Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Məmmədov Əli İsa oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan MR, Naxçıvan şəhəri 
Təvəllüdü 27.04.1954 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Moskva Elektron Texnikası İnstitutu, avtomatika və elektronika, mühəndis-fizik 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01. 04. 10

Yarımkeçiricilər ve dielektriklər fizikası

GaSe-nin nazik plyonkalarında kvant ölçülü effekt

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı05.27.01

Bərk cisim elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro- və nanoelektronika

Pyezo-, piro- və termoelektrik kompozitlərdə polyarizasiya prosesləri, fazalararası qarşılıqlı təsir və istilik fiziki effektləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

125, 1 monoqrafiya

65


30

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 14 m.ş., 1 patent
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


5

2

Əsas elmi nailiyyətləri

- Ilk dəfə nanoölçülü GaSe plyonkaları alınıb və onlarda kvant ölçülü effektlər tədqiq olumuşdur.

- Yüksək effektli aktiv kompozitlərin  texnologiyası işlənib hazırlanmışdır, pyezokeramikalarda və kompozitlərdə polyarizasiya prosesləri, fazalar arası qarşılıqlı təsir və istilik fiziki effektlər tədqiq olunmuşdur, və onlar əsasında müxtəlif ilkin çeviriclər alınmış və tədqiq olunmuşdur.

- Yüksək temperatur və təzyiqlərdə PbTiO3, NaNbO3, BiMnO3 perovskit seqnetoelektriklərinin struktur faza keçidləri öyrənilmişdir. Məlum olmuşdur ki, PbTiO3 üçün T ≈ 720 K-də və P ≈ 2.5 GPa-da seqnetoelektrik-paraelektrik faza keçidinin xarakteri birinci növdən ikinci növə dəyişir. NaNbO3  üçün məlum olmuşdur ki, P ≈ 1.6 GPa-da ortorombik simmetriyaya malik fazadan romboedral simmetriyalı fazaya keçid baş verir. BiMnO3-də isə müəyyən edilmişdir ki, yüksək təzyiqin təsiri ilə monoklin fazadan ortorombik fazaya keçid temperaturunun qiymətində dTc/dP=–39(1) K/GPa əmsalı ilə azalma baş verir.

- Neytron difraksiyası metodu ilə otaq temperaturunda 5,4 GPa-a qədər və enerji dispersiyalı rentgen  difraksiyasi metodu ilə  300-400 K temperatur intervalında 4 GPa-a qədər təzyiqdə antiseqnetoelektrik quruluşlu Pb2MgWO6  tədqiq edilmisdir. Pb2MgWO6 üçün antiseqnetoelektrik-seqnetoelektrik faza keçidində atomun elementar həcminin və atamlararası məsafənin, termik genişlənmə əmsalının və sıxılma modulunun temperatur və təzyiqdən asılığı alınmışdır.

- İntellektual çeviricilər əsasında yeni qurğu işlənib hazırlanmışdır. Bu qurğu Venera-Qalley Beynəlxalq eksperimentində istifadə olunmuşdur. -Ilk dəfə Azərbaycan Respublikasinda PUA(pilotsuz uçuş aparatı) “Revers” işlənib hazırlanmışdır,sınaq uçuşları aparılmışdır(1993-1998).

- Fiziki-texnologi parametrlərin kəsilməz monitorinqini aparan intellektual informasiya vasitələri işlənib hazırlanmışdır.

- Fləş yaddaşlı 2 GB proqramlaşdırılan rəqəmsal elektron informator işlənib hazırlanmışdır . Hal hazırda 100 informator Bakı Metro-politenin qatarlarında istismar olunur.

Elmi əsərlərinin adları

1.The splitting of the exciton line in the electroabsorption spectra of thin GaSe films. Thin Solid Films. 1980. 70,L. 13-16.

2.Exciton absorption spectra in GaSe thin films.Thin Solid Films.1981.75L7-9.

3.The role of the interphase interaction in formation of the properties of polyme r-piezoelectrc composites.J.of Phys. and Chem. of Solids. 2006,V.67,№12, P.2623-2627.

4.New technologies of matrix composite polymer photovoltaic photovoltaic and photoresistive materials.Journal Scientific Israel- Technological Advantages, Material and environmental   Engineering, 2012, Vol.14, no 4, pp.9-15.

5.Dielectric and ferroelectric properties of K2Pb4Nb10O30–Na2Pb4Nb10O30–K6W4Nb6O30 across morphotropic phase region // Journal of Alloys and Compounds 645, 2015, pp.496-503.

6.Structural polymorphism in multiferroic BiMnO3 at high pressures and temperatures. Journal of Alloys and Compounds. V 585. 2014. P.741-747.

7.Dielectric and ferroelectric properties of K2Pb4Nb10O30–Na2Pb4Nb10O30–K6W4Nb6O30 across morphotropic phase region. Journal of Alloys and Compounds645. 2015. P.496-503.

8.Competing magnetic and structural states in multiferroic YMn2O5 at high pressure, Phys. Rev. B, 92, 134409, 2015.

9.Preparation, structure analysis and dielectric characteristics of the novel ferroelectric ceramics (1-x)Sr3.35Ba1.65Nb10O30(SBN) - (x)Ba4Na2Nb10O30-(BNN) with potassium tungsten - bronze structure // Journal of Alloys and Compounds 711, 2017, pp.169-183.

10.Vibrational properties of BaFe11.1Sc0.9O19 hexaferrite at high and low temperatures // Modern Physics Letters B, 2020, pp. 2050381.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Milli Aviasiya Akademiyası
Digər fəaliyyəti  “Registr” XKB direktoru 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, AZ1143, Bakı, H. Cavid pr. 131 
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5395169 
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 4925979 
Faks  
Elektron poçtu aliisak@yahoo.com