Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun elmlər doktorları

Əliyeva Leylufər İmran qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 19.11.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası)
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2314.01

Neftkimyası

Divinil-Stirol oliqomerinin epoksidləşmə reaksiyasının tədqiqi və prosesin işlənməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2314.01

Neftkimyası

Oksigen və azot törəməli xətti olefinlər əsasında korroziyaya qarşı polifunksional inhibiorlar, mühafizəedici tərkiblər və onların komponentləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

245

 

110


78

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 23 
Kadr hazırlığı:     

-        fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


5

2

Əsas elmi nailiyyətləri Müxtəlif mənşəli yüksək olefinlərin metaltərkibli katalizatorların iştirakı ilə oksidləşməsi üzrə tədqiqatlar aparılmışdır. Tərkibində oksigenli funksional qrupları saxlayan maddələrin xassələrini öyrənməklə yanaşı, onların əsasında bəzi çevrilmələr aparmaqla aminli birləşmələr sintez edilmişdir. Bu birləşmələrin metalları elektrokimyəvi və mikrobioloji korroziyadan müdafiə etmə xassələri təyin edilmişdir. Polifunksional korroziya inhibitorları və mцhafizəedici tərkiblər yaradılmışdır. Mцxtəlif kompleks metal birləşmələrin və sistemlərin iştirakı ilə neftin ikinci emalından alınan olefin tərkibli fraksiyaların oksidləşmə mərhələsində istifadə etməklə tullantısız texnologiya yaradılmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Л.И. Алиева Изучение ингибирующих свойств комплексов на основе алкиламиноспиртов и нафтеновых кислот.” Защита металлов”. 1999, № 5, с. 551-559.

2. Л.И Алиева. Многофункциональные защитные составы на основе эпоксиолигомера дивинила со стиролом. “Процессы нефтехимии и нефтепереработки”2001, № 4, с. 17-24.

3. Л.И.Алиева, Бактерицид-ингибитор для защиты водных сред, зараженных СРБ на основе побочного продукта окисления олефинов.” Практика противокоррозионной защиты.” 2004, № 2, с. 32-38.

4. Л.И.Алиева, В.М Аббасов, Ф.М.Велиева, Э.Г.Абдуллаева, Н.И.Мурсалов Оптимизация процесса получения нафтеновых кислот из Балаханской нефти. ”Нефтехимия”2005, т.45, № 2, с. 101-108.

5. А.Г.Гасанов, М.Р.Мусаев, В.Р.Рустамов, Л.И.Алиева, А.В.Нагиев, М.Н.Кулиев. 2+2/-гомо- и содимеризация циклоолефинов под воздействием радиационного облучения «Нефтехимия», 1992, т..XXXII, № 4, с.335-361

6. Л.И.Алиева Антикоррозионные композиционные составы для двухфазных кислых сред “Защита от коррозии и охрана окружающей среды” 1998 с.9-11.

7. А.Г.Гасанов, Л.И.Алиева, М.Р.Мусаев, Реакция каталитического превращения 5-метилбицикло /2,2,1/-гептена-2 на оксидных катализаторов “Нефтехимия” 2000, т.40,№4,с.304-307

8. В.М.Аббасов, А.Г.Талыбов Л.И.Алиева, Л.А.Махмудова. Синтез и изучение влияния эфиров нитроспиртов на жизнедеятельность сульфатвосставливающих бактерий «Нефтехимия». 2007. № 2. Т.47 С 150-153

9. Л.И.Алиева, Р.Ф. Габибуллаев, В.М. Аббасов, А.Г.Талыбов, Л.А.Махмудова, Т.А. Исмаилов, Т.У. Ахмедов Консервационные масла на основе продукта нитрования алкенов ”Коррозия: материалы, защита” ,2007 №10 с.25 -31

10. А.М Самедов,Л.И.Алиева, В.М Аббасов, Ингибирующее и бактерицидное действие солей природных нафтеновых кислот при коррозии стали в морской воде. “Физикохимия поверхности и защита материалов” 2008 № 4,Т.44,с.427-431.

