Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Mehdiyeva Rəfiqə Zabil qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 11.03.1958       
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, fizika 
Elmi dərəcəsi Fizika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

01.04.07.

Bərk cisimlər fizikası

Tetraqonal volfram bürünc strukturuna malik olan seqnetoelektrik bərk məhlulları 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2223.01 ; 2211.01

Kristalloqrafiya. Kristallar fizikası; Bərk cisim fizikası

Perovskit və tetraqonal kalium-volfram bürüncü tipli seqnetoelektrik oksidlərinin quruluşu və elektrofiziki xassələrinə temperatur, təzyiq və radiasiyanın təsiri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

81

 

49

 

21

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri Perovskit və teraqonal kalium-bürünc tipli seqnetoelektrik oksidlərinin quruluş və elektrofiziki xassələrinin öyrənilməsi. Xüsusi seqnero-, antiseqneto-, seqnetoelastik xassələrə malik olan belə birləşmələrin və bərk məhlulların öyrənilməsi, seqnetoelektrik oksidlərdə seqnetoelektrikliyin təbiətinin dərindən təsəvvür etmək və inkişafı üçün perspektivlidir.    ümumi formullu TVKB quruluşlu oksidlərin bərk məhlullarının təsnifatı aparılmışdır. KPbNb10O30 – Na2PbNb10O30 – K6W4Nb6O10 üçqat sistemi və ikiqat sistemlərinin bərk məhlulları sintez edilmiş və tədqiq edilmişdir. TVKB quruluşlu (1-х) Ba1.65Sr3.35Nb10O30 - хBa4Na2Nb10O30 bərk məhlullarının sistemi ilk dəfə sintez edilmişdir. 311 K-dən 850 K-ə qədər temperatur intervalında Küri temperaturunun qiyməti dəyişir. Dielektrik sabitinin temperatur asılılığında Küri-Veyss qanunundan kənara çıxma müşahidə edilir. х ≤ 40% Ba2Na4Nb10O30 olan birləşmələr üçün  =1.61 -1.67, х> 40% Ba2Na4Nb10O30 olan birləşmələr üçünsə  = 1.21-1.38 əmsalı müşahidə edilir. Demək olar ki, bu kristalların sintezı və tədqiqi əsasında müasir texnologiyalarda tətbiqini tapan çoxfunksiyalı materialların hazırlanması mümkündür. Ortorombik quruluş hüdudunda qəfəs parametrlərinin saxlanılması ilə NaNbO3-da 2 GPa-da, Pb2MgWO6 ikiqat perovskitdə  P = 0.9 GPa yüksək təzyiqin təsirində quruluş faza keçidi aşkar edilmişdir, onlar üçün temperatur və təzyiq əmsalları hesablanmışdır. K1.36Na1.2Pb3.44W0.56 Nb9.44O30 tərkibinin Küri temperaturu yaxınlığında dielektrik sabitinin (ε ~ 9700) yüksək qiyməti alınmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, perovskit quruluşlu (1-х)Pb(Mg1/2W1/2)O3-хBiFeO3 sistemlərinin bərk məhlullarının və TKVB quruluşlu Ba1.65Sr3.35Nb10O30-Ba4Na2Nb10O30 sistemləri D ~ 11.105 Gr dozaya qədər  radiasiya dayanıqlıdır.
Elmi əsərlərinin adları

1. Rafiga Z. Mehdiyeva, Ali I. Mammadov, Ramiz E. Huseynov, Sabina Kafarova, Tuba Çoskun, MirHasan Yu. Seyidov. Preparation, structure analysis and dielectric characteristics of the novel ferroelectric ceramics (1-x)Sr3.35Ba1.65Nb10O30(SBN) - (x)Ba4Na2Nb10O30(BNN) with potassium tungsten - bronze structure // Journal of Alloys and Compounds 711, 2017, pp.169-183.

2. N.T. Dang, D.P. Kozlenko, S.E. Kichanov, S.G. Jabarov, A.I. Mammadov, R.Z. Mekhtieva, T.L. Phan, V.G. Smotrakov, V.V. Eremkin, B.N. Savenko, Revealing the Formation Mechanism and Effect of Pressure on the Magnetic Order of Multiferroic BiMn2O5 Through Neutron Powder Diffraction, Journal of Electronic Materials, 46, 6, p. 3373-3380, 2017.

3. N.O.Golosova, D.P.Kozlenko, S.E.Kichanov, R.Z. Mehdiyeva, et al, Structural, magnetic and vibrational properties of multiferroic GaFeO3 at high pressure //Journal of Alloys and Compounds, 2016, v.684, 2016, pp.352-358

4. D.P. Kozlenko, N.T. Dang, R.Z. Mehdiyeva et al, Competing magnetic and structural states in multiferroic YMn2O5 at high pressure // Physical Review B 92, 2015, pp. 134409 (1-7)

5. R.Z. Mehdiyeva, A.I.Mammadov, S.H.Jabarov, et al. Dielectric and ferroelectric properties of K2Pb4Nb10O30–Na2Pb4Nb10O30–K6W4Nb6O30 across morphotropic phase region // Journal of Alloys and Compounds 645, 2015, pp.496-503.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 4 il 
Digər fəaliyyəti  Gənc alimlər şurasının sədri, 1990-1991-ci illər, AMEA, Radiasiya Problemləri İnstitutu 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, AZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5395169 
Mobil tel. (+994 50) 5959259                          
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu rafigamehdiyeva@gmail.com