Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun elmlər doktorları

Məmmədov Asif Nəsib oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdam rayonu 
Təvəllüdü 02.05.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, kimyaçı
Elmi dərəcəsi Kimya elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.00.04  (Yeni-2307.01. )

Fiziki-kimya

In-Bi-Sb, Tl-Bi-Sb və Tl-Bi-As üçlü sistemlərinin elektrik hərəkət qüvvəsi üsulu ilə termodinamiki tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.00.04  (Yeni-2307.01.)

Fiziki-kimya

İki-dörd komponentli qeyri-molekulyar birləşməli sistemlərdə faza tarazlığı və termodinamiki funksiyaların hesablanması və approksimasiyası 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

255 (7 monoqrafiya)

 

153

 

94

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 4
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


5

1

Əsas elmi nailiyyətləri Yeni elmi istiqamət–qeyrimolekulyar birləşməli sistemlərin termodinamikası istiqaməti formalaşdırılmışdır. Qeyri-molekulyar birləşməli sistemlərin termodinamiki funksiyaları və hal diaqramının hesablanma dəqiqliyini artıran yeni tənliklər sistemi alınmışdır. Məhlulların inteqral əlavə termodinamiki funksiyalarını kompakt formada analitik ifadə etmək üçün yeni funksiyalar  təklif edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Asadov M.M., Mustafaeva S.N., Tagiev D.B., Mammadov A.N. Effect of Composition on the Physical Properties of (TlInSe2)1-х(TlGaTe2)х Solid Solutions // Cambridge Journals. MRS Online Proceeding Library 01/2015; V.1766. DOI:10.1557/ opl. 2015. 419.

2. Asadov M.M., Mammadov A.N., Tagiev D.B., Akhmedova N.A. Defining Borders of Vitrification Region in the Li2OB2O3–B2O3–Yb2O3B2O3 System // MRS Online Proceedings Library, Volume 1765. 2015. imrc2014 s4a-p020. doi: 10.1557/opl. 2015.816, Published online by Cambridge University Press 01 Oct 2015. 6 p.

3. Asadov M.M., Mustafaeva S.N., Mamedov A.N., Aljanov M.A., Kerimova E.M. and Nadjafzade M.D. Dielectric Properties and Heat Capacity of (TlInSe2)1– x(TlGaTe2)x Solid Solutions // Inorganic Materials. 2015. V. 51. № 8. P. 772-778.

4. Asadov M.M., Mustafaeva S.N., Mamedov A.N., Tagiyev D.B. Effect of Composition on the Properties of (TlInSe2)1–x(TlGaTe2)x Solid Solutions // Inorganic Materials. 2015. V. 51. № 12. P. 1232-1236.

5. A.N. Mamedov, E. R. Tagiev, L. F. Mashadiyeva and M. B. Babanly. Thermodynamic Calculation and 3d Modeling of the Liquidus Surface of the YbTe–Sb2Te3–Bi2Te3 System. International Research Journal of Pure & Applied Chemistry.10(2): 1-5, 2016, Article no. IRJPAC. 21890. ISSN: 2231-3443, NLM ID: 101647669

6. A.N. Mamedov, E. R. Tagiev, Z. S. Aliev, and M. B. Babanly. Phase Boundaries of the (YbTe)х(PbTe)1 – х and (YbTe)х(SnTe)1 – х Solid Solutions Series // Inorganic Materials, 2016, Vol. 52, No. 6, pp. 543–545. DOI: 10.1134/S002016851606008X

7. S.M. Asadov, A.N. Mamedov, S.A. Kulieva Composition- and Temperature-Dependent Thermodynamic Properties of the Cd, Ge||Se, Te System, Containing CdSe1 – хTeх Solid Solutions. //Inorganic Materials, 2016, Vol. 52, No. 9, pp.876–885. DOI: 10.1134/S0020168516090016

