Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Geologiya və Geofizika İnstitutunun elmlər doktorları

Səfərov İbrahim Bayram oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Gürcüstan, Qardabani r., Candar kəndi 
Təvəllüdü 20.04.1943  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Poltexnik İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad01.04.12

Geofizika

Yüksək termodinamik şəraitdə yer qabığının və üst mantiyanın dərinlik qatları süxurlarının və minerallarının elastikliyi və sıxlıq xassələrinin tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı04.00.12

Faydalı qazıntı yataqlarının geofiziki üsullarla axtarışı və kəşfiyyatı

Yüksək termodinamiki şəraitdə süxurların elastiklik xüsusiyətlərinin anizotropiyası və litosferin petrofiziki modeli

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

70

 

50

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Eksperimental petrofizika və Azərbaycanın yer tərinin dərinlik qurluşunun modelləşdirilməsi,“Bahar yatağının ilkin və cari ehtiyatlarının 3D geoloji modelləşdirimə əsasında hesablanması”, “Pirallahı yatağının Şimal qırşığının Qirmakialtı lay dəstəsinin ilkin və cari ehtiyatlarının 3D geoloji modelləşdirimə əsasında hesablanması və cari ehtiyatın aktiv işlənməyə cəlb edilməsi üzrə geoloji-texnoloji təkliflərin hazırlanması”, “Pirallahı yatağında məhsuldar qatın kəmər buraxılmış quyularında qazmanı udulmaya məruz qalan kollektor  təbəqələrində neftliliyin tədqiqi və 3D geomodelindən istifadə etməklə cari neft ehtiyatının dəyərləndirilməsi”,  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu “CXÇ-nin dərinlik ctrukturları süxurlarının fiziki-mexaniki, petrofiziki səciyyələrinin və qeyri müəyyənlik şəraitində quyuların qazılmasının nəzəri-təcrübi tədqiq olunması” mövzusunda qrant layihəsində də iştirak etmişdir.

Bir təcrübə prosesində bir neçə fiziki parametrlərin ölçülməsinə imkan verən yeni texniki-metodiki vasitələrin işlənib hazırlanması, Süxurların yüksək termobarik şəraitdə eninə və uzununa dalğaların sürətini,  sıxlığını, həcm dəyişməsini və sıxlaşmasının öyrənilməsi, Yerin mineral tərkibinin yüksək termobarik parametrlərdə elastiki anizotrop xassələrinin öyrənilməsi, Çökmə süxurların yüksək termobarik şəraitdə anizotrop xassələrinə məsamə flüidlərinin təsirinin təyini, Yüksək termobarik şəraitdə süxurların anizotrop xassələrinin ölçülmə nəticələrinə görə çatın istiqamətinin təyini, Yerin mantiya və litosferinin süxurlarının elastiki xassələrinin (maqmatik, metomarfik və çökmə) fiziki təbiətinin öyrənilməsi, Yerin mantiya və litosferinin dərin petrofiziki modellərinin qurulma metodikasının işlənilməsi, Yerin mantiya və litosferinin dərin petrofiziki modelinin qurulması. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Сафаров И.Б. Петрофизические особенности пород Талышской зо­ны при высоких термодинамических условиях. Изв. AHA, серия наук о Земле, 1999, № 1, с. 57- 63.         

2.Балакишибейли Ш.А., Сафаров И.Б., Кашкай Д.Ч. Петрофизичес-кие модели коры предгорья Малого Кавказа по данным физических свойств пород и региональной геофизики. Изв. НAHA, серия наук о Земле, 2000, № 1, с. 46- 57.

3.Сафаров И.Б., Етирмишли Г.Д. Вещественный состав коры Талыш­ской зоны Нижне - Куринской впадины и петрофизические особенности пород при высоких термодинамических условиях. Изв. РАН, Физика Земли, 2001, № 7, с. 85- 92.

4.Балакишибейли Ш.А., Сафаров И.Б., Гасанов А.Б. Геология Азербай­джана, том. V. «Физика Земли». Петрофизические исследование в Азербайджане. Баку, Nafta- Press, 2002, с. 174- 228.

