Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Abbasov Almuk Süleyman oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri  
Təvəllüdü 24.04.1932
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Tomsk Pedaqoji İnstitutu, fizika
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 

02.00.04

Fiziki-kimya

InTe, GaTe sistemlərinin termodinamik xassələrinin tədqiqi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

01.04.10, 02.00.04

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası, Fiziki-kimya

AI-BVI, AIII-BVI, AIII-BV /AI-Cu, Ag; AIII-Ga, In, Gd; BV-P, As, Sb; BVI-S, Se, Te/ sistemlərində yarımkeçirici birləşmələrin fiziki-kimyəvi xassələri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

180 elmi əsər; 1 monoqrafiya


 

79

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2 m.ş., 1 patent
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı8

2

Əsas elmi nailiyyətləri Alüminium, qallium, indium, n.t.e.,  mis, qümüş halkogenidlərinin  termodinamik xassələri öyrənilmişdir. Gümüş halkogenidlərində faza keçidləri tədqiq edilmişdir. Atomizasiya enerjisi hesablanmışdır. Birləşmələrin  monokristalları alınmışdır. Bərkfazalı kimyəvi cərəyan mənbəyi yaradılmışdır. Xalkogenidlərin elektrik  xassələri öyrənilmişdir. Elmi işlər D.J.Mendeleyev adına ÜKC və  Beynəlxalq Elmi Fondun (Soros) diplomuna və mükafatına layiq görülmüşdür.
Elmi əsərlərinin adları 1. Исследование термодинамических свойств теллуридов галлия. ДАН СССР 156, №5, 1966, стр.1140;

2. Термодинамические свойства халькогенидов серебра и выращивание их монокристаллов. Изв. АН СССР,  АН СССР, Неорг. матер., 1975, том 11, №9, стр. 1152;

3. Термодинамические свойства халькогенидов гадолиния. Изв. АН СССР, Неорг. матер., 1987, т.23, №7, стр.1217;

4. Характер проводимости твердых елементов AgJ,Cu4RbCl3J2 и термодинами-ческие свойства Ag2S. ЖФХ, 1989, №7, стр.1314;

5. Termodinamic properties Chalcogenides of Rare-Earth elements. CALPHAD, 1997, N21,p.105.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Beynəlxalq Müasir Elmlər Akademiyasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti 1955-1959
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. D.İ.Mendeleyev ad. Ümumittifaq Kimya Cəmiyyətinin diplomu və mükafatı -1966;

2. Beynəlxalq Elm Fondunun mükafatı (ABŞ) - 1993
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5395921
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 5372618 
Faks  
Elektron poçtu