8. A.N. Mamedov, E. R. Tagiev, L. F. Mashadiyeva and M. B. Babanly. Thermo-dynamic Calculation and 3d Modeling of the Liquidus Surface of the YbTe–Sb2Te3–Bi2Te3 System. //International Research Journal of Pure and Applied Chemistry.10 (2):1-5, 2016, Article no.IRJPAC.21890.ISSN: 2231-3443, NLM ID: 101647669

9. A. N. Mamedov , Z. E. Salimov , L. F. Mashadiyeva and M. B. Babanly. Thermodynamic Calculation and 3D Modeling of the Liquidus and Immiscibility Surfaces of the Ge–Cu–Tl System. //American Chemi-cal Science Journal 10(2): 1-5, 2016, Article no.ACSJ.21808 ISSN: 2249-0205

10. Gudret I. Kelbaliyev, Asif N. Mamedov, Qasim M. Samedzade, Afarida, M. Gasimova, Dilgam B. Tagiyev and Manaf R. Manafov. Modelling of granule formation process of Titan- Magnetite powdered materials by the method of rolling. // Elixir Materials Science 2016, 96, р. 41434-41442

11. Ф.С. Ибрагимова, Э.Р.Тагиев, Н. Б. Бабанлы, А. Н. Мамедов. 3D Моделирование поверхностей кристаллизации Ag2Se и PbSe в тройной системе Ag Pb Se. // Конденсированные Среды и Межфазные Границы, 2016,Т.18, № 2, С. 219—224

12. Мамедов А.Н., Самедзаде Г.М., Гасымова А.М., Шарифова У.Н., Исаченко Т.А., Шарифова И.Г., Абдулрагимова О.Ш., Восстановление офлюсованных окатышей титаномагнетитовых концентратов песчаников природным газом с получением металлизованных окатышей. //Международный журнал приклад-ных и фундаментальных исследований, Москва «Академия Естествознания» 2016, часть 2, N.2,с.174-177

13. Мамедов А.Н., Салимов З.Э., Кулиева С.А., Бабанлы М.Б.3D моделирование поверхностей кристаллизации и расслоения жидких фаз в тройной системе Сu–Tl–Sn. //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 2016,№2 (часть 1), C.18-20)

14. Гурбанов Г.Р., Мамедов Ш.Г., Мамедов А.Н. Выращивание монокристаллов и термодинамические функции соединений системы SnS-Bi2S3-PbS // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 3(часть 2), С.243-246

15. Кевсер Дж., Машадиева Л.Ф., Maмедов A.H., Юсибов Ю.А. Термодинамические свойства твердых растворов в системе 2SnTe-AgBiTe2. //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 7(часть 3) , С. 404-407246

16. A.Н. Мамедов, Э.Р. Тагиев, М.Б. Бабанлы. Термодинамический анализ фазовых равновесий в системе теллурид иттербия – сесквителлурид сурьмы // Сборник статей МИО "Cognitio" по материалам VІ Международной научно-практической конф.: «Актуальные проблемы науки ХХІ века» часть, г. Москва, 2016. – 160с. ISSN: 3684-8976

17. Юсибов Ю.Ф., Алвердиев И.Дж., Ибрагимова Ф.С., Мамедов А.Н.,Тагиев Д.Б., Бабанлы М.Б. Исследование и 3d моделирование фазовой диаграммы системы Ag-Ge Se// Ж.Неорг.химии, 2017,Т.62, № 9, C. 1332–1342

18. Yu.A. Yusibov, I.Dzh. Alverdiev, F.S. Ibragimova, A.N. Mamedov, D.B. Tagiev, M.B. Babanly. Study and 3D Modeling of the Phase Diagram of the Ag–Ge–Se System //Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2017, Vol. 62, No. 9, pp. 1223–1233

19. Гурбанов Г.Р. Мамедов Ш.Г., Мамедов А.Н., Адыгезалова М.Б. Разрез PbSb2Se4-Pb5Bi6Se14 квазитройной системы Sb2Se3-PbSe-Bi2Se3. //Ж. Неорг. химии, 2017, Т.62, № 12. C.1-6

20. Гасымова А.М., Самедзаде К.М., Келбалиев Г.И., Мамедов А.Н., Шадлинская Г.В. Восстановление титаномагнетитовых концентратов метаном для получения железного порошка и анатаза. // Фундаментальные Исследования. Москва, 2017, № 9(1). С.36-41

21. Мамедов А.Н., Самедзаде Г.М., Гасымова А.М., Гасымов В.А.. Моделирование гранулирования порошков титаномагнетитового концентрата и их восстановление природным газом. // Конденсированные среды и межфазные границы. 2017. Т. 19, № 2, C. 248–255

22. Dilqəm Tağıyev, Manaf Manafov, Asif Məmmədov. Kimyada informasiya texnologiyalarının tətbiqi. 2018., 360 s. (Kitab)

23. Asadov S.M., Mustafaeva S.N., Mammadov A.N. Thermodynamic assessment of phase diagram and concentration-temperature dependences of properties of solid solutions of the GaS–GaSe system. // J. Therm. Anal. Calorim. 2018. V. 131. № 438. DOI 10.1007/s10973-018-6967-7.

24. Yu.A.Yusibov, I.Dzh.Alverdiev, L.F. ashadiyeva, A.N.Mamedov, D.B.Tagiev, M.B. Babanly. Study and 3D Modeling of the Phase Diagram of the Ag–Sn–Se System. // Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2018, Vol. 63, No. 12, pp. 1622-1635

25. A.Н.Мамедов, Н.Я.Ахмедовa, Н.Б.Бабанлы, Э.И.Мамедов. Термодинамический расчет и 3D-моделирование T-x-y и P(Se2)-T-x диаграмм в системе Cu–Pb–Se по ликвидусу PbSe. // Конденсированные среды и межфазные границы, 2018., том 20, № 1 c. 84–92

26. Шарифова У.Н., Мамедов А.Н., Гасымова А.М., Самедзаде Г.М. Термодинамика окислительно-восстановительных реакций ванадийсодержащих титано-магнетитовых концентратов при использовании природного газа. // Фундаментальные исследования. 2018. № 6. c.35-40. 

27. Mammadov A.N., Aliev Z.S., Babanly M.B. Study of the Uncertainty Heterogeneous Phase Equilibria Areas in the Binary YbTe-SnTe Alloy System. //In: Aliev R., Kacprzyk J., Pedrycz W., Jamshidi M., Sadikoglu F. (eds) 13th International Conference on Theory and Application of Fuzzy Systems and Soft Computing — ICAFS-2018. / Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 896. Springer, Cham,2019

28. A.N. Mamedov , N.Ya. Akhmedova, C.M. Asadov, N.B. Babanly, E.I. Mamedov. Thermodynamic analysis and defection formation in alloys on the basis of lead selenide containing copper // Chemical Problems, 2019, № 1 (17), p.16-25

29. Gurbanov, G.R., Adygezalova M.B., Mamedov A.N., Gulieva S.A. Syntesis, Crystal Structure, and Thermodynamic functions of GeSnSb4Te8. Moscow University Chemistry Bulletin. 2019, Vol.74, No.3, pp.134-137

30. N.Ya.Akhmedova, N.B.Babanly, A.N.Mamedov, Yu.Y.Yusibov. Multi-3d modeling of the liquidus and immiscibility surfaces in the Cu–Pb–Te system //Azerbaijan Chemical Journal № 1, 2019, p.59-65

31. V.A.Rzaguliev, A.N. Mamedov, O.Sh. Karimli, Sh.G. Mamedov. Phase equilibrium in the Ag2Se-Cu2SnSe3 and Ag8SnSe6-Cu2SnSe3 systems.//Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2020, Vol. 65, No. 12

32. Asif Mammadov, Gunel Pashazade, Afarida Gasymova, Ulviya Sharifova.. Processing of titanium-magnetite concentrates for the production of iron, titanium dioxide modifications and titanium // Chemistry & chemical technology., 2020,  Vol. 14, No. 2, pp. 227–233 

33. Mammadov A.N., Alverdiev I.D., Aliev Z.S., Tagiev D.B., Babanly M.B.  Thermodynamic Modeling of the Phase Diagram for Cu2SnS3-Cu2SnSe3 System. In: R. A. Aliev et al. (Eds.):ICSCCW 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC ), 2020, 1095, pp. 1–8. Springer Nature Switzerland AG 2020 

34. Sh. H. Mammadov, A. N. Mammadov, R. C. Kurbanova. Quasi-Binary Section Ag2SnS3–AgSSbS2 //Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2020, Vol. 65, No. 2, pp. 217–221/DOI: 10.1134/S0036023 620 01012X

35. S. Z. Imamaliyeva, G. I. Alekberzade, A. N. Mamedov, D. B. Tagiev, M. B. Babanly. Modeling the Phase Diagram of the Tl9SmTe6-Tl4PbTe3-Tl9BiTe6 System. 14th International Conference on Theory and Application of Fuzzy Systems and Soft Computing – ICAFS-2020. In: Intelligent Systems and Computing. / R. A. Aliev et al. (Eds.):, Jan 5, 2021. vol 1306.p.480-489 . 

36. Sona Кulieva, Rejhan Agaeva and Asif Mamedov. Investigation of the interaction and composition of vapor in Bi: X(S, Se, Te): Br = 1: 1: 1 systems. // High Temperatures-High Pressures. 2021, V. 50, N. 3. p.233-241.

37. E.J. Ahmadov, A.N. Mammadov, S.A. Guliyeva, M.B. Babanly. Modeling of phase diagram of the system BiI3-Bi2S3-Bi2Te3 //New Materials, Compounds and Applications Vol.5, No.1, 2021, pp. 5-11

38. S.Z. Imamaliyeva, A.N. Mamedov, M.B. Babanly. Modeling the phase diagram of THE Tl9GdTe6 -Tl4PbTe3 -Tl9BiTe6 system. //New Materials, Compounds and Applications Vol.5, No.2, 2021, pp.79-86

39. S. Z. Imamaliyeva, Alakbarzade, A.N.Mamedov, M.B.Babanly. Modeling the phase diagram of the Tl9TbTe6 -Tl4PbTe3 -Tl9BiTe6 system. //Azerbaijan Chemical Journal, 2021,N.2.P.6-12 

40. E.N.Orujlu, A.N.Mammadov, M.B. Babanly. 3D Analytical modeling of crystallization surfaces of the MnTe–SnTe–Sb2Te3 system. //Azerbaijan Chemical Journal, 2021,N.2.P.94-100. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti BDU, Fiziki kimya ixtisas fənnindən dərslər (1981-1994); TQDK eksperit (1997-ci ildən), bakalavr və magistr proqramı üzrə test tərtibçisi. Abituriyent jurnalı və vəsaitlərində test və məqalələri dərc edilir (1997-ci ildən).

2010-cu ildən qeyri-üzvi kimyaya aid 4 dərsi TQDK (video mühazirələr) tərəfindən You Tube internet kanalaında yerləşdirilmişdir.

Digər fəaliyyəti  Azərbaycan Prezidenti yanında AAK  ekspert şurasının üzvü (1992-2011);

BDU və institutda  fəaliyyət göstərən müdafiə şuralarınn üzvü və elmi katibi (1985-2011);

Soros Fondunun (Amerika Açıq Cəmiyyət İnstitutu) ekspert şuralarının üzvü (1997-2004)

Təltif və mükafatları

AMEA-nın Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Bakı ş., AZ1143, H.Cavid pr.113

Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5387438 
Mobil tel. (+994 50) 3372845 
Ev tel. (+994 12) 3757910 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az