Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Coğrafiya İnstitutunun elmlər doktorları

Tağıyeva Yelena Nikolayevna

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Russiya Rostov vilayəti, Donetsk şəhəri
Təvəllüdü 14.05.1959
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Biologiya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Coğrafiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

11.00.04

Geomorfologiya və təkamül coğrafiyası

Azərbaycanın son pleystosendə və holosendə iqlimi və bitki  örtüyü (spor-tozcuqların analizinə əsəsən)

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

25.00.25

Geomorfologiya və təkamül coğrafiyası

Kaynozoyda Azərbaycanın bitki  örtüyü   və iqliminin təkamülü

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

103

 

28

 

11

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan və Qafqazın bəzi hissələrinin paleocoğrafi materialları araşdırılmışdır. İlk dəfə olaraq Azərbaycan ərazisi  üçün  müasir bitkilərini əks etdirən spor-tozcuq spektrlərin subresent tərkibinin metodikası işlənib hazırlanışdır. Azərbaycan ərazisinin və Qafqazın bitki  örtüyü və iqliminin tropik, subtropik, savanna və diqər bitki tiplərinin dəyişmə qanunauyğunluqlarını aşkar etmiş muxtəlif dövrlər üçün iqlimin kəmiyyət göstəricilərini təyin etməklə istiləşmə və soyuqlaşma dövrlərini verə bilmişdir. Bir ç ox əsrlər  üçün   bitki örtüyü  xəritəsini və iqlimin say göstəricilərinin dəyişməsi qrafikini tərtib etmişdir. “Azərbaycanın Milli atlası”nda “Bitki aləmi” bölməsınə 8 xəritə çap olunmuşdur.

Palinoloji analizlər nəticəsində Azərbaycanın təbii bitki örtüyü nə insanların təsir dərəcələri də bərpa olunmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları

1. Реконструкция некоторых элементов климата позднего плиоцена Азербайджана. Известия АН Азербайджана. Серия наук о Земле. Баку. 1984, № 3, с. 15-22. 

2. Основные закономерности формирования субрецентных спорово-пыльцевых спектров северо-восточного склона Малого Кавказа. Известия АН Аз.ССР. Серия наук о Земле. Баку. 1985, № 6, с. 88-95.

3. Особенности формирования спорово-пыльцевых спектров в горах Восточного Закавказья. Известия АН Азерб.ССР. Серия наук о Земле. Баку. 1989, № 6, с. 53-59.

4. Ландшафтно-климатические условия эоцена и олигоцена Азербайджана. Известия АН СССР. Серия наук о Земле. Москва. 1990, № 5, с. 79-87. Мамедов А.В.

5. Антропогенная трансформация растительного покрова территории Азербайджана IV-II тыс. до н.э. Научный журнал «География и природные ресурсы». Иркутск. Изд. «Наука». 1996, № 2, с. 169-176. Велиев С.С., Атакишиев Р.М.6. Корреляция голоценовых отложений Азербайджана по данным спорово-пыльцевого анализа. Доклады АН Азербайджана. Баку. 1998. Т. LIV, № 1, с. 65-69. Мамедов А.В., Алескеров Б.Д., Велиев С.С.7. Реконструкция климатических условий Азербайджана в раннем, среднем плейстоцене (по разрезу Мишовдаг). Известия АН Азербайджана. Серия наук о Земле. Баку. 1998, № 3, с.3-8. Мамедов А.В., Алекперова Х.А.8. Растительность территории Закавказья в сарматском веке. Известия АН Азербайджана. Серия наук о Земле. Баку. 1999, № 3, с.56-65. Мамедов А.В., Годжаева  Р.А.9. Климатические оптимумы плейстоцена и голоцена Закавказья. Известия АН Азербайджана. Серия наук о Земле. Баку. 1999, № 3, с.95-96. Велиев С.С., Атакишиев Р.М.

10. Ландшафты и растительность Закавказья в позднем миоцене. Известия АН Азербайджана. Серия наук о Земле. Баку. 2005, № 1, с. 92-100.

11. Некоторые аспекты эволюции растительности Кавказа в палеоцене и эоцене. Известия АН Азербайджана. Серия наук о Земле. Баку. 2006, № 3, с. 114-118.12. О возрасте и палеогеогра­фии среднего плейстоцена Азербайджана и Бинагадин­ского местонахо­ждения флоры и фауны. Докл. НАНА. Т. LXIV, № 1. 2008. С. 102-106. Соавтор С.С. Велиев.

13. Эволюция природных условий Азербайджана в кайнозое. Известия НАН Азербайджана. Серия наук о Земле. 2008, № 2, с. 106-116.

14. Палиностратиграфия и палеогеография майкопа Абшеронского района (по разрезу Перекюшкюль). «Стратиграфия и седиментология нефтегазоносных бассейнов». Баку. 2009, №1, с.24-32. Байрамова Ш.Ш.

15. Растительность и климатические условия фор-мирования продуктивной толщи Кавказа. Азербайджанское нефтяное хозяйство. 2010, №1, с. 25-31.

16. Палеоэкологические условия обитания чело-века в Нахичевани в эпоху мустье (по материалам пещерной стоянки Газма, Азербайджан). Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск. 2010. С. 2-6. № 2. А.А. Зейналов,С.С. Велиев.

17. Потепление или похолодание. Известия Российского Географического Общества. Санкт-Петербург 2011. Т. 143, вып. 1.  c. 81-88. 

18. Природные условия и первые земледельческо-скотоводческие культуры  Азербайджана. Основ-ные этапы взаимодействия. Известия  Российской АН Серия географическая. Москва. 2014. №2, с.95-107.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetinin “Fiziki coğrafiya” kafedrasında “Cənubi Qafqaz landışaftının inkişaf dinamikası”  kursunu aparıb
Digər fəaliyyəti  Ekologiya Nazirliyinin dəvətilə 2013-cü ildə “Azərbaycanın Qırmızı kitabının” ikinci nəşrinin eksperti 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Coğrafiya İnstitutuBakı ş., H.Cavid  pr. 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393336 
Mobil tel. (+994 50) 3434994 
Ev tel. (+994 12) 3764162 
Faks  
Elektron poçtu tagelena@rambler.ru