Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun elmlər doktorları

İsmayılov Etibar Hümmət oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Təvəllüdü 04.05.1951
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Kimya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Kimya  elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad02.00.04

Fiziki kimya

Oksid səthlər üzərində oksigenin ion-radikallarının reaksiyagirmə qabilliyyətinin EPR metodu ilə tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.15

Kinetika və kataliz

Katalitik sistemlərdə paramaqnit mərkəzlər və onların iştirakı ilə gedən reaksiyalar. Kiçik kütləli olefinləri dimerləşdirən oksid və metalkompleks katalizatorların dizaynı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

195


138


69

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 6

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


10

Əsas elmi nailiyyətləri Spektral tədqiqat metodlarının kimyanın müxtəlif, əsasən səth kimyası və kataliz sahələrinə tətbiqi, kimyəvi reaksiyaların qeyri-stabil, aralıq birləşmələrinin quruluşunun, reaksiyayagirmə qabiliyyətinin, kinetika və termodinamikasının, ümümiyyətlə, kimyəvi reaksiyaların mexanizminin  tədqiqi ilə əlaqədar olan nəticələr

Elmi əsərlərinin adları

1. Влияние предадсорбированной окиси углерода на SnO2 и ZnO на образование ион-радикалов кислорода//Докл. АН СССР, 1974, т.216,

2. Сопряжение процессов окисления-восстановления катализатора как причина появления механизма с низкой энергией активации в реакции окисления СО на окиси цинка//Докл. АН СССР, 1974, т.216,

3.ЭПР ионов Сu2+ в TIO2 . Два состояния ионов Cu2+ в рутиле//Докл. АН СССР, 1978, т.216, N2,c.392-395

4. Образование ион-радикалов кислорода на Рd-содержащих цеолитах типа V// Докл. АН СССР, 1979, т.246,№З

5. Kinetic regularities of the interaction of O2- with benzene and toluene on Mo-Mg oxide// 6.React.Klnet.Catal.Lett., 1986,v.32, № 1,pp.9-14

6. Paramagnetic products of Interaction of [Ni(C5H5)]n with Et2AlCl// React. Klnet.Catal.Lett., 1986 , v.32,N1,pp.227-232

7. Contribution of one electron acceptor centers t o oxidative dimerization of methane //React.Klnet.Catal.Lett., 1987, v.34, № 1

8.Парамагнитные продукты реакции бромформиатных комплексов дарения(III) с Et3Al// Докл.АН СССР,1987,т.295, № 3

9.Mass-Spectrometrie and EPR Studies of Methane Interaction with Re-Al-O oxide Catalysts//React.Klnet.Catal.Lett., 1991, v.44, № 1

10. Thermoprogrammed reaction of Methane with Re,Pt-contained oxides //React. Klnet. Catal.Lett., 1991, v.45, № 2

11.In Situ ESR/Gas-Phase Products Chromatography Study of n-Heptane Hydrogenolysis over Ni-Containing Catalyst1st //Asia-Pacific EPR/ESR Symposium, Hong Kong. January 1997

12. In Situ ESR Studies of Ni Particles in Bimetallic Ni-Re Catalysts. //Symposium on In-Situ Spectroscopy (Operando II), Toledo, Spain, 2006, Book of Abstracts, pp.142-143.

13.Controlled Method for Preparation and Characterization of Nanostructured Carbon Based Fe, Co -Containing Catalysts // Nanosciences and Nanotechnologies: An Intern. Journal (NIJ), 2012 Vol. 02: Issue 01, pp. 1-10.

14.Comparative XRD, XRF and SEM Studies of Phase compositions and elemental distributions for Fe, Co - containing catalysts // Material science AIJ,2013, Vol. 09, Issue 06, pp. 209-216.

15.Morphology study for carbon nanostructered iron catalysts based on the difference in the gaseous medium and the thermal treatments // J. Nano. Adv. Mat. 1, 2013, No. 1, pp. 9- 21.

16..Bimetallic aluminum complexes modified with chloride ions of Mn (II), Fe (III), and Ni (II) for pyrocondensate oligomerization // International Research Journal of Pure & Applied Chemistry, 2013, vol.3, iss.4, p. 428-440

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1.Beynəlxalq maqnit rezonansı cəmiyyətinin üzvü, 2.Rusiya Petrov elm və İncəsənət Akademiyasının müxbir üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsisinin  (1979-1991) müəllimi və fizika fakültəsinin   (1998-2000) professoru
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft-kimya Prosesləri İnstitutu,  AZ1025, Bakı ş., Xocalı pr., 30 
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 4902476
Mobil tel. (+994 50) 3248764
Ev tel. (+994 12) 4414875
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu

etibar.ismailov@gmail.com