Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fiziologiya İnstitutunun elmlər doktorları

Pənahova Elmira Nurəddin qızı

 

Veb-sayt         
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 13.01.1942  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi                 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad

 

03.00.13

İnsan və heyvan fiziologiyası 

Ada dovşanının orta beyinin retikulyar nahiy­yə­sində yekun  ocağın yaranmasında neyron aktivliyinin tədqiqi
Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı

 

2411.01

İnsan və heyvan fiziologiyası

Görmə persepsiyasının sentrifuqal tənzimlənməsinin neyrofizioloji tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

160

 

115 (54 – ingilis dilində) 

18

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı

1
Əsas elmi nailiyyətləri Təqdim olunan işində görmə funksiyasına sentri­fugal nəzarətin neyrofiziolojı mexanizmləri haq­qında elmi ədəbiyyatda mövcud olan məlumat­ların ilk fundamental işi verilir. İlk dəfə olaraq görmə sisteminin strukturlarına amiqdalyar kompleksin polifunksional təsirinin mövcud olunması sübüt edil­mişdır. Görmə systeminin mərkəzi struktur­la­rının ayrı-ayrı neyron və onların ansabıllarına daxil olan informasiyasiyanın təhlil olunması mexanizlərində beyinin həmin strukturlarda işti­rakı müzakirə olunur. İlk dəfə olaraq görmə siste­minin bütün strukturlarında ekstremal fotostimul­lara qarşı yaranan yeni qısa­latentli cavabların  təhlili verilir. İlk dəfə olaraq gözün torlu qişasının fun­k­siyasına torlu qişanın distal şöbələrinə fotore­sep­torlara kimi yayılan (ERQ-ın “a-b” komponen­t­lə­rin paradiqması) sentrifuqal nəzarətin möv­cud­luğu görmə sistemi ilə amiqdala arasındakı əlaqə­nin destru­ksiyası, görmə analizatorunun perseptiv-koqnitiv funksiya­larının pozulması və aqnostik sindromu ilə müşayiət olunan neyrodegenerativ xəstəliklərin patogenezinə və görmə sistemi tərə­findən nəzarə olunan  məqsədyönlü hərəkət aktiv­liyinin icra olunmasında təsir effekti tədqiq edilir.
Elmi əsərlərinin adları 1.Исс­ле­до­вание зри­тель­ной пер­цеп­ции в ус­ловиях экс­тре­маль­ных све­то­вых воз­дейс­твий. //  Ус­пехи физио­ло­ги­чес­ких наук, 2011, т. 42, № 1, с. 67 - 96. 

2.Amygdalar-visual control of  motor function / Biological Motility. From Fundamental Achievements to Na­no­technologies. Pushchino, Russia, 2010, p. 200- 204

3.Галлюцинации и иллюзии: о роли нару­ше­ния  зрительно-амигдалярного взаимодействия в их возникно­вении // Во­­про­сы физиологии и биохимии. 2010., Баку, c .124 -129.

4.The Alzheimer’s Disease and Cognitive Mechanisms and Amygdala-Visual System Ineractions. // 6thInternational Congress on Vas­ku­lar Dementia, Spain, Barselona, 2009, p. 709.

5.Нейрофизиологическое исследование амиг­далярной регу­ляции воспринимающей функции структур зрительной сис­темы и центри­фу­­галь­ного контроля перцептивных ретиналь­ных функций. / Неврологичекий вестник, 2008,т. 40, с.75-78.

6.Appearance of Kluver-Bucy Syndrome and Alzheimer Disease–disturbance of interstructural (amygdala-vision) and inte­ramygdala interre­lations? / The 3 Forum of European Neuroscience (FENS), Paris, France, 2002, p. 221.

7.The effect of binocular and mo­no­cular viewing conditions on performance of rats in the Morris water maze. // Physiol. Bohemoslov., 1986, v. 35, N. 1, p. 53- 61.

8.J.Post-trial Flicker Stimulation Inter­fere­nce Vith Spаtial Memory in Morris Water Maze. // Neuroscience Letters, Elsevier 56, p. 359-363.

Functional Hemidecorti­ca­tion by Focal Epileptic Discharge Disrupts Spatial Memory in Rats. // Jour­nal Behavioral Processes, 1985, v. 10, p. 387-398

9.The effect of hypothermia of ­the rat’s spatial memory in the Water Tank Task. // Journal Behavioral and Neur­al Biology. Academic Press, Elsevier 1984, v. 42, p. 191-196.

10.Persistance of Spetial Me­mo­ry in the Morris Water Tank Task. // International Journal of Psychophys­i­ology, Elcevier, 1984, v. 2, p. 5 - 10.

11.Амигдалярная регуляция зрительной перцепции. Баку, ЭЛМ, 2009, 584 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Fizioloq1ar Cəmiyyəti

BRO

BEEPG

Pedaqoji fəaliyyəti Diplom işləri sayı:3

Kurs işləri sayı:4

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 25-ci Türkiyə Fiziolojı Konqresinin Mükafatçısı və Diplomçusu, 1999 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu, Bakı ş., AZ1100, Şərifzadə 2
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4323374 
Mobil tel. (+994 51) 9050109
Ev tel. (+994 12) 5634051
Faks (+994 12) 4326768
Elektron poçtu epanahova@yahoo.com