5.Сафаров И.Б. Анизотропия упругих свойств горных пород при вы­соких термодинамических условиях и петрофизические модели литосферы. Автореферат докторской диссертации. Баку, ИГ НАНА, 2003, 47 с.

6.Сафаров  И.Б.  Исследования  физических  свойств  геоматериалов Филиппинского моря и о.Папуа Новая Гвинея при высоких термодинами-ческих условиях и петрофизические модели литосферы Тихого океана. Труды ИГ НАНА, Баку, Nafta- Press, 2006, № 34, с. 113- 127.

7.Сафаров И.Б. Петрофизические свойства пород сейсмогенных бло­ков коры юго-восточного сегмента Большого Кавказа и их геолого-геофизическая интерпретация. Изв. РАН, Физика Земли, 2006, № 3, с. 85-96.

8.Сафаров И.Б. Петрофизические характеристики коровых и мантий­ных эклогитов при высоких термодинамических условиях и их положение в литосфере Земли. Изв. НАНА, серия наук о Земле, 2006, № 4, с. 31- 43.

9.Сафаров И.Б., Ширинов Н.М. Теоретические и экспериментальные исследования влияния давления на изотропные упругие свойства магматических пород. Изв. НАНА, сер. Наука о Земле, 2008, № 1, с. 89-99.

10.Сафаров И.Б., Агаев Х.Б., Шахмарданов К.В. Пример изучения упругой анизотропии осадочных пород при лабораторных условиях и в реальной среде. Международный научно- технический, информационный журнал  “Нефть и газ Грузии”, Тбилиси, 2009, № 25, с. 14- 24.

11.Сафаров И.Б. Петрофизические модели литосферных плит материков и океанов. Баку, Элм, 2011, 306 с.

12.Сафаров И.Б., Агаев Х.Б. Упругие модули кристалла сподумена при давлениях до 2,0 ГПа. Международный научный журнал “Геодинамика” НАНУ, 2012, № 1, с. 163- 167.      

13. Сафаров И.Б. Построение вещественных разрезов литосферы Памиро-Тяньшаньской орогенных зон на основе анализа данных региональной геофизики и петрофизических свойств геоматериалов. Изв. РАН, Физика Земли, 2014, № 5, с. 76- 88.

14.Seferov İ.B., Eliyeva Z.E. Azerbaycanin Termal Suları. Orta Anadolu  Jeotermal Enerji Çevre Sempozyumu.  Bildiri özleri (ABSTRACTS), Aksaray, 08-11 ekim, 2002, səh. 34- 35.

15.Volarovuch M.P., Efimova G.A., Kireyenkova S.M., Safarov I.B., Chesnokov E.M. Elastic constants of diopsides at pressures up to 2,0 GPa

Gerlands Beitr. Geophysik Leipzig, № 93, 1984, p. 95- 99.

16.Volarovuch M.P., Kireyenkova S.M., Safarov I.B., Velocity anisotropy of compressional and shear waves in abyssal metomorphosed and magmatic rocks under high pressures up to 2,5 Gpa.- Physical properties of the mineral system of the earth interiors. Prague, 1985, p. 15- 23.

17. Safarov I.В., Etirmishli G.D. Crust composition of the Talysh zone,lower Kura basin  and petrophysical properties  of rosks  at high pressure  and temperature.  Izvestiya,  Physics  of   the  Solid  Earth, Vol. 37, № 7, 2001,  p. 606- 612.

18.Safarov I.B. Petrophysical properties of rosks in seismogenic crystal blocks of the sautheastern Greater Caucasus and their Geological and Geophysical interpretation.  Izvestiya, Physics of  the  Solid  Earth,  2006,  Vol.  42,  № 3, p. 260- 270.

19.Safarov I. B., Agaev H.B., Shakhmardanov K.B. How to investigate elastic anisotropy of sedimentary rocks in laboratory and real circumference. Scientific- techical information- international journal ‘GEORGIAN OIL AND GAS’,  Tbilisi,  2009,  № 25,  p. 25- 29

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  EAGE
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı şəh., H.Cavid prospekti, 119 
Vəzifəsi Eksperimental petrofizika şöbəsinin rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 - 49(128) 
Mobil tel. (+994 51) 3801410  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5372285 
Elektron poçtu

safarov46-46@mail.ru