Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fiziologiya İnstitutunun elmlər doktorları

Mehdiyev Arif Əlövsət oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Leninqrad şəh., Rusiya Federasiyası
Təvəllüdü 26.08.1955
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad

 

14.00.17

Normal fiziologiya

Müdafiə davranışın mexanizmlərinin təmina­tında Np3.6 və Np8.6 beyinspesifik qeyri-histon zülallarının öyrənilməsi
Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı

 

03.00.13

Fiziologiya

Yeni serotonin-modullu zülallarin təlim, yaddaş və adaptasiya proseslərində iştirakinin neyroki­m­yəvi və neyrofizioloji mexanizmləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

123


77

 

 36
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1

Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfədoktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri -Siçovul beynindən 17 qeyri-histon xroma­tin zülallarının identifikasiyası, ayrılması və on­ların fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənil­məsi (Мехтиев и др., 1984). Həmin zülallara qarşı anti­cisimlərin əldə edilməsi və sinir hüceyrə­lərin­də transkripsiya və translyasiya proseslərinə onla­rın təsirinin və siçovullarda passiv qaçış şərti-ref­lektor davranışa ayrılmış zülalardan ikisinə qarşı anticisimlərin təsi­rinin təhlil edilməsi (Мехтиев и др., 1986).

-İki yeni serotonin- modullu zülalların – SMP-69 və SMAZ – aşkar edilməsi və heyvanların beynin­dən ayrılması. SMP-69 zülalı toxumalarda seroto­ninin miqdarı ilə əks mütanasib, halbuki SMAZ zülalı – düz mütanasib əlaqəsindədirlər (Гаса­нов, Мехтиев, 1991; Мехтиев, 2000).SMP-69 zülala qarşı poliklonal anticisimlərin siçovulların beynin yan mədəçiklərinə vurulduq­dan sonra, açıq sahə testində tədqiqi davranış 

-güclənirdi  (Мехтиев и др., 1996). Təlim seansla­rından əvvəl vurulduğu halda şərtireflektor passiv qaçış modelində anticisimlər yaddaşın yaranma­sına imkan vermirdi, amma təlimdən sonra antici­simlərin yeridilməsi yaddaş proseslərinə heç bir təsir göstərmirdi (Мехтиев и др., 1998).

-SMP-69 zülala qarşı poliklonal anticisimlərin siçovulların beynin yan mədəçikinə vurulduğundan sonra beyin hüceyrələrində ciddi şəkildə transkripsiyasının və translyasiya­sının səviyyəsi və siçovulların baş beyin qabığın­da 28-saylı suda həll olunan elektroforetik zülal fraksiyasının miqdarı artırdı (SMAZ; Мехтиев, 2000).

-SMAZ zülalın siçovulların beynin yan mədəçi­yinə vurulduq­dan sonra elektrik-ağrı möhkənlən­mə olan şərti-reflektor passiv qaçış (Мехтиев, 2000), məkik kamerası (shuttle box; Гусейнов, Мехтиев, 2012) modellərində və alternativ qaçış modelində (qida möhkənlənmə) təlimdən qabaq vurulduğu halda yaddaş konsolodasiyasının po­zul­masına qətirib çıxardırdı. Məkik kamera­sında və alternativ qaçış modellərində 80% təlim me­ya­rına çatmış siçovulların beynin qabığında SMAZ-ın miqdarının enməsi müşayiət olunurdu.

-Poliaromatik hydrokarbonlar (PAH) və ağır me­tallar tərkibində olan suda uzun müddət ərzində saxlanılan nərə balıq­ların körpələrinin qaraciyə­rində SMAZ-ın miqda­rının enməsi müşahidə olunurdu (Мехтиев и др., 2010)  

-PAH-ın və ağır metalların təsirinə məruz qalmış nərə balıq­ların körpələrinin toxumalarında əzələ daxili SMAZ-ı yeridildiqdən sonra, mutasiyaların miqdarı 50% enir (Мехтиев и др., 2008). Digər tərəfdən balıqlara əzələ daxili SMAZ-a qarşı anti­cisimlərin yeridilməsi mutasi­ya­­ların çoxalmasına gətirib çıxarır (Мехтиев и др., 2010).Morfinin öz-özünə yeridilmə siçovul modelində yaranmış narkotik asılılığı olan heyvanların qarın 

