Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun elmlər doktorları

Salahova Elza Əbdüləziz qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 24.12.1950
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Pedoqoji İnstitutu, Kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya  elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad05.17.03

Elektrokimyəvi istehsalat

Renium ilə tellurun birgə elektrolitik çökməsi prosesinin tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2303.01 və 2307.01

Qeyri-üzvi və fiziki kimya

Reniumun xalkogenidlərinin elektrokimyəvi çökdürülməsinin elmi əsasları və alınmış yarımkeçirici təbəqələrin fiziki-kimyəvi xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

127

 

35

 

24

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı1

Əsas elmi nailiyyətləri Elektrokimyəvi çökdürülmə yolu ilə yarımkeçirici xassəyə malik renium xalkogenidlərinin nazik təbəqələri alınmış və alınmış ərintilərin fiziki və elektrokimyəvi xassələri tədqiq edilmişdir. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində 2 sınaq aktı alınmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları 1. E.A.Salakhova, V.A.Majidzada. “Electrochemical Preparation of Thin Rhenium-Tellurium Coatings Chloride-Borate Electrolyte”. Russian Journal of Electrochemistry, 2011, vol.47, № 8, pp. 877-882.

2. Salakhova E.A., Aliyev A.M. “Obtaining the thin semiconductive covering Re-Se from sulphate electrolyte”, Journal of Advanced in Materials and Physics Chemistry, Vol. 2.№4 B(2012). p. 253-255

3. E.A.Salakhova, V.A.Medjidzade et al. “The Electrodeposition of Rhenium in Alkaline and Acidic Electrolytes”, Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol.6, №5,(2012), pp.489-494.

4. E.A.Salakhova, V.A.Medjidzade et al. «The electro-physical properties of rhenium chalcogenides, thin films » Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol. 7, № 5, (2013), pp.489-494.

5. Salakhova E.A .Aliyev A. Ibraghimova K.F.,» The obtaining of thin films Re-S from thiocarbamide electrolytes and influence of various factors on the alloys composition» American Chemical Science Journal. 4(3), (2014).pp.337-347

6. E.A.Salakhova, D.B.Tagiyev, P.E.Kalantarova, N.N.Khankishiyeva. İnvestigation of voltampere characteristics of diodic structure on base of thin films of rhenium chalcogenides. İnternational Journal of Engineering Sciences Research Tecnology. March, 2016. P.795-802. 5(3)

7. E.A.Salakhova, D.B.Tagiyev, P.E.Kalantarova, K.F.Ibrahimova. The Electrochemical Method For Obtaining thin Coverings Of Rhenium Chalcogenides. İnternational Journal of Engineering Sciences Research Tecnology. 5(10); October, 2016. P.390-399, i.f.4.116

8. Дильгам Тагиев, Эльза Салахова «Physicochemical properties of thin rhenium chalcogenides coatings». LAP LAMBERT Academic Publishing, Германия 2017, 49 с.

9. E. Salakhova., D.Taghiyev. Physicochemical properties of thin rhenium chalcogenides coatings.İndian journal of engineering and materials sciences, India, 2017,6(11) pp.192-201

10. E.A.Salakhova, D.B.Tagiyev, P.E.Kalantarova, K.F.İbrahimova. Electrodeposition of Re-Cu-Se alloys from sulphur acidic electrolytes. International Journal of current Research. vol.9, İssue 01, 2017. pp. 45406-45411

11.E.A.Salakhova, D.B.Tagiyev, P.E.Kalantarova, A.M. Askerova. «Electrodeposition rhenium-tellurium alloys from chloride acid electrolytes». Advances in chemistry. Journal of Advances in Chemistry. 2018. Volume 15, Issue 02, pp. 6199-6205

12. E.A.Salakhova, D.B.Tagiyev, P.E.Kalantarova, K.F.Ibragimova, A.M. Asgarova. «Morphology of Thin Films Obtained in Re-Te-Cu System by Electrochemical Method». International Journal of Trend in Research and Development (IJTRD). 2018. Volume 5, Issue 3, pp. 504-506.  

13. E.A.Salakhova, D.B.Tagiyev, A.F.Heybatova, A.J.Maharramova, N.N.Khankishiyeva. Electrochemical Obtaining of New Nano Coverings Re-S. International Journal of Trend in Research and Development, vol6 (2), ISSN: 2394-9333, 2019, p. 352-354

14.E.A.Salakhova, D.B.Tagiyev, M.A.Ramazanov, Z.A.Aghamaliyev, P.E.Kalantarova, K.F.Ibragimova. Electrochemical obtaining of selenium-containing rhenium clusters. Baku State University International Conference “MODERN TRENDS IN PHYSİCS” 1-3 may 2019 Web of Science Clarivate Analytics system. p. 109-112

15. E.A.Salakhova, D.B.Tagiyev, K.F. Ibragimova, P.E. Kalantarova. Morphology of rhenium-selenium-copper nano-films. London Journals Press. vol 19, Issue 8, 2020 pp. 45-49

16. E.A.Salakhova, D.B.Tagiyev, P.E Kalantarova, R.E.Huseynova, İ.İ. Cabbarova.  Effect of different factors on electrochemical obtaining of Re-Te-Cu alloys. Journal of Electrochemical Science and Engineering. 2021, 11(2),107-114

17. Э.А.Салахова, Д.Б.Тагиев, M.A.Рамазанов, З.A.Агамалиев, Калантарова, K.Ф.Ибрагимова. Электрохимическое получение нанопокрытий в системе Re-Сu-Se и их морфология. Журнал «Химия и химическая технология» г. Иваново. 2021/1/29. Volume 64, c.34-40.

18. Salakhova E.A., Tagiyev D.B., Jabba-rova I.I., Xhankişiyeva N.N., Maharramova A.J., Alizade Y.E. Electrochemical obtaining of thin rhenium coatings from chloride-sulfate solutions, London Journal Press, 2021, volum 21, pp.61 -71

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. "Hazardous materials" jurnalinda r esenzent

2. American "Electrochemical Acta" 2009-cu ildən hal- hazıradək

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  İnstitutun HT-nın sədr müavini 
Təltif və mükafatları AMEA-nın Fəxri fərmanı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Laboratoriya  müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5397433  
Mobil tel. (+994 55) 7877900 
Ev tel. (+994 12) 5793036 
Faks  
Elektron poçtu elza_salahova@mail.ru