Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Məmmədov Əli İsa oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan MR, Naxçıvan şəhəri 
Təvəllüdü 27.02.1954 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Moskva Elektron Texnikası İnstitutu, avtomatika və elektronika, mühəndis-fizik 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01. 04. 10

Yarımkeçiricilər ve dielektriklər fizikası

GaSe-nin nazik plyonkalarında kvant ölçülü effekt

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı05.27.01

Bərk cisim elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro- və nanoelektronika

Pyezo-, piro- və termoelektrik kompozitlərdə polyarizasiya prosesləri, fazalararası qarşılıqlı təsir və istilik fiziki effektləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

102,  1 monoqrafiya

44


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 14 m.ş., 1 patent
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


4

1

Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə nanoölçülü GaSe plyonkaları alınıb və onlarda kvant ölçülü effektlər tədqiq olumuşdur.

Yüksək effektli aktiv kompozitlərin texnologiyası işlənib hazırlanmışdır, pyezokeramikalarda və kompozitlərdə polyarizasiya prosesləri, fazalararası qarşılıqlı təsir və istilik fiziki effektlər tədqiq olunmuş, onlar əsasında müxtəlif ilkin çeviriclər alınmış və tədqiq olunmuşdur.

Yüksək temperatur və təzyiqlərdə PbTiO3, NaNbO3, BiMnO3 perovskit seqnetoelektriklərinin struktur faza keçidləri öyrənilmişdir. Məlum olmuşdur ki, PbTiO3 üçün T≈ 720 K-də və P≈ 2.5 GPa-da seqnetoelektrik-paraelektrik faza keçidinin xarakteri birinci növdən ikinci növə dəyişir. NaNbO3 üçün məlum olmuşdur ki, P≈ 1.6 GPa-da ortorombik simmetriyaya malik fazadan romboedral simmetriyalı fazaya keçid baş verir. BiMnO3-də isə müəyyən edilmişdir ki, yüksək təzyiqin təsiri ilə monoklin fazadan ortorombik fazaya keçid temperaturunun qiymətində dTc/dP=–39(1) K/GPa əmsalı ilə azalma baş verir. Neytron difraksiyası metodu ilə otaq temperaturunda 5,4 GPa-a qədər və enerji dispersiyalı rentgen difraksiyasi metodu ilə 300-400 K temperatur intervalında 4 GPa-a qədər təzyiqdə antiseqnetoelektrik quruluşlu Pb2MgWO6 tədqiq edilmisdir. Pb2MgWO6 üçün antiseqneteelektrik-seqnetoelektrik faza keçidində atomun elementar həcminin və atamlararası məsafənin, termik genişlənmə əmsalının və sıxılma modulunun temperatur və təzyiqdən asılığı alınmışdır.

İntellektual çeviricilər əsasında yeni qurğu işlənib hazırlanmışdır. Bu qurğu Venera-Qalley Beynəlxalq eksperimentində istifadə olunmuşdur.

Fiziki-texnologi parametrlərin kəsilməz monitorinqini aparan intellektual informasiya vasitələri işlənib hazırlanmışdır.

Fləş yaddaşlı 2 GB proqramlaşdırılan rəqəmsal elektron infor-mator işlənib hazırlanmışdır. Hal hazırda 100 informator Bakı Metropolitenin qatarlarında istismar olunur.

Elmi əsərlərinin adları 1. Matrix Active Micro and Nanocomposites Based on the Polymer, Semiconductive and Ferropiezoceramic Materials. Published by InTech, Croatia. P.375-404.

2. The splitting of the exciton line in the electroabsorption spectra of thin GaSe films. Thin Solid Films. 1980. 70,L. 13-16.

3. Exciton absorption spectra in GaSe thin films. Thin Solid Films. 1981. 75, L. 7-9.

4. Влияние структурных параметров пьезофазы на пьезоэлектрические свойства и зарядовое состояние композитов полимер-пьезоэлектрик. Электричество, 2007,№ 1, c.51-54.

5. X-ray study of phase transitions in the system of solid solutions K6W4Nb10O30- Na2Pb4Nb10O30 - K2Pb4Nb10O30. J. of Phys. and Chem. of Solids. 2006, V.67, №12, P.2623-2627.

6. Structural polymorphism in multiferroic BiMnO3 at high pressures and temperatures, Journal of Alloys and Compounds, 2014, V. 585, pp 741-747.

7. Structural aspects of the antiferroelectric-paraelectric phase transition in double perovskite Pb2MgWO6 at high pressures and temperatures, Physics of the Solid State, 2014, V. 56, № 4, pp 765-770.

8. Pressure-induced change in the order of the phase transition in lead titanate: Structural aspects, Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2012, V.48, № 1, pp 69-73

9. Structural studies of the P-T phase diagram of sodium niobate, Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2012, V. 6, № 3, pp 546-551.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Milli Aviasiya Akademiyasının dosenti 
Digər fəaliyyəti  “Registr” XKB direktoru 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, AZ1143, Bakı, H. Cavid pr. 131 
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5395169 
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 4925979 
Faks  
Elektron poçtu aliisak@yahoo.com