-boşlu­ğuna SMAZ-a qarşı poliklonal aticisim­lərinin birdəfəlik yeri­dilməsi onlarda 8 gündən çox davam edən morfinin gəbul etməsinin kəskin azalmasına (5-8 dəfə) qəti­rir, halbuki qeyri immun γ-qlobulinlərini alan kon­t­rol heyvanlarda morfi­nin gəbul etməsində heç bir dəyişiklik müşayiət olunmadu (Мехтиев и др., 2014).-Siçanlara SMAZ-ın əzələdaxili vurulması E.coli

-ninpatogen formasının qarın boşluğuna yeridilmə­sindən sonra yaranmış peritonit səbəbindən ölüm halların faizi ciddi sürətdə azalırdı (Мовсум-заде и др., 2013).

-Ada dovşanlarına SMAZ-ın əzələdaxili vurul­ma­sı beynin amiqdalasına penisilinin yeridilməsindən sonra yaranmış epileptik qıcolmaları 40 dəq müddətin­də yatızdırırdı. Digər tərəfdən ada dovşanların bey­in amiqdalasına SMAZ-a qarşı antisimlərin yeridilməsindən 2.5-3 s sonra epileptik qıcolma­ların yaranması ilə nəticələnirdi (Аллахвердиева и др.в печати).SMAZ-ın təsirinə məruz qalmış böyük əjdaha (Lymneae stagalis) mollyuskun 4 blastomer mərhələ­sində olan embrionların embrional inkişafı ciddi ləngitmə ilə nəticələnirdi. Bununla yanaşı, preme­ta­morfoz mərhələsində embrionların SMAZ-ın təsirinə məruz qalması, metamorfozun keçməsini sürətləndırdı  (Мехтиев и др.,в печати).

Elmi əsərlərinin adları

1.Мехтиев А.А., Дергачев В.В. Молекуляр­ные процессы роста и узнавания в нервной системе и механизмах памяти. XIV съезд Всесоюзного физиол. общества  им. И.П.Павлова, Баку, 1983, т.I, с. 361-362

2.Мехтиев А.А., Грудень М.А., Полетаев А.Б. Выявление и выделение гликопротеинов и ядер­ных белков мозга быка. Биохимия, Москва, 1984, т.49, №12, с. 1959-1964.

3.Мехтиев А.А., Долгов О.Н., Шерстнев В.В. Вли­я­ние антител к мозгоспецифическим не­ги­­­­сто­но­вым белкам хроматина на пове­де­ние пассив­но­го избегания у крыс. Журнал высш. нерв. деят., Москва, 1985, т.35, №6,  с. 1175-1176.

4.Мехтиев А.А., Левченко В.А., Дергачев В.В. Рост отростков нейронов и явление клеточ­ного узна­вания в процессах памяти. Успехи физиол. наук, Москва,1986, т.17, №2, с.104-122.

5.Никитин В.П., Козырев С.В., Долгов О.Н., Мехтиев А.А., Шерстнев В.В. Особенности пове­дения животных в условиях экспери­мен­тального воздействия на активность ре­гу­ля­торных белков генома нервных клеток. В сб.: Медиаторы в генетической регу­ля­ции поведения, Новоси­бирск, 1986, с.48-49.  

6.Мехтиев А.А. Регуляция серотонином со­дер­­жания отдель­ных фракций клеток коры голов­ного мозга. В сб.: Интегративная дея­тель­ность ней­ро­­на: молекулярные основы, Москва, 1988, с. 85-86.

7. Гасанов Г.Г.,  Мехтиев А.А. Выявление серо­тонин-модулируемой белковой фрак­ции и изу­чение её участия в организации пове­дения пас­сивного избегания. Бюлле­тень экспе­рим. био­л. мед., Москва, 1991, т. 112, №7, с. 5-7.

8.Gasanov G.G., Mekhtiev A.A. Serotonin-mo­dulating protein SMP-69 from rat brain. Abstracts of  XXXII IUPS Congress, Glasgow, 1993, №2903.

