Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun elmlər doktorları

Cəfərova Rəna Ələkbər qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Tovuz  şəhəri 
Təvəllüdü 20.01.1953 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov (indiki M.Rəsulzadə) adına Azərbaycan Dövlət  Universiteti, Fizika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.04.07

Bərk cisimlər fizikası

Alkilammonium və alkilfosfonium halogenidlərdə məxsusi elektron həyəcanlanması, lüminessensiya və rekombinasiya prosesləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

02.00.13, 02.00.04

Neft kimyası, Fiziki kimya

Neft lüminoforlarında fotofiziki və fotokimyəvi proseslər

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

150

52


70

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


7

 

Əsas elmi nailiyyətləri Müasir fiziki cihazların (optik spektroskopiya və lüminessensiya) köməyilə neft və neft məhsulları geniş temperatur və dalğa uzunluğu intervallarında tədqiq edilmiş, onların vəsfi və miqdarı tərkibi öyrənilərək, nəticədə həm katalitik krekinq, həm də piroliz proseslərindən alınan ağır neft fraksiyalarından (tullantı məhsulları) sənaye miqyasında tətbiqini tapmış, iqtisadi cəhətdən səmərəli olan neft lüminorları (NL) alınmışdır.

NL-da müxtəlif növ fotoşüaların təsiri altında baş verən fotofiziki və fotokimyəvi proseslər, onların elementar mərhələləri tədqiq edilmiş, sintetik lüminoforların və lüminessensiya edən və etməyən sorbentlərin bu proseslərə təsiri öyrənilərək, NL ilə göstərilən maddələrin arasında enerji mübadiləsinin olduğu və proseslərə sorbentlərin xüsusi səthinin, tərkib və təbiətinin təsir etdiyi müəyyənləşdiril¬mişdir. Göstərilmişdir ki, NL-rı Günəş enerjisini akkumulyasiya etmək qabiliyyətinə malikdir və onlar ionlaşma potensialı böyük olan (>9 ev) birləşmələr üçün fotosensibilizator rolunu oynayır. Proseslərin mexanizmləri təklif edilmişdir. Bu lüminoforlar “Neftqazavtomat İstehsalat birliyi”, Fizika İnstitutunun “Dağılmaya nəzarət metodları” laboratoriyası (Azərbaycan Respublikası), “İjorsk zavodu”, L.İ.Brejnev adına “Atommaş” İstehsalat Birliyi (Rusiya Federasiyası) və s. daxil olmaqla 20-dən artıq müəssisədə rəngli, lüminessent defektoskopiya sahəsində sınaqdan keçirilmiş və tətbiq edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Mamedov A.P., Rustamov M.İ., Jafarova R.A., Salmanova Сh.G. Photochemical Processes and Accumulation of Solar Energy in Oil Luminophors. " Turkish journal of Chemistry, 2000, v.24, №1, p. 35-42.

2. Джафарова Р.А., Мамедов А.П., Фархадова Г.Т. и др. Кристаллические люминофоры на основе тяжелой смолы пиролиза и механизм аккумулирования ими солнечной энергии. М. Нефтехимия. 2004, г. 44, № 3, С. 232-236.

3. Jafarova R.A. Role of oil luminophor as a photosensitizers of aliphatic alcohols and paraffin hydrocarbons decay. Processes of Petrochemistry and Oil refining. 1 (16) 2004. P. 10-16.

4. Джафарова Р.А. Аккумулирование и передача энергии в нефтяных люминофорах. М.Нефтехимии, 2004, Т.44, № 2, С. 156-160.

5. Мамедов А.П., Джафарова Р.А., Ганбарова К.А. и др. Аккумуляция световой энергии в композиции нефтяных и синтетических люминофоров. Азерб. хим. журн. 2004, № 3, С. 36-40.

6. Мамедов А.Н., Мустафаев И.И., Джафарова Р.А., Мамедов А.П. Радиотермолюминесценция и стадии радиоционно-химических процессов в высококипящих углеводородов нефти- ЫВ Евразийская конф. по «Ядерной науке и ее применению». Тез. докл. Баку, 2006, с 31 октября до 3 ноября, С .156.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  2008-ci ildən Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının “Fiziki kimyəvi analiz metodları mərkəzləşdirilmiş laboratoriyası”dan tələbə, magistr və aspirantlara spektroskopiya elmini, o cümlədən, müasir spektroskopik tədqiqat metodlarını öyrətməklə məşğuldur. R.Ə.Cəfərova 2007-2010-cu illərdə Az.MEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutunda yüksək enerjilər kimyası, radiasiya kimyası, radiasiya fizikası və radiasiya materialşünaslığı üzrə İxtisaslaşmış Elmi Şuranın üzvüdür. Bu institutda 2010-cu ildə ekologiya üzrə elmi seminarı aparmışdır. O, hal-hazırda Radiasiya Problemləri İnstitutunda İxtisaslaşmış Elmi Şurada öz fəaliyyətini davam etdirir. Alim işlədiyi Y.H.Məmmədəl¬yev adına AMEA-nın NKPİ-da fəaliyyət göstərən Elmi şuraların (İxtisaslaşmış Elmi Şuradan başqa) və seminarların üzvüdür. Onlarla fəlsəfə doktoru və doktorluq dissertasiyalarının rəyçisi və opponenti olmuşdur. 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30
Vəzifəsi Spektroskopik analiz laboratoriyasının müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4902476 
Mobil tel. (+994 50) 2451195
Ev tel. (+994 12) 4600630 
Faks (+994 12) 4903520 
Elektron poçtu rana_cafarova@mail.ru