Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun elmlər doktorları

Mustafayev Nazim Pirməmməd oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri  
Təvəllüdü 09.04.1941
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

2314.01

"Neft kimyası"

"Ksantogenatlar, tiollar və arilxlorfosfitlər əsasında tərkibində kükürd və fosfor saxlayan birləşmələrin sintezi və aşqar kimi sürtkü yağlarına tədqiqi"
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


2314.01

"Neft kimyası"

"Tiokarbon turşuları törəmələri əsasında sürtkü yağlarına siyrilmə və yeyilməyə qarşı effektli aşqarların işlənib hazırlanması"
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

208

90


18

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 100
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


6

1

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Kimyəvi quruluş və yağlama xassələri arasında qarşılıqlı əlaqəni müəyyənləşdirmək məqsədilə ksantogen, ditiokarbamin və tritiokarbonat turşularının funksional qrupların təbiəti və molekuldakı yeri ilə fərqlənən müxtəlif törəmələri sintez edilmişdir;

2. Maddələrin məqsədyönlü sintezi prosesində tiokarbonat turşuları törəmələrinin bir sıra yeni alınma üsulları, o cümlədən, ksantogen turşularının – a,b-doymamış turşulara və turşu efirlərinə birləşməsi, amin və karbonsulfidin akrilonitril, akril və malein turşuları efirlərinə birgə birləşməsi, hidroksimetilksantogenat və tritiokar-bonatların homokondensləşməsi, habelə spirt, merkaptan və aminlərlə kondensləşməsi, fenolların və amidlərin ksantogenatometilləşməsi, ksantogenatların katalizator iştirakı ilə ditiolkarbonatlara çevrilməsi, ditiokarbamatların heterotsiklik törəmələrinin alınması üsulları işlənib hazırlanmış, bununla da üzvi kimyanın çox perspektiv bir sahəsi – tiokarbonat turşuları (TKT) törəmələri kimyası inkişaf etdirilmişdir;

3. Sintez edilmiş fərqli quruluşa malik çoxsaylı yeni və məlum element-üzvi birləşmələrin sistematik tədqiqi onların kimyəvi quruluşu ilə yağlayıcılıq effekti, habelə korroziya və oksidləşməyə qarşı xassələri arasında asılılığın vacib təzahür formalarını aşkar etməyə imkan vermişdir. Bu tədqiqatlar nəticəsində daha təsirli və çoxfunksiyalı aşqarların yaradılmasının elmi əsasları əhə-miyyətli dərəcədə zənginləşmişdir;

4. Yaradılmış və istehsal texnologiyası hazırlanmış yeni aşqarlar, transmissiya və sənaye yağları Rusiya Federasiyasında tətbiq tapmış, o cümlədən yeyilməyə qarşı ИХП-14М aşqarı Yaroslavl neft emalı zavodunda 1990-cı ildən istehsal edilir. Motor yağları və gəmi qazturbin yağına aid işləmələri Azərbaycanda tətbiq tapmışdır;

5. Onun rəhbərliyi altında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrant dəstəyi ilə “Yerli xammal və yeni aşqar kompozisiyası əsasında gəmi və stasionar elektrik stansiyalarında istifadə edilən gəmi qazturbin yağının yaradılması” adlı layihə həyata keçirilmişdir (EİF-2010-1(1)-40/35-M-4).

Elmi əsərlərinin adları 1. Мустафаев Н.П., Кулиева М.А., Мустафаев К.Н., Кулибекова Т.Н., Гахраманова Г.А., Сафарова М.Р., Новоторжина Н.Н. Синтез ацилоксиалкиловых эфиров тиоугольных и дитиокарбаминовых кислот. Журнал «Органической химии». 2013. Том 49. № 2,стр.210-214;

2. Mustafayev N.P., Mustafayev K.N., Fərzəliyev M.F., Novotorjina N.N., Abdullayev B.İ. 2.2′-Metilenbis(4-alkil-6-ksantogenatometilfenol)lar sürtkü yağlarına korroziya və oksidləşməyə qarşı aşqar kimi. . Az. pat. i2013 0048.

3. Мустафаев Н.П., Мусаева Б.И., Сафарова М.Р., Исмаилов И.П., Мустафаева Е.С. Амортизаторная жидкость для амортизаторов грузовых автомобилей и спецтехники. Журнал Нефтепереработка и нефтехимия, 2015, № 1, стр. 42-44.

4. Mustafayev N.P., Musayeva B.İ., Novotorjina N.N., Qəhrəmanova Q.A., İsmayılov İ.P. Diizopropilditiofosfat turşusunun -(etoksitiokarboniltio)etil efiri transmissiya yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi. Az.patent i2016 0094

5. Mustafayev N.P., Mustafayev K.N., Musayeva B.İ., Novotorjina N.N., Qəhrəmanova Q.A., İsmayılov İ.P. Benziliden-bis-alkilksantogenatlar sürtkü yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi. Az.patent i2016 0096

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. AMEA-nın Fəxri Fərmanı (2001, 2006, 2011);

2. “İxtiraçılıq sahəsində birinci respublika müsabiqəsi”nin qalibi kimi II dərəcəli diploma və pul mükafatı (2013).

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akademik Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azerbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə.
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5149654
Mobil tel. (+994 50) 9884160
Ev tel. (+994 12) 4341577
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru,

mustafayev.nazim@mail.ru