9.Mekhtiev A.A. Revealing, purfication and analysis of serotonin-modulating protein. Abs­t­racts of XIIth International Congress of Pharmacology, 24-29 July, 1994, Montreal, P.18.13

10.Mekhtiev A.A., MehdiyevM.M., Zakieva K.F. Purification of serotonin-modulating protein from

rat brain and evaluation its role in exploratory behavior. Abstracts of Fourth IBRO World Congress of Neuroscience, 9-14 July, 1995, Kyoto, D 8:8.

11.Мехтиев А.А., Гасанов Г.Г., Мехтиев М.М., Закиева К.Ф. Влияние блокады серотонин-модули­руемого белка SMP-69 антителами на исследова­тельское поведение крыс. Журнал. высш. нервн. деят., Москва, 1996, т.46, №2, с.386-388.

12.Мехтиев А.А., Мехтиев М.М. Влияние антител к серотонин-модулируемому белку SMP-69 на ряд врожденных и приобретенных форм поведения у крыс. Материалы Симпозиума по эволюцион­ной физиологии, С.-Петер­бург, 1996 г., с.148-149.

13.Mekhtiev A.A., Mehdiyev M.M. Role of sero­tonin-modulating protein SMP-69 in exploratory behavior and memory processes. Abstracts of 2-nd Meeting of European Neuroscience, 24-28 Septem­ber, 1996, Strasbourg, №45.20.

14.Mekhtiev A.A., Mehdiyev M.M. Genes mediated participation of serotonin-modu­­­la­ting SMP-69 pro­tein in exploratory behavior and memory processes. Sixth Conference on the Neurobiology of learning and memory, USA, Univ. of California, Irvine, 21-24 October, 1997.

15.Мехтиев М.М., Еременко Г.Б., Мехтиев А.А. Влияние антител к серотонин-модулируе­мому белку SMP-69 на поведение крыс в модели пас­сив­ного избегания. Журнал высш. нерв. деят., Москва, 1998, т.48, № 6, с.1107-1110.

16.Bickham J., Row G., Palatnikov G., Mekhtiev A., Mekhtiev M., Kasimov R., Hauschultz D., Wickliffe J., Rogers W.J. Acute and genotoxic effects of Baku Harbor sediment on Russian sturgeon,Acipenser guildensteidti. Bulletin of Environmental Contami­nation and Toxi­cology. New-York, USA, 1998, V. 61, pp.512-518.

17.Mekhtiev A.A., Mekhtiev M.M., Yeremenko G.B. Possible mechanism of SMP-69 protein participa­tion in memory consolidation through regulation of anti­consolidation protein syn­thesis. Fifth IBRO Congress of Neuroscience. Jerusalem, (11-16 July), 1999. p.198.

18.Мехтиев А.А. Генетические механизмы   учас­тия белка SMP-69 в процессе консолида­ции памя­ти. Бюллетень экспер. биол.  мед., Москва, 1999, т.128, №8, с. 141-143.

19.Мехтиев А.А., Еременко Г.Б., Закиева К.Ф., Мехтиев М.М. Возможный механизм регуля­ции консолидации следов памяти. ХХХ Всерос­сий­ское Совещание по проб­лемам высшей нерв­ной деятельности, 2000, С.-Петербург, т.1, с. 16.

20.Мехтиев А.А Модуляция поведения пассив­ного избегания антителами к белку SMP-69. Известия АН Азербайджана. Серия биологи­ческие науки, 2000, № 4-6, с.171-176.

21.Мехтиев А.А., Асадов Б.М., Мехтиева Л.М. Изменение содержания серотонин-модулиру­емого белка SMP-69 в тромбоцитах боль­ных шизофре­нией. Бюллетень экспер. биол. мед., Москва, 2000, т.129, № 2, с. 156-158.

22.Мехтиев А.А. Обнаружение в головном мозге крыс белка, обладающего антиконсо­лидацион­ными свойствами. Бюллетень экспер. биол. мед., Москва, 2000, т.129, №8, с. 147-150.

23.Mekhtiev A.A.,Yusifli R.M., Asadov B.M. Serotonin's crucial participation in schizophrenia pathogenesis. Abstract book. Serotonin: from the molecule to the clinic. New Orleans, USA, 2-3 November, 2000, Ref. 12.