11. В.М.Аббасов, Л.И.Алиева, А.М.Самедов Адсорбционные свойства алифатических аминоспиртов ингибиторов-бактерицидов типа «Каспий» “Физикохимия поверхности и защита материалов”2009,Т.45,1,с.502-509

12. А.М.Самедов, Л.И.Алиева,В.М.Аббасов Изучение наводораживания и пластичности стали в присутствии ингибиторов-бактерицидов типа «Каспий» ,“Практика противокоррозионной защиты”. 2006 .№1(39),с.35-42

13. В.М.Аббасов, Л.И.Алиева, А.М.Самедов, Э.Г.Абдуллаева, Э.Ф.Султанов Амиды нефтяных кислот как бактерициды-ингибиторы коррозии углеродистой стали. “Процессы нефтехимии и нефтепереработки”2007,№ 1 с.34-38

14. Э.Б.Зейналов, В.М.Аббасов, Л.И.Алиева Нефтяные кислоты и коррозия. (обзор). Нефтехимия, 2009 Т.49, №3 с.203-211

15. В.М. Аббасов, Л.И.Алиева, Э.Б. Зейналов, Л.М. Эфендиева, Л.Г. Нуриев Синтез нафтеновых кислот путем окисления нафтеновых концентратов в присутствии тетра (трипиридиламин)пента-Ni(Со)-дихлоридов Экологический вестник России,2011,№9,с.24-29.

16. A.G. Azizov, L.I.Aliyeva, Advancement in the Synthesis and Production of Polyalphaolefin Synthetic Oils. I. Synthesis of PAO Synthetic Oils with Acidic and Complex CatalystsПроцессы нефтехимии и нефтепереработки, 2010, т. 11, №1(41), с. 53-78

17. А.Г. Азизов, Л.И.Алиева,М.Д. Ибрагимова Биоразлагаемые полимерные материалы на природной основе Процессы нефтехимии и нефтепереработки, т.12, №2(46), 2011, с. 100-114

18. A.G. Azizov, L.I.Aliyeva, Advancement in the Synthesis and Production of Polyalphaolefin Synthetic Oils. I. Synthesis of PAO Synthetic Oils with Acidic and Complex Catalysts,Processes of petrochemistryt and oil-refining 2010, т. 11, №1(41), с. 53-78

19. L.I.Aliyeva,Hany Abd Еl Lateef et al. Development of new eco-frendly corrosion inhibitors based on vegetable oil for protection from CO2 corrosion, Journ. оf Chemistry,2012 ,(2),p.1185-1202

20. Novel corrosion inhibitors for protection from CO2 corrosion Hany Abdel Lateef, V.M.Abbasov, L.I.Aliyeva, 2012.Germany, LAP Lambert Academic Publishing, 228 p

21. Hany M. Abd El-Lateef, V.M. Abbasov, L.I.Aliyeva, I.T. Ismayilov E.N.Efremenko, S.A .Mamedxanova Adsoption & Corrosion Inhibitive Properties of Novel Surfactants in the Series of fatty Acids based on Palm Oil on Carbon Steel in CO2-containing Solution İntern. Research Journal of Pure&Applied Chemistry, 2014, 4(3), p.299-314

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Amerika Kimyaçılar cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti M.V.Lomonosov ad. MDU Bakı filialı, 2011-2014 
Digər fəaliyyəti  NKPİ- nin Elmi Şurasının, Dissertasiya Şurası, “Neft – kimyası və neft emalı prosesləri” jurnalının (məsul katibi), Y. H. Məmmədəliyev adına I-VIII Beynəlxalq Neft kimyası üzrə konfransların təşkilatçılarından biri; I-II Rusiya – Azərbaycan “Neft kimyası və neft emalı problemlərinin həllində kataliz” adlı beynəlxalq elmi simpoziumun əsas təşkilatçılarından biri; “Elm dünyası” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü, Azərbaycan “Qadın və İnkişaf” mərkəzi – vitse-prezident
Təltif və mükafatları 1. D.İ.Mendeleyev adına Kimya Cəmiyyətinin Respublika İdarə Heyətinin diplomu.

2. AMEA- nın RH Fəxri Fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30 
Vəzifəsi Elmi–texniki  İnformasiya  şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4965145;

(+994 12) 4902073

Mobil tel. (+994 50) 6317549 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu leylufer-ipcp@rambler.ru,

anipcp@dcacs.ab.az.