Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Coğrafiya İnstitutunun elmlər doktorları

Gülalıyev Çingiz Gülalı oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıŞamaxı rayonu, Məlikçobanı kəndi
Təvəllüdü 13.12.1954
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (hazırkı Bakı Dövlət Universiteti)
Elmi dərəcəsi Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


 

06.01.03

Torpaqşünaslıq

Torpaqların elektrik-istilik xassələri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


2511.01

Torpaqşünaslıq

Azərbaycanın əsas torpaq tiplərinin istilik-elektrik və hidrofiziki xassələrinin dəyişmə qanunauyğunluqları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

120

 

52

 


9
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq Azərbaycanın əsas torpaq tiplərinin kompleks şəkildə istilik, elektrik və hidrofiziki xassələrin torpağın fizik-kimyəvi tərkibindən  asılı olaraq dəyişmə qanunauyğunluqları müəyyənləşdirilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Поздняков А.И. Гюлалыев Ч.Г. Электрофизические свойства некоторых почв. Москва-Баку, Adiloğlu, 2004, 240 s.

2. Gərayzadə A.P.,GülalıyevÇ.G. Torpaqların istilik-fiziki xassələri. Bakı, Adiloğlu,  2006, 204 s.

3. Гринин В.П., Ефимов Ю.С., Краснобабцев В.И., Салманов И., Гюлалыев Ч.Г. Кооперативные наблюдения звезды типа Т Тельца DI Цефей. Доклад АН СССР, тoм. 21, № 3, 1980,  с. 247-273.

4. Герайзаде А.П., Троицкий Н.Б., Гюлалыев Ч.Г.Зависимостьдиэлектрической проницаемости почвы от влажности. Доклады ВАСХНИЛ. М., 1986, 7, с.39-41.

5. Троицкий Н.Б., Герайзаде А.П. Гюлалыев Ч.Г. О зависимости между электро- и теплофизическими характеристиками почв. Академия Наук СССР, Почвоведение, М., № 3, 1987, с. 43-48.

6. Gulalliyev Ch.G., Troitsky N.B., Gerayzade A.P. On correlation between electric and heat soil characteristics. Soviet Soil Science, 1987, vol. 3, pp. 71-76.

7. Гюлалыев Ч.Г. Взаимоотношение теплофизических параметров с удельной поверхностью почв // Изв. АН Азерб. ССР. Сер. Биологических наук, 1987, № 4, с. 25-32.

8. Гюлалыев Ч.Г., Герайзаде А.П., Троицкий Н.Б., Зависимость диэлектрических  параметров почвы от температуры. Доклады ВАСХНИЛ,  М., 1988, №2, с. 9-11.

9. Gulalliyev Ch.G., Gerayzade A.P., Troitsky N.B. Functional estimation of Electro-heat-physical parameters of the seilin aspect of multi-parametrical moisture measuring // 15th World congress of soil science. 20-26 august 1998, Le Corum Convention Center, Paris, p. 28.

10. Gulalliyev Ch.G. Delcometrik methods and his application in soil hidrophyisical investigations // Proceedings of international symposium on desertification. 12-17 June 2000, p. 238-242, Konya, Turkey. 

11. Gulalliyev Ch.G. To an estimation of a specific surface soil on the date electro- and term physical of definitions // International conference on sustainable land use and management “Sharing Experiences for sustainable use of Natural resources”. 10-13 June 2002, p. 361-366, Canakkale, Turkey.

12. Гюлалыев Ч.Г. К оценке удельной поверхности почв на основании электро-и теплофизических характеристик  // 90 год почвознание в Болгарии Научно-Списание, Институт по Почвознанию «Н. Пушкарев», XXXVII, 31-3, 113-116, София, 2002, с. 113-116.

13. Hüseynov  S.M, Güləhmədov A.X., Muxtarov T.A., Gülalıyev Ç.G. Kənd təsərrüfatında tətbiq olunan pestisidlər. Bakı, Nafta-Press,  2002, 48 s.