24.Мехтиев А.А., Мехтиев М.М., Закиева К.Ф. Молекулярный механизм формирования следов памяти в нервных клетках. XVIII съезд физиол.  об-ва им. И.П. Павлова. Тезисы докл. Казань 25-28 сен-тября, 2001г., с.160-161.

25.A.A.Mekhtiev, A.T.Amiraslanov, Z.A.Safa­rov. Changes of 5-HT turnover in the platelets of oncolo­gical patients. Fifth IUPHAR Satelite Meeting on Serotonin. Abstract Book. July 3-5, 2002 y., Acapulco, Guerrero, Mexico, p.147.

26.А.А.Мехтиев, С.А.Козырев, В.П.Никитин, В.В.Шерстнёв. Избирательное влияние антител к белку SMP-69 на активность командных нейро­нов оборонительного поведения вино­градных улиток. Российский физиол.  журнал им. И.М.Сеченова, С.-Петербург, 2003, т.89, №4, с.389-396.

27.А.А.Мехтиев, Т.М.Агаев. Возможный меха­низм фиксации приобретённой информации в не­р­вных клетках с участием белка-блокатора. Изве­стия Национальной Академии наук Азербай­джана. Серия биол., 2003, № 5-6, с. 87-97.

28.Mekhtiev A.A., Amiraslanov A.T., Safarov Z.A. Changes of serotonin-modulating anticonsolida­tion protein level in the platelets of oncological patients. International Conference on Cancer Risk Assess­ment. Greece,Athens 22-24 August, 2003, p. 62-71.

29.Swartz. C.D., Do­nelly K.C., Islamzadeh A., Rowe G.T., Ro­gers W.J., Palatnikov G.M., Mek­htiev A.A., Kasi­mov R., McDonald Th.J., Wickliffe J.K., Pri­e­s­t­ley B.J., Bickham J.W. Chemical contaminants and their effects in fish and wildlife from the industrial zone of Sumgayit, Republic of Azerbaijan.   Ecotoxicology, USA, 2003,V. 12, pp.511-523.

30.Mekhtiev A.A., Kozyrev S.A., Nikitin V.P., Shеr­stnev V.V. Selective effects of antibodies to protein SMP-69 on the activity of defensive behavior of command. neurons of the common snail. Neurosci. Behav. Physiol., USA,2004, V. 34, № 8, p. 791-796.

31.Mekhtiev A.A., Gaisina A.A., Palatnikov G.M., Kasimov R.Yu. Serotonin-modulating protein content as a biomarker of environmental pollution. Soil & Sediment Contamination: an International Journal., USA, 2005, V. 14, Iss.2, pp. 115-121.

32.Mekhtiev A.A., Efendiyev E.H. Possible deli­vering of magnetic nanoparticles into cancer cells by antibodies to serotonin-modulating SMP-69 protein. International Congress on Nanotech­no­logy. Building Infrastructures for the Next Frontier, San-Francisco, Oct. 31-Nov.4, 2005.

33.Мехтиев А.А., Гайсина А.А., Палатников Г.М., Касимов Р.Ю. Снижение активности серо­тонин­ер­гической системы в процессах мутаге­неза. Бюлле­тень экспер. биол. мед., 2006, т. 142, № 12, с. 611-613.

34.Мехтиев А.А. Изучение участия двух серо­то­нин-модулируемых белков в меха­низ­мах памяти, исследовательского поведения и ней­рональной ак­ти­в­­ности. Sağlamlıq, № 9, 2006, с. 101-109.

35.Bakhshaliyeva R.R., Mekhtiev A.A., Kasi­mov R.Yu. Involvement of serotoner­gic system in cor­rection of lipid peroxidation in fish tissues chan­ged under oil and industrial contamination. Proceedings of the Ninth Baku International Congress “Energy, Ecology, Economy”. Baku, 7-9 June, 2007, pp. 395-398.

36.Мустафаев Н.Дж., Мехтиев А.А. изменение активности серотонинергической системы в тка­нях рыб при повышении солёности воды. Журнал эво­люц. биохимии и физиологии, С-Петербург, 2008, т. 44, № 1, с. 60-64.

