Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Coğrafiya İnstitutunun elmlər doktorları

Abduyev Məhəmməd Abdu oğlu

 

Anadan olduğu yer Ermənistan Respublikası, Krasnoselo rayonu Image result for Abduyev Məhəmməd Abdu oğlu
Təvəllüdü 1961
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Coğrafiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


11.00.07

Qurunun hidrologiyası, su ehtiyatları, hidrokimya

Çay gətirmələrinin təbii və pozulmuş rejimdə hidroloji tədqiqi (Azərbaycan ərazisi daxilində) 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

5406.01

Hidrologiya

Azərbaycanın dağ çaylarının hidrokimyəvi xüsusiyyətlərinin tədqiqi və su ilə təminatın ekoloji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

93

 

35


26 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Dağ çaylarının asılı gətirmələr axımının hesablanma metodikasının işlənilməsi, çayların həll olmuş maddələr axımının öyrənilməsi, ion axımının hesablanma metodikasının işlənilməsi, minerallaşma dərəcəsinə görə çay sularının təsnifat sxeminin tərtibi, antropogen yüklənməyə görə çay hövzələrinin ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, ion axımı modulunun tədqiqi, biogen və mikroelementlər aımının öyrənilməsi, kimyəvi kərkibinə görə çay sularının təsnifatının aparılması, çay sularının ekoloji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi, Azərbaycanın Milli atlasına daxil olan bir sıra xəritələrin tərtibi.
Elmi əsərlərinin adları 1. Azərbaycanın dağ çaylarının orta illik asılı gətirmələr axımının hesablanmasınadair. Azərb. MEA “Xəbərlər”i, yer elmləri. 1998, №3. s. 70-74.

2. Göyçay və Girdimançayın hidroloji xüsusiyyətləri. Azərb. MEA “Xəbərlər”i, yer elmləri. 2000, №3. s. 48-2.

3. Azərbaycanın dağ çaylarında ion axımının formalaşma xüsusiyyətləri. Azərb.MEA “Xəbərlər”i, yer elmləri seriyası. 2002, №2. s. 59-63.

4. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı çaylarının ion axımı. BDU-nun xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. 2002. №3. s. 189-195

5. Azərbaycanın dağ çaylarında əsas ionların zaman və məkana görə dəyişməsinin tədqiqi. Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri. VIII cild. Bakı, 2003. s. 202-209.

6. Azərbaycanın dağ çaylarının minerallaşma xüsusiyyətləri. Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri. IX cild.  Bakı, 2004. s. 392-395

7. Kiçik Qafqazın çay sularının codluğu. Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri. X cild. Bakı, 2006. s. 448-452.

8. Kiçik Qafqaz çaylarında ion axımının  tədqiqi. AMEA “Xəbərlər” i, yer elmləri. 2006. №1. s. 92-97

9. Azərbaycanın dağ çaylarının kimyəvi axım sıralarının statistik təhlili. // Su ehtiyatlarının səmərəli və kompleks istifadəsinin müasir problemləri. Bakı, 2007.  №3. s. 3-9

10. Antropogen yüklənməyə görə çay hövzələrinin ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi (Azərbaycan Respublikası daxilində). AMEA “Xəbərlər”i, yer elmləri. 2007. №3. s. 93-97

11. Azərbaycanın dağ çaylarında biogen elementlərin dəyişməsi haqqında. AMEA Torpaqşünaslıq və aqrokimya institutunun əsərlər toplusu. Bakı, 2007. XVII cild. s. 295-299

12. Çay sularının kimyəvi tərkibinə görə təsnifatı (Azərbaycan Respublikası daxilində). AMEA “Xəbərlər”i, yer elmləri.  2007. №4. s. 73-77

13. Azərbaycanın çay hövzələrindəki kimyəvi denudasiyanın intensivliyi.// Hidrometeoroloğiya və ətraf  mühitin monitorinqi. Bakı, 2007. №4. s. 160-166.

14. Azərbaycanın dağ çaylarının kimyəvi axımının dəyişməsinin ekoloji aspektləri. Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri. Bakı, 2008. XII cild. s. 253-257.