14. Gulalliyev Ch.G. About an estimation salinity of soil by electro-physical methods // The 17th World Congress of Soil Science, 14-21 August 2002, Bangkok, Thailand.

15. Gulalliyev Ç.G. Pirqulu stasionarı və ona yaxın ərazilərdə ekoloji şərait və torpağın hidrofiziki funksiyası // Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, IX cild, Bakı, 2004. s. 386-392.

16. Gulalliyev Ç.G. Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsində çürüntülü-karbonatlı dağ-meşə torpağın temperaturkeçirmə xassəsi // Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin əsərləri, X  cild, II  hissə, Bakı, 2005. s. 55-60.

17. Gülalıyev Ç.G. Çürüntülü karbonatlı-dağ meşə torpaqların istilik rejiminin modelləşdirilməsi // Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri, XI cild, Bakı, 2007, s.76-80.

18. Gülalıyev Ç.G. Azərbaycanın bir neçə torpaq tipinin temperaturkeçirmə  xassəsi.AMEA Məruzələr, LXIV cild, № 5,  2008, s. 68-76.

19. Гюлалыев Ч.Г. Определение температуропроводности  почв с различной влажностью по данным экспериментальных  измерений // Журнал  “Вестник Алтайского Государственного Аграрного Университета”,  № 5 май  (67), Барнаул, 2010 с. 31 -35.

20. Гюлалыев Ч.Г. Зависимость удельной электропроводимости почвы от температуры // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. Южный Федеральный Университет. Ростов-на-Дону  2010. № 4, с. 43-45.

21. Гюлалыев Ч.Г. Диэлектрические  свойства почв // Proceedings International conference «100 years Bulgarian soil science» 16-20 May 2011, Sofia.  Part one. c.141-145.

22. Гюлалыев Ч.Г. Функциональные связи между электро- и теплофизическими характеристиками почвы // Международная конференция по тенденции развития агрофизики в условиях изменяющегося климата (к 80-летию Агрофизического НИИ)  // Санкт-Петербург, 20–21 сентября 2012. с. 234-238.

23. Гюлалыев Ч.Г. Применение теплофизических   методов в почвенных исследованиях // Материалы Юбилейной Международной научной конференции “Проблемы природопользования: итоги и перспективы ” (к 80-летию Института природопользования НАН Беларуси) 21–23 ноября 2012 года, г. Минск.

24. Гюлалыев Ч.Г., Козлова А.А. Удельное электрическое сопротивление целинных и освоенных почв юга Иркутской области. “Живые и биокосные системы»”Электронное периодическое издание“Живые и биокосные системы»”Электронное периодическое издание Выпуск № 6, 2014. URL: http:www.jbks.ru/archive/issue-6/article-9 (ISSN 2308-9709) Выпуск № 6, 2014

25. Гюлалыев Ч.Г., Козлова А.А. Халбаев В.Л и др.Физико-химические свойства и удельное электрическое сопротивление некоторых типов почв Южного Предбайкалья и Приольхонья. Ejournal. European Geographical Studies, DOI:10.13187/egs.2014.3.108 Journal is indexed by: CrossRef, EBSCOhost Electronic Jornals Service, Electronic scientific library,Open Academic Journals Index. WWW:http://ejournal9.com/journals_n/1414441999.pdf. 2014, Vol.(3), No 3, pp. 108-115 İSSN: 2312-0029

26. Гюлалыев Ч.Г. Гидротермический режим перегнойно - карбонатных горных-лесных почв под дубняками. Сб. “Научные основы устойчивого управления лесами”. 2014 г.Москва. http://forest.akadem.ru/News/20141104_01/Forest_management_2014_proceedings.pdf  с. 165-166.  ISBN 978-5-9905012-3-2.

27. Поздняков А.И., Козлова А. А., Поздняков Л. А., Гюлалыев Ч.Г. Электросопротивление некоторых типов почв Южного Предбайкалья и Приольхонья. В сбор. Мелиорация и водное хозяйство XXI века: проблемы и перспективы развития. издания Тв-ГУ г. Тверь 2014, том 2, с. 118-126, ISBN 978-5-7609-0954-1.