37.Мехтиев А.А., Мовсум-заде С.К. антиму­та­генная активность серотонинерги­чес­кой систесисте­мы и подлежащие механизмы у молоди осетров (Aci­pensergueldenstaedtipersicus) и серебряных кара­сей (Carassius auratus).Журнал эволюц. биохи­мии и физиологии, 2008, С-Петербург, т. 44, № 5, c.476-481.

38.Gaisina A.A., Mekhtiev A.A., Kasimov R.Yu. Changes in serotonergic activity during sturgeon embryogenesis. Abstracts of the EPHAR 2008 Cong­ress, 13-17 July, 2008. Fundamental & Clinical Pharmacology, UK, 2008, V.22, Suppl. 2, p. 130.

39.Mekhtiev A.A. Induction of organism’s protec­tive resources to chemical and bacterial toxins. New Trends in Infectious Diseases. Lyon-France, 26-28 November, 2008 y., p. 26.

40.Mekhtiev A.A. Two novel serotonin-modu­lating proteins involved in memory formation in opposite way. Journal of Physiological Sciences, 2009, V. 59, p. 186, Japan, Springer Tokyo.

41.Мовсум-заде С.К.,  Палатников Г.М., Мех­­тиев А.А. участие серото­нин­­­ергической системы в антиму­та­ген­ной защите тканей рыб. Все­рос­сий­­ская конф. с междун. уча­с­тием «ме­ха­­низмы регуляции фи­зи­­оло­гических систем организма в процессе адап­тации к условиям среды», посв. 85-летию основания Института физиологии им. И.П. Павлова РАН.(Санкт-Петербург, 7–9 декабря 2010 года), с.194-195.

42.Гусейнов Ш.Б., Мехтиев А.А. Изменение уро­вня серотонин-модули­руемого антикон­солида­ци­он­ного белка в коре головного мозга крыс в про­цессе обучения в челночной камере. Известия НАН Азербайджана, Серия биологическая, 2010, т.65, №1-2, с.110-115.

43.Мехтиев А.А., Палатников Г.М., Мовсум-за­де С.К., Касимов Р.Ю. возра­ста­ние уровня мутаций в тканях бычков и молоди осетров в условиях блока­ды антителами серотонин-мо­ду­ли­­ру­емого анти­кон­со­ли­дационного белка. Журнал эволюц. био­хи­мии и фи­зи­о­логии, С-Петербург, 2010, т. 46, №5, с. 375-379.

44. Р.Р.Бахшалиева, А.А.Мехтиев, Р.Ю.Каси­мов. участие серотонин-моду­ли­­руемого анти­консо­ли­да­­ци­онного белка в опосредовании воздей­ствия не­­бла­­гоприятных факторов на уро­вень пол в тка­нях молоди осетра. Журнал эволюц. био­хи­мии и фи­зи­о­логии, С-Петер­бург, 2010, т. 46, №5, с. 370-374.

45.Мехтиев А.А. Новые серотонин-модули­ру­емые белки в механизмах памяти и адап­тации. LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, Germany, 2011, 277 p.

46.Мехтиев А.А., Палатников Г.М., Мовсум-заде С.К. Возможный молеку­ляр­ный механизм мута­генного воздействия антропогенных фак­торов на вод­ные организмы. Материалы IV Всерос­сий­ской конф. по водной экотокси­ко­логии, посвя­щ. памяти Б.А.Флерова. «Ант­ро­по­генное влияние на водные организмы и эко­системы.», 24-29 сен­тября, 2011 г., Ч. 1, Борок, Россия, 2011, с. 162-165.   

47.Панахова Э.Н., Аллахвердиева А.М., Мехтиева А.А., Мехтиев А.А. Участие серотонин-модули­ру­емого анти­кон­солидаци­онного белка в супрессии судорож­ной актив­ности у кроликов. III съезд физиологов СНГ. Ялта, 1-6 октября, 2011, с. 269.

48. Гусейнов Ш.Б., Мехтиев А.А. Изучение роли серотонин-модулируемого антиконсо­ли­да­­ци­он­но­го белка в формиро­ва­нии памяти у крыс в челноч­ной камере. Журнал высш. нерв. деят., Москва, 2012, т. 62, №2, с. 208-215.