15. Azərbaycanın dağ çaylarının mikroelementlər axımının qiymətləndirilməsi. AMEA “Xəbərlər”i, yer elmləri. 2008. №3. s. 68-74.

16. Сравнительный анализ механической и химической денудации в горных областях Азербайджана. Институт Географии  НАНРК. // Вопросы географии и геоэкологии. № 2, Алматы. 2008. с. 64-67.

17. Загрязнённость речных вод аридных территорий Азербайджана. // Проблемы освоения пустынь. № 4, Ашхабад, 2008. с. 9-12.

18. Azərbaycanın dağ çaylarında illik ion axımı tərəddüdlərinin tədqiqi və qiymətləndirilməsi. AMEA-nın “Xəbərlər “i, yer elmləri, 2009. s. 59-64.

19. Исследование ионного стока горных рек Азербайджана. Известия РГО. т. 141, вып. 1. Санкт Петербург, 2009. с. 72-76.

20. Çay sularının qaz rejimi (Azərbaycan Respublikası daxilində). BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Coğrafiya cəmiyyətinin BDU filialının əsərləri. Bakı, 2009. II cild. s. 476-483.

21. Azərbaycanın transsərhəd çaylarının hidrokimyəvi problemləri. Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri. Bakı, 2010. XV cild. s.209- 211.

22. Химический состав речных вод Азербайджана. //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Том 1. №8, Москва-2010, с. 410-413.

23. Рекогносцировочная оценка состояния речных бассейнов Азербайджана по антропогенной нагрузке. // Гидрометеорология и экология. №2(57),  Алматы, 2010, с. 55-62.

24. Методические вопросы расчета среднемного-летнего ионного стока горных рек (на примере Азербайджана). // Метеорология и гидрология. №4. Москва, 2011. с. 96-103.

25. Современные изменения гидрохимического режима рек Азербайджана. Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2011. №1, Выпуск №17. с. 147-156.

26. Azərbaycan Respublikası çay sularının orta illik minerallaşması və kimyəvi tərkibi. AMEA-nın “Xəbərlər”i yer elmləri, №2, 2011, səh. 36-41.

27. Azərbaycan çaylarının kimyəvi axımının stasionar müşahidə məlumatlarının qiymətləndirilməsi. Azərbaycan landşaftlarının optimallaşdırılması, səmərəli təşkili və davamlı inkişafının müasir problemləri. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XVI cild. Bakı-2011. səh. 246-250.

28.Изменение режима биогенных веществ и их выноса реками Азербайджанской Республики. Географический вестник. Пермь, 2011. №3(18). С. 14-22.

29. Денудация в горных областях Азербайджана по данным о стоке наносов и растворенных веществ. Гидрометеорология и экология. Алматы. 2011, №4, с. 122-131.

30. Изменчивость годового ионного стока горных рек Азербайджанской Республики. Труды Всероссийской научной конференции, посвященной памяти выдающегося ученого-гидролога, профессора А.В. Рождественского. Секция 2. Стохастические модели качества вод. 

31. Москва-2012, с. 169-174.31. Azərbaycan Respublikasinin dağ çaylarından su ilə təminatının ekoloji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi. AMEA-nın “Xəbərlər”i, yer elmləri, №1, 2012. səh. 49-54.

32. Azərbaycanın dağ çaylarının ion axımı modulunun tədqiqi.  AMEA-nın “Xəbərlər”i, yer elmləri, №3, 2012. s.63-67.

33. Azərbaycanın çay sularının duz tərkibi. AMEA-nın “Xəbərlər”i, yer elmləri,№1, 2013. s.90-95.

34. Жесткость речных вод Азербайджана. // Геогра-фический вестник. Пермь. 2013, №1 (24), с.40-45.

35. Ионный сток и загрязнение р. Куры в современный период.// Вода: химия и экология. Москва. №6, 2013. с. 107-113.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dövlət Universiteti

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

1. AMEA Yer Elmləri Bölməsinin təşəkkürnaməsi

2. AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, H.Cavid pros. 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393336
Mobil tel. (+994 55) 5600072 
Ev tel. (+994 12) 3720034 
Faks  
Elektron poçtu abduyevm@gmail.com;

magamed@box.az