Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Nuriyev Hidayət Rəhim oğlu

 

Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası, Marneuli şəhəri
Təvəllüdü 20.01.1941 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.049

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Gümüş-selen sistemində faza keçidləri kinetikasının və bəzi faza quruluşlarının elektronoqrafik tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Darzolaqlı А1В6 və А4В6 xalkogenidlərin nazik təbəqələrinin quruluşu və fiziki xassələri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

201

 

120

 

23
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


12

1

Əsas elmi nailiyyətləri Rəhbərliyi altında А4В6 qrup darzolaqlı yarımke­çi­­rici­lərin epitaksial təbəqələrinin və texnikada geniş tətbiq olunan Al2O3 oksidi əsaslı keramiki mate­rial­­ların alınması üçün istehsalat sahəsi olan elmi-tədqiqat laboratoriyası yaradılmışdır. Labora­toriya müasir avadanlıq və qurğularla (elektronoq­raf, elektronmikroskop, rentgenspek­tro­metr, Oje-spek­tro­metr, vakuum buxarlandırıcı­la­rı, yüksək­tem­pe­ra­turlu sobalar və s.) təchiz olunaraq tətbiq xarakterli tədqiqat işlərilə məşğul olmuşdur. Labo­ra­toriyada “Molekulyar dəstədən kondensa­siya və “İsti divar” metodlarının fiziki əsasları işlənib hazırlanaraq, mükəmməl quruluşlu epitaksial təbəqə­lərin alınmasında uğurla tətbiq olunmuşdur. А4В6 qrup birləşmələrin və onların bərк məhlullar­ının müxtəlif altlıqlar üzərində mükəmməl quruluşlu epitaksial təbəqələri alınmış, onların əsasında p-n homo-, heterokeçid­lər yaradılmış, İQ spektrin 3¸5; 8¸14 mkm dalğa uzunluğu oblastın­da fotohəssas elementlər, strukturlar yaradılmış və tətbiq olunmuşdur. Al2O3 oksidi əsasında keramiki materiallar alınmış, müxtəlif təyinatlı metal-keramik strukturlar işlənib hazırlanmış və tətbiq olunmuşdur. Keçmiş Sovetlər Birliyi institutları­nın müxtəlif elmi-tədqiqat laboratoriyaları ilə birgə işlər aparılmış və hal-hazırda həmin əlaqələr davam etdirilir. Laboratoriyada tədqiqat işlərinin aparılması üçün hər tərəfli şərait yaradılmış və yüksək ixtisaslı elmi kadrlar yetişdirilmişdir. Həmin kadrlar AMEA-nın institutlarında, respublikanın müxtəlif təhsil ocaqlarında və müəssisələrində uğurla fəaliyyət göstərirlər. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Нуриев И.Р., Фарзалиев С.С., Садыгов Р.М. Рост эпитаксиальных пленок Pb1-xMnxTe(Ga) на монокристаллах PbTe1-xSex// Поверхность, 2004, №1, с.113-115.

2. Нуриев И.Р., Садыгов Р.М., Назаров А.М. Рост и структура фоточувствительныхэпитаксиальных пленок Pb1-xMnxTe (Ga) // Кристаллография, 2008, т.53, №2, с.329-331.

3. Нуриев И.Р. Структура и особенности морфологии поверхности эпитаксиальных пленок халькогенидов А4В6// Кристаллография, 2009, т.54, №7, c. 1228-1229.

4. Нуриев И.Р., Фараджев Н.В., Назаров А.М. Структура и фоточувствительные гомопереходы эпитаксиальных пленок Pb1-xSnxSe // Кристаллография, 2012, т.57, №2, c. 345-347.

5. Нуриев И.Р., Назаров А.М., Садыгов Р.М., Гаджиев М.Б. Изопериодические эпитаксиальные гетеропереходы Pb1–хMnхSe/PbSe1–хSх// Неорганические материалы, 2014, том 50, №5, c.482-485

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  AMEA-nın Radiasiya Problemləri institutu nəzdində müdafiə şurasının üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Texniki Universitetində müəllim
Digər fəaliyyəti  Poeziya ilə məşğuldur. 3 şeir kitabının müəllifidir.
Təltif və mükafatları

AMEA-nın Fəxri fərmanı 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, Bakı, H.Cavid pr.131, AZ1143
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 4324704 
Mobil tel. (+994 50) 6418388 
Ev tel. (+994 12) 5687442 
Faks (+994 12) 4471456 
Elektron poçtu h.nuriyev@gmail.com