49.Мехтиев А.А, Мустафаев Н.Дж., Палатни­ков Г.М. Адаптивное изменение уровня серо­тонин-мо­ду­­ли­ру­емого ан­тиконсолида­ционного белка в тка­нях рыб под влиянием факторов  окружающей сре­ды. Физиологические, био­хи­мические и мо­ле­ку­лярно-генетические меха­низмы ада­п­­таций гид­ро­­би­онтов. Мате­ри­алы меж­ду­народной конферен­ции с между­народ­ным уча­с­тием. Борок, Россия, 2012, с. 254-258.

50.Гарина Д.В., Смирнов А.К., Кузьмина В.В., Мехтиев А.А. Роль серотонин­ер­­гической ситстемы мозга и её компонента – серотонин- моду­ли­ру­емо­го ан­тиконсолидационного белка в терморегу­ля­ционном поведении карпа Cyp­rinus carpio.Физио­логические, био­хи­мичес­кие и мо­ле­кулярно-ге­не­тические механиз­мы ада­п­­таций гидро­би­он­тов. Материалы меж­ду­­народной конференции с между­народ­ным уча­с­тием. Борок, Россия, 2012, с. 80-84.

51.Гарина Д.В., Мехтиев А.А. Участие серотонин-модулируемого антикон­солидаци­он­ного белка в формировании долговременной памяти у карпа Cyprinus carpio. Адаптаци­онные стратегии жи­вых сис­тем. Тезисы докл. Киев, 2012. С. 25–26.

52.Мехтиев А.А., Гусейнов Ш.Б. Супрес­сор­ная функция белка СМАБ в фор­мировании приобре­тён­ных навыков у крыс с отрица­тель­ным и поло­жи­тельным подкреплением. Вто­рая междунар. междисципли­нар­ная конфе­ренция «Современ­ные про­блемы системной регуляции физиоло­ги­ческих функций», Бодрум, Турция, 22-29 июня, 2012 г., с. 131-133.

53.Панахова Э.Н., Аллахвердиева А.М., Мех­тиев А.А. Купирование эпилеп­ти­ческой актив­ности у кроликов с помощью серотонин-моду­ли­ру­емого ан­тиконсолидационного белка. Milli Nevrologiya Jur­nalı (Elmi-praktik jur­nal), №1, 2012, s. 90-95.

54.Гарина Д.В., Мехтиев А.А. Роль серотонин-мо­дулируемого антикон­со­лидационного белка в консолидации следов памяти у серебряного карася (Carassius auratus). Известия Пензен­ского госу­дарст. педагогического универ­ситета им. В.Г. Бе­­­лин­ского. Естественные науки. 2012, № 29, с. 201-205.

55.Мехтиев А.А. Перспективы исследования нейротрофи­чес­ких эффектов вентро-медиаль­но­го ядра гипоталамуса на восста­новление фун­кций сетчатки. A.İ.Qarayev ad. Fiziologiya İnstitutu və Azərbaycan Fizioloqlar cəmiy­yətinin elmi əsərlə­ri­nin külliyyatı. Fiziologiya və biokimyanın problem­ləri. XXXI cild, 2013, s. 259-262.

56.Huseynov Sh.B., Mekhtiev A.A. Studies of the role of serotonin-modulating anticonsolida­tion protein in memory for­ma­­tion in rats in a shuttle box. Neu­ro­sci. Behav. Physiol., USA, 2013, V. 43, Iss. 5, pp. 551-556.

57.Мустафаев Н.Дж., Мехтиев А.А. Адап­тивное повышение уровня серотонин-модули­руемого ан­ти­­консолидационного белка в тка­нях пролупро­ходных и проход­ных рыб при повышении солее­ности воды. Жур­нал эво­люц. биохимии и фи­зиологии, С-Петербург, 2013, т. 49, № 6, с. 443-448.

58.Мовсум-заде С.К., Мехтиев А.А., Мехтиев Х.Ш., Телфорд У.Г., Гайсина А.А., Зейналов Ш.Х. Детоксикационные свойства серотонин-мо­ду­­­ли­ру­е­мого антиконсолидационного белка в отношении токсинов химической и бакте­ри­альной природы. ИзвестияНАНАзербай­джана, Сериябиологи­ческая, 2013, т. 68, № 1, с.24-29.