28. Гюлалыев Ч.Г., Козлова А. А.,Гюлалыев Е.Ч. Пространственная изменчивость свойства почв. V съезда Белорусского общества почвоведов и агрохимиков “Воспроизводство плодородия  почв и их охрана в условиях современного земледелия” часть 1, Минск, “ИВЦ Минфина”  2015 С.   71-75. ISBN 978-985-7133-18-5 (ч. 1).

29. Кочарли С.А., Герайзаде А.П., Манафова А.М., Гюлалыев Ч.Г.Тепловой баланс хлопково-люцернового севооборота.Журнал.. “Аграрная наука”. (Agrarian science) 2015. № 6. С. 15-18. Москва- РИНЦ (ISSN 0869-8155) (ISSN 0869-8155) http://www.vetpress.ru/upload/iblock/714/71494c6b2b3e38b26d75dfcd015b8c1b.pdf.

30. Герайзаде А.П., Мазиров А.М, Гюлалыев Ч.Г.   Кочарли С.А.Калориметрическое определение энергии  накопленной в растительном биоценозе.Журнал "Агрофизика" 2015. № 3 Sankt-Peterburq. С. 31- 36. ISSN 2222-0666. http://www.agrophys.ru/Agrophysica-content-3-2015

31. Гюлалыев Ч.Г. Влияние влажности  и удельной поверхности на температуропроводность почв. журнал  “Вестник Алтайского государственного аграрного университета”,  № 8    (130), 2015 с. 71 -75. Барнаул. (ISSN 1996-4277) http://www.asau.ru/files/vestnik/2015/8/071-075.pdf.

32. Кудряшова С.Я., Чичулин А.В., Гюлалыев Ч.Г. и др. Исследование пространственной организации почвенного покрова Алтае-Саянского региона с использованием количествкнных показателей температурного режима почв. Международный Журнал прикладных и фундаментальных исследований № 12, 2015,Часть 3, http://www.rae.ru/upfs/pdf/2015/12-3/7959.pdf ISSN 1996-3955 Москва-2015. с.474-479

33. Герайзаде А.П., Maмедов Н.A., Гюлалыев Ч.Г. Обоснование расчета водопотребления с использованием  энергетического баланса фитоценоза. Ж.Таврийском наковом виснике. Xerson-2016.

34. Гюлалыев Ч.Г. Гюлалыев Ч.Г. О связи между почвенной влагой и удельной электропроводимостью почв. Сб. Актуальные проблемы природообустройств, кадастра и землепользования:  Часть II. – Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2016. с. 35- 39.

35. Вашукевич Н. В.,Гюлалыев Ч.Г., Куклина С. Л. Диагностика почв зоны экологического мониторинга озера Байкал с использованием электрофизического метода. Ж. Аграрный вестник Урала № 02 (156), 2017. с.14-19 http://avu.usaca.ru/ru/issues/105/articles/2333/pdf.

36. Гюлалыев Ч.Г. Связь между электропроводимостью и засоленностью почв. Актуальные  проблемы  почвоведения,экологии  и  земледелия. Сб. докл.ов межд-ной научно-прак-кой  конф-ии  Курского  отде-ния МОО "Общество почвоведов имени В.В. Докучаева". – Курск: ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, 2017. c. 119-122. ISBN 978-5-9909546-4-9.

37. Гюлалыев Ч.Г., Чичулин А.В.,Герайзаде А.П. Характер взаимосвязей между почвами и гидротермическим и условиями почвообразования. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 98 - Херсон: Грінь Д.С., 2017.с. 134-142.ISSN 2226-0099
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti

2. Azərbaycan Torpaqşünaslıq Cəmiyyətinin

3. V.V.Dokucayev adına Rusiya Torpaqşünaslıq Cəmiyyətinin

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutuBakı ş., H.Cavid  pr. 115 
Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3883715 
Ev tel. (+994 12) 3466085
Faks  
Elektron poçtu ch_gulaliyev@yahoo.com