tipli birləşmələrdə enerji spectrlərinin formalaşma xüsusiyyətləri və xarici faktorların (temperatur, təzyiq, qamma və rentgen şüalanması, müxtəlif aşqarlar) onların elektron, rəqsi spektrlərinə təsirinin müəyyən olunması. Spektrin ultrabənövşəyi, görünən, infraqırmızı oblastlarında təcrübi tədqiqatların və nəzəri hesablamaların nəticəsində zona spektrinin, rəqsi spektrin formalaşma xüsusiyyətləri müəyyən olunmuşdur, zona quruluşunun xarakterik parametrləri təyin olunmuş, üdulma kənarı oblastında zona ekstremumlarının deformasiya potensialları hesablanmışdır. Güc constantları modeli çərçivəsində qəfəs dinamikası hesablamaları yerinə yetirilmişdir, atomlararası rabitə sabitləri hesablanmışdır, kimyəvi rabitənin təbiəti müəyyən edilmişdir. və qamma və rentgen şüalanmalarının generasiya-recombinasiya proseslərinə təsiri müəyyənləşdirilmişdir.

Güclü anizotrop laylı А2В32С64 and А3В3С64 kristalları və onların əsasında bərk məhlullarında kinetik hadisələr tədqiq edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1,Т.Г.Керимова-Особенности формирования электронных спектров сложных алмазоподобных халькогенидов А2В32С64—Изв.АН СССР,сер. Неорганические mатериалы, 1989, т.25, в.5, с. 1570-1572

2.Т.Г.Керимова, Ш.С.Мамедов, И.А.Мамедова потенциалы экстремумов зон в СdGa2Se4-ФТП. 1998, т33,№2, с.148-150

3.T.G.Kerimova, N,A.Abdullayev., K.M.Mustafayeva-Galvanomagnetik Effects in A52B63-Journal of Physics:Conferens Ser.153(2009)012055

4.Т.Г.Керимова, И.А.Мамедова, Н.А.Абдуллаев, С.Г.Асадуллаева, З.И.Бадалова. Комбинационное рассеяние света в ZnGa2Se4-ФТП, (2014) т.48, в.7, с.894-897

5.Т.Г.Керимова, А.Ш.Хидиров, Э.Ю.Салаев, В.Я.Штейншрайбер-Динамика решетки CdGa2S4…и… CdGa2Sе4 ФТТ. 1985, т.27, в.5, с.15701572

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1.Respublika Elmi  Tədqiqatlarin  təşkili  və Əlaqələndirirməsi  Şurasının  “Fizika”  probleminin üzvüdür

2.1995-ci ildə Nyu-York Akademiyasina üzv seçilmişdir.

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

1.Azərbaycan  elminin   inkisafindakı  xidmətlərinə görə  Azərbaycan  Respublikası  Prezidenti      İ.H. Əliyevin  14  dekabr  2005-ci il  sərəncamı  ilə  «Tərəqqi»   medalı ilə təltif olunmuşdur.

2.Azərbaycan Milli Elm Fondu (qeydiyyat nömrəsi – AZPİ -3223 – BA-08). “Laylı quruluşda və kvanteffektlə işləyən yüksəkeffektli qeyri-xətti tezlik ceviriciləri” (rəhbər f.r.e.d., prof. T.H.Kırimova)

3.2005 və  2010-ci illərdə  Azərbaycan  MEA Rəyasət Heyətinin Fəxri  fərmanına  layiq  görülmüşdir4. 1999-2001-ci  illərdə  Kembriç Biografiya Mərkəzinin   “XX əsrin  görkəmli alimləri”  və  “XX əsrinin  görkəmli İntellektuallari”  titullarına  layiq görülmüşdür.
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5395163 
Mobil tel. (+994 51) 5700417,    (+994 55) 7175107 
Ev tel. (+994 12) 4320473 
Faks  
Elektron poçtu

taira-kerimova@mail.ru