Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Kazımova Səkinə Bəhmən qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası 
Təvəllüdü 12.11.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

01.04.14

İstilik fizikası və molekulyar fizika

Çoxatomlu molekulların A- və S- reduksiyalı fırlanma hamiltonianlarının mərkəzəqaçma sabitləri və CD3CH2OH molekulunun submillimetrik spektri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

2203.01

Elektronika

Bəzi birhidroksilli spirtlərin fırlanma spektrlərində yüksək tərtibli effektlər

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

36

7

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. İlk dəfə olaraq bir sıra biratomlu spirtlərin fırlanma spektrlərində qadağan olunmuş mərkəzdənqaçma keçidlərini  identifikasiya etmişdir.

2. “Təyinediməli sabitlərlə”  A- və S- reduksiyalı fırlanma Hamiltonianlarının mərkəzdənqaçma (kvartik və sekstik) əmsalları arasında birbaşa və tərs matrisa əlaqələrini tapmışdır.

3. Çoxatomlu molekulların mərkəzdənqaçma həyəcanlaşması hesabına təhrif olunmuş fırlanma spektrlərinin hesablanması üçün  bir sıra metodik  və nəzəri məsələləri həll  etmişdir .

4. Asimmetrik  fırfıra tipli  molekulların    spektroskopik problemlərinin  həlli üçün proqramların  alqoritmlərini işləmişdir.

5. CD3CH2OH , (CD3)2CDOH, propil, butil, tritik butil spirti molekullarının  fırlanma spektrlərini deşifrə  etmiş, onların konformasiya  analizini aparmış, struktur parametrlərini və dipol momentlərini  təyin etmişdir.   
Elmi əsərlərinin adları 1. Kazımova S.B., Əliyev M.E., Həsənova A.S. Qadağan olunmuş kecidlər. // FIZIKA, 2008, c. XIV, N 3, s. 146-148.

2. Qajar Ch.O., Musayev S.A., Kazimova S.B., AliyevM.E., Saidov E.Ch..The rotations spectrum of (СD3)2CDOH molecule.The forbidden transitions. FIZIKA, 2008, c. XIV, N 1, s. 38-42.

3. Каджар Ч.О., Кязимова С.Б., Саидов Е.Ч., Гасанова А.С. Запрещенные вращательные переходы во вращательных спектрах одноатомных спиртов. Труды Международной Конференции посвещенной 75-летию академика А.М.Пашаева, Баку,2009, с.210-212.

4. Kazimova S.B., Gasanova A.S., Saidov E.Ch. Forbidden rotational transitions of trans- conformer of the molecule СH3CH2OH. FIZIKA, 2011, vol. XVII, N 2, Section:En,pp. 71-74.

5. Кязимова С. Б. Запрещенные переходы в микроволновом спектре транс-конформера молекулы (СD3)2CDOH. ЖПС, 2013,т.80, N 3

6. Исмаилзаде Г.И., Мовсумов И.З., Мензелеев М. Р., Казымова С.Б. Селективное стимулирование конформационных превращений в свободных молекулах. ЖПС, 2014,т..., N ...

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti “Atmosferin ekologiyası və astrofizika üçün maraq kəsb edən çoxatomlu molekulların fırlanma spektroskopiyası metodlarının inkişafı” (EİF-BGM-2-BRFTF-1-2013-07/04/1 saylı Belarus Respublika Fundamental Tәdqiqatlar Fondunun birgә elmi-tәdqiqat layihәlәrinin vә proqramlarının maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә qrantların verilmәsi üzrә 1-ci Azәrbaycan-Belarus beynәlxalq müsabiqәsinin  qalibi olmuş) layihəsinin rəhbəridir. 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4324268, (+994 12) 5388143 
Mobil tel. (+994 51) 8842725 
Ev tel. (+994 12) 5388479 
Faks  
Elektron poçtu kazymova-s@mail.ru