59.Mekhtiev A.A., Guseynov Sh.B. Possible different molecular mechanisms under­lying the processes of memory consolidation and recon­solidation in shuttle box. Third National Cong­ress of Georgian I.Beri­ta­shvili Society of Physi­ologists. Tbilisi, Procee­dings, 26-28 Septem­ber, 2013, pp. 198-199.

60.Gaisina A.A., Mekhtiev A.A., Voronezhskaya E.E., Khabarova M.Yu. Impact of serotonin-modu­lating anticonsoli­da­tion protein on embryonic deve­lopment of Lymnae stagnalis. Third National Cong­ress of Georgian I.Beri­ta­shvili Society of Physio­logists. Tbilisi, Procee­dings, 26-28 September, 2013, p. 155.

61.Гарина Д.В., Мехтиев А.А. Влияние серотонин-модулируемого анти­кон­солида­ци­он­­ного белка на форми­ро­вание простран­ст­венной памяти у сереб­ря­ного карася Carassius auratus при обучении в лабиринте с пищевым подкреплением. XXII съезд физиоло­гичес­ко­го общества им. И.П.Павлова, 16-20 сентя­бря, 2013, Волго­град, с. 114.

62.Аллахвердиева А.М., Панахова Э.Н., Мехтиев А.А. участие внутрикле­точного ком­по­нента серо­то­нинергической системы в раз­витии и ку­пи­ро­ва­нии эпилептических судорог. III между­нар. конф. «Сис­темная регуляция физиологи­чес­ких фу­н­­к­­ций», Лимассол, Кипр, 1-8 октября, 2013, c. 15-18.

63.Гарина Д.В., Мехтиев А.А. Влияние серо­тонин-модулируемого анти­кон­­­­соли­дацион­ного белка на формирование долговременной памя­ти у карпов Cyprinus carpio в условно-рефлек­торной модели ак­тив­­ного избегания. Журнал эволюц. биохимии и фи­зи­о­логии, С-Петер­бург, 2014, т. 50, №1, с. 44-50.

64.А.А.Мехтиев, А.М.Рашидова, И.Ф.Мусли­мов. Ингибирование потребления морфина анти­телами к серотонин-модулируемому анти­кон­со­лидацион­ному белку в модели само­введения у крыс. Жур­нал высш. нерв. деят., Москва, 2014, т. 64, № 2, с. 231-239.

65.Мустафаев Н.Дж., Мехтиев А.А. Характер из­ме­нения уровня серотонин-мо­дулируемого анти­кон­солидационного бел­ка и цитохрома Р-450 в тка­­нях восточной быс­трянки Alburnoides bipun­cta­tus eichwaldi из рек Азербайджана. Журнал эво­люц. биохимии и фи­зи­о­логии, С-Петербург, 2014, т. 50, №3, с. 190-195. 

 

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1.AMEA-nın A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnsti­tutunun yanında “İnsan və heyvan fiziolo­giyası” – 2411.01 ixtisas üzrə D.01.051 Dissertasiya Şurası­nın sədr müavini.

2. “Beyin Tədqiqatları üzrə Beynəlxalq Təşkila­tın” (IBRO) üzvü.

3.Beynəlxalq “Serotonin Klubunun” üzvü.

4.Gürcüstanda nəşr olunan “Caucasian Journal of Neuroscience, Physiology and Experimen­tal Me­di­cine” jurnalının assosiasiya olunmuş redaktoru
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Aşağıda göstərilən fondlar ilə dəstəklənmiş qrant­ların rəhbəri olub:

1.“CAN/ISN” (Kanada) fond

2.“Science & Technology Center in Ukraine” (Avropa Birliyi, Kanada) fondu Azərbaycan MEA-nın fondu ilə birlikdə.

3.“Biology & Technology Engagement Program (BTEP)”, ABŞ-nın fondu.

4.“BioIndustry Initiative (BII)”, ABŞ-nın fondu.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu. Bakı AZ1100, Şərif-zadə küç., 2
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 4323374
Mobil tel. (+994 50) 3360684
Ev tel.  
Faks (+994 12) 4326768
Elektron poçtu arifmekht@yahoo.com