Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun elmlər doktorları

Munşiyeva Mina Kərimovna

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Qazaxıstan Respublikası, Semipalatinck şəhəri 
Təvəllüdü 12.05.1945 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dovlət Universiteti, Kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.00.04 (Yeni 2307.01)

Fiziki kimya

(Co2+, Ni2+, Cu2+) naftenat, alkilalüminium halogenid və üzvi fosfitlər əsasında ompleks sistemlərin propilenin dimerləşməsində katalitik aktivliyinin tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.00.15 (Yeni 2316.01)

Kimyəvi kinetika və kataliz

Nikelin fosfoamid və tiopirozolaldiminat kompleksləri və heteropoliturşular olefinlərin di-, oliqomerləşməsində 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

180

 

102

 

41
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

8

3

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


1
Əsas elmi nailiyyətləri Olefinlərin di- və oliqomerləşməsi üçün müxtəlif homogen və heterogenləşmiş nikel kompleksləri və heteropoliturşular sintez edilib, onların təsir mexanizmi öyrənilib; bir sıra d- və f-element­lərinin komplekslərinin klatrat əmələ­gətirmə qabilliyi tədqiq edilib.  
Elmi əsərlərinin adları 1. B.T.Usubaliyev, E.E.Ramazanova, F.T.Murvatov, E.N.Aliyev, Y.S. Salakhova, M.K.Munshiyeva, F.B.Aliyev, A.K.Rzayeva. Application of coordination polymers to increase the reservoir oil recovery. Science and applied engineering quarterly. Jan- Feb-mar 2015.

2. Əliyeva F. B., Usubaliyev B. T., Munshiyeva M. K., Mamedova S.R. Study-ing of coordination compound heksaakva 1, 2, 4, 5 benzoltetracarbonat iron (II) structure. AMEA-nın 70 illiyinə həsr olunan gənc alim və mütəxəssislərin “Akademik elm həftəliyi – 2015” adlı beynəlxalq multidissiplinar forumu.

3. Usubaliyev B.T., Tagiyev D.B., Aliyeva Q.M., Munshieva M.K., Mamedova H.F. Effect of the substitute on the structure of the complex compounds of paraaminosalicylates of the lead Pb( II) synthesis and physical-chemical studies of coordination compounds of oktaakvabispara-aminosalisilat ion of the lead (II). Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, India. Volume 5 (9) August -2016, p.14-20

4. Usubaliyev B.T., Munshieva M.K., Nurullayev V.H., Aliyeva F.B., Safarova P.S. Synthesis, Physical-and Structure-Chemical Research of Coordinating compounds of Diaquo-1,2,4,5 Benzoltetracarbonat Dicopper (II ). Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences India Volume 5(3) feb-2016, р.12-17

5. Usubaliyev B.T., Munshieva M.K., Nurullayev V.H., Aliyeva F.B., Safarova P.S., Tomuyeva A.S. Synthesis and Structural-Chemical Research of Coordinating compounds of Tetraaqua Bisbenzol -1,2,4,5 Tetracarboksilat Dizinc (II ). Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, India, Volume 5 (4) march-2016. p.10-16

6. Усубалиев Б.Т., Алиева Ф.Б., Муншиева М. К., Сафарова П. С., Мамедова.З. А. Синтез и исследование физико-химических свойств и структуры (диаква) бензол -1,2,4,5-тетракарбоксилата димеди (II). //Журн. общей химии. Санкт-Петербург «НАУКА», том 86, выпуск 1, 2016, с.89-91

7. Usubaliyev B.T., Munshieva M.K., Nurullayev V.H., Aliyeva F.B., Safarova P.S. Structure and chemical research of coordination compounds of hexaaquabisbenzene 1,2,4,5 tetacarbonate diiron (II) with layered porous structure for gruel oils .// International Journal of nano studies and technologies 2017, №1, 6, p. 123-126

8. Usubaliyev B.T., Tagiyev D.B, Munshieva M.K., Nurullayev V.H., Aliyeva F.B., Safarova P.S. Synthesis and Physico-Chemical Studies of Complex Compounds of Iron (II) and (III) With Phthalic Acid .// Journal of Nanomaterials &Molecular Nanotechnology, 2017,№6:5 p.1-4.

9. Usubaliyev B. T., Taghiyev D. B.,Nurullayev V. H., Munshieva M. K., Alieva F. B., Safarova P. S.Structural and Chemical Research of Coordination Compounds of Hexaaqua Bisbenzol 1,2,4,5 - Tetracarbonate Diiron (II) with a Layered-Porous Structure. Journal of Nanomaterials & Molecular Nanotechnology, USA, 2017, v. 6, №1, p. 1-5

10. Usubaliyev B.T., Taghiyev D.B., Munshiyeva M.K., Aliyeva G.M., Aliyeva F.B., Rzayeva A.K., Hasanova M.M., Safarova P.S., Mammadova G.Z. Synthesis and structural-chemical studies of adduct of coordination supramolecular porous polymer hexaaquatribenzene 1,2,4,5-tetracarbonato tetra iron (III) with dipyridyl //Materials, Physics and Chemistry, 2018,,

11.Usubaliyev B.T., Aliyeva G.M., Munshiyeva M.K., Mamedova H.F., Mansurova K.A., Mamedova N.A. Synthesis and physical chemical studies of silver supramolecular compound with para-aminosalicylic acid (silver bisparaaminosalisilate) //Herald of the Azerbaijan Engineering Academy, 2018, V.10.No1, p.69-76 

12.S.Zeynalov, E.Hüseynov, Ş.Şəri­fova, Ş.Qəhrəmanova, M.K.Munşiyeva “Təbii proteinogen aminturşuları, həyat metalları və onların kompleks birləşmələri”. Bakı, Elm və Təhsil, 2019, 495 səh.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının iki Fəxri fərmanı

Tərəqqi medalı (2015)

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Bakı ş. AZ1143, H.Cavid pr.113

Vəzifəsi Laboratoriya müdiri, elmi katib
Xidməti tel. (+994 12) 5108591 (105) 
Mobil tel. (+994 50) 5784587 
Ev tel. (+994 12) 4404738 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az