Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Neft və Qaz İnstitutunun elmlər doktorları

Qurbanov Vaqif Şıxı oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Ağsu rayonu, Bico kəndi  
Təvəllüdü 01.04.1948
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki ADNSU), Geoloji-kəşfiyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi

Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru

Elmi rütbəsi

Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

04.00.21

Litologiya

Düzənlik Dağıstan və Cənubi Kalmıkiya perm-trias çöküntülərinin litologiyası və genezisi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

25.00.06

Litologiya

Skif-Turan plitəsinin Şərqi Önqafqaz və Cənubi Manqışlaq hüdudunda neftli-qazlı perm-trias çöküntülərinin litologiyası və əmələgəlmə şəraiti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

116

 

60


58

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

7

1

Əsas elmi nailiyyətləri Skif-Turan plitəsinin Şərqi Önqafqaz və Cənubi Manqışlaq çökəkliklərinin perm-trias çöküntülərinin litologiyası və əmələgəlmə şəraiti öyrənilmişdir.

Litoloji-paleocoğrafi kriteriyalar əsasında Şərqi Önqafqazın və Cənubi Manqışlağın perm-trias çöküntülərinin neft-qazlılıq perspektivliyi qiymətləndirilmişdir.

Şərqi Önqafqaz və Cənubi Manqışlaq regionunun perm-trias çöküntüləri üçün dörd inkişaf mərhələsinə məxsus (son perm, ilk trias, orta trias və son trias) 1:500000 miqyasında litoloji-paleocoğrafi xəritələr tərtib edilmişdir.

Cənubi Xəzər Çökəkliyinin şimali-qərb hissəsinin mezokaynazoy çöküntülərinin litoloji-petroqrafik və kollektor xassələri öyrənilmişdir.

CXÇ-nin neftli-qazlı zonalarının MQ çöküntülərinin kollektorluq xassələri öyrənilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1)В.Ш. Гурбанов,Л.А. Султанов, И.И.Гулиева, Петрофизический анализ исследования глубокозалегающих нефтегазовых коллекторов из сухопутных и морских метророждений Азербайжанаающих нефтегазовых коллекторов из сухопутных, Геология. Нефтегазовое и горное дело, Вестник, 2020, 3, s.204 - 213

2)Qurbanov V.Ş., Sultanov L.A., Qarasu neft yatağının geoloji quruluşu və Məhsuldar Qat çöküntülərinin petrofiziki tədqiqatlarının nəticələri haqqında (Bakı arxipelaqı), Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərin Xəbərləri, 2020,2

3)Gurbanov V.Sh., Keriomov V.Yu., Gasanov A.B., Abbasova G.G.,  petrophysical characteristics of deep oil and gas reservoirs in inland and offshore fields in Azerbaijan, Eurasian Mining,Ore and Metals, 2020,1, s.3 - 8

4)V.Ş.Qurbanov, S.D. Mustafayev,Z.E. Eyvazova,F.H. Bayramov,Mürəkkəb geoloji-fiziki şəraitdə ştanqlı dərinlik nasos neft quyularının optimal texnoloji iş rejimlərinin müəyyən edilməsi,  Azərbaycan Neft Təsərrüfatı,2020

5)В.Ш. Гурбанов, Нариманов Н.Р, Л.А. Султанов, Бабаев М.С, Геолого-петрофизические характеристики отложений плиоценовой толщи месторождения Хамамдаг-дениз Бакинского архипелага в условиях существующего геодинамического режима,Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərin Xəbərləri,2019,6

6) В.Ш. Гурбанов, А.Б. Гасанов, , Л.А. Султанов, Бабаев М.С.,  Влияние геодинамического режима на формирование геологического строения и петрофизические характеристики плиоценовых отложений месторождения Хамамдаг-Дениз Бакинского архипелага,   Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело, 2019, 2, s. 128 - 137

7)В.Ш. Гурбанов, Султанов Л.А,Петрофизические особенности глубокозалегающих коллекторов Абшеронского и Бакинского архипелагов,   Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело,2019, 3

8