Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Coğrafiya İnstitutunun elmlər doktorları

Paşayev Nəriman Əziz oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıGədəbəy rayonu, Hacılar kəndi
Təvəllüdü 27.05.1960 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Coğrafiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

11.00.02

İqtisadi və sosial coğrafiya

Azərbaycanın Böyük Qafqaz ərazisində təbii-dağıdıcı hadisələrin təsərrüfata təsirinin iqtisadi-coğrafi problemləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5401.01.

İqtisadi coğrafiya

Azərbaycan Respublikasında təbii fəlakətlərin təsərrüfata təsirinin iqtisadi – coğrafi problemləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

5 monoqrafiya, 4 ali məktəblər üçün dərslik, 20 elmi metodik vəsait – proqram və 120 məqalə

18

 

8

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı


6

Əsas elmi nailiyyətləri 50-yə qədər bir çox Beynəlxalq simpozium və konfransların iştirakçısı olmqla, ən çox tədqiq etdiyi sahələr “İqtisadi coğrafiya”, “Təbii fəlakətlərin iqtisadi və sosial coğrafi baxımdan öyrənilməsi”, “Siyasi coğrafiya” və “Regional coğrafiya”dır.

Elmi əsərlərinin adları

1.Şəki-Zaqatala və Şamaxı-İsmayıllı iqtisadi ra-yonlarında təbii fəlakətlərinin (sel, leysan və dolu) xalq təsərrüfatına təsiri. Azərb. EA-nın «Xəbər-ləri», «Yer elmləri», ser. № 5-6, 1990, səh.92-96

2. Стихийные природные явления в Азербайджане и их территориальная организация. Bakı Universitetinin Xəbərləri, 1998, № 4, səh. 176-182

3. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda təsərrüfatın ərazi təşkilinin müasir problemləri. Xəbərlər, Yer elmləri, B., 2002, №2, səh. 87-93

4. Müasir miqrasiya formalarının elmi-nəzəri, tipoloji və terminoloji problemləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri Təbiət elmləri seriyası

2002 №4 səh.160-177, (V.İ.Əhmədovla müştərək)

5. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda istehsalın ərazi təşkilinin müasir  problemləri. Xəbərlər, Yer elmləri, B., 2000, səh.80-82

6.Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatının ərazi təşkili. Xəbərlər, Yer elmləri, B., 2003, №4, səh. 60-64, (B.T.Nəzirova və Z.T.İmrani ilə müştərək)

7. Təbii fəlakətlərin iqtisadi və sosial  coğrafi öyrənilməsi. Monoqrafiya. Bakı-Elm 2004, 198 səh. (N.A. Babaxanovla müştərək)

8. Azərbaycan Respublikasının təbii ehtiyat potensialının təsərrüfat baxımından qiymətləndirilməsi və ətraf mühitin mühafizəsi. BDU-nun «Xəbərləri», Yer elmləri ser. №3, 2007,  səh. 137-149, (N.A.Babaxanovla müştərək)

9. Аzərbaycan Respublikasında daşqınların təsərrüfata və əhalinin məskunlaşmasına təsiri. Аzərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri XIII cild. Ekstremal təbii dağıdıcı hadisələr və onların yaratdığı ekoloji problemlərə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı-2008, səh. 403-408.

10. Влияния селевых явлений на территориальную организацию хозяйства регионов Азербайджанской Республики. Региональная политика России в современных социально-экономической условиях: геогр-афические аспекты. Россия АН, Сибирское отделение. Иркутск-2009, стр. 252-254

11. Böyük Britaniyanın coğrafiyası. Аzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Аzərbaycan Dillər Universiteti, «Regionşünaslıq» kafedrası. Dərs vəsaiti. Bakı, 2009. 192 səh.

12. Аzərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası. AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu. Bakı, 2010. 416 səh. (N.H.Əyyubov və Z.N.Eminovla müştərək)

13. Azərbaycan Respublikası Xəzərsahili regionunun demoqrafik və sosial-iqtisadi inkişaf problemləri. AMEA, XƏBƏRLƏR, Yer Elmləri   Bakı-2011, səh. 60-64 (N.H.Əyyubov və Z.N.Eminovla müştərək)

14. “Влияние наводнений на территориальную организацию хозяйства Азербайджанской Республики и их районирование по уровню риска” / Toşkent Davlat iktisodiet universiteti «İktisadiet va tağlim» ilmiy jurnali, 2011, №7, стр. 127-130

15. Влияния стихийных бедствий на территориальную организацию хозяйства Апшеронского экономического района Азербайджана / “Актуалные проблемы гуманитарных и естественных наук” отдел география. Москва-2012 №5, стр.193-198.

16. Экономико-географические исследование воздействия оползней на расселение населения в Азербайджанской Республике / Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Экономика» №4 (3), 2012, 130-139 ст.

17. Influence of inundations on territorial organization of economy in Aran region of Azerbaijan. American international journal of contemporary research. 2012. Vol.2, №5, New- York. 222-227

18. Fransanın coğrafiyası. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti. Dərs vəsaiti. Bakı, 2013. 164 səh (G.R.Ağakişiyeva ilə müştərək)

19. Almaniyanın coğrafiyası. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti. Dərs vəsaiti. Bakı, 2013. 160 səh (G.R.Ağakişiyeva ilə müştərək)

20. Territorial organization of fruit-growing by altitude belts in Guba-Khachmaz economic-geog-raphic region. American Journal of Science and Technologies, Princeton University Press, volume III, № 1 (21), January-June, 2016, p. 208-214

21. Zoning of landslides in the territory of Azerbaijan Republic in terms of spread, development and damages caused to distribution of population and economic branches. Geographical Association, London Geographical İnstitute, The Geography Journal, (THOMSON  REUTERS, current impact factor 1.09),   vol 102, part 3, summer, 2016, p. 116-132

22. The impact of hailstorm on agriculture and preventive measures in touristic places of Azerbaijan. Tourism economics Journal, (THOM-SON  REUTERS, current impact factor 1.422), volume 22, number 4, august 2016, p. 82-94

23. Impact of mudflows on the territorial organization of economy in the Republic of Azerbaijan and its zoning. Eurasian Geography and Economics, (THOMSON  REUTERS, current impact factor 2.06) 2017, Vol 2-3. Paqes: 487-499

24. Azərbaycan Respublikasının Coğrafiyası “İqtisadi, sosial və siyasi coğrafiya” II cild. Monoqrafiya. AMEA, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu. Bakı, 2015. 328 səh.

25. Azərbaycan Respublikasının Coğrafiyası “Regional coğrafiya” III cild. Monoqrafiya. AMEA, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu. Bakı, 2015. 400 səh.  

26. Azərbaycanda yüngül sənayenin ərazi təşkilinin problemləri. AMEA, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu. Bakı, 2017   

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Coğrafiya İnstitutunda fəaliyyət göstərən Elmi Şuranın və Dissertasiya Şurasının Elmi seminarının üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Aviasiya Akademiyası, “Hava nəqliyyatı” fakültəsi, “Aviasiya meteorologiyası” kafedrasında 0,5 ştat müəllim
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115

Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5385974
Mobil tel. (+994 50) 3473670
Ev tel. (+994 12) 4537987 
Faks  
Elektron poçtu pasayevneriman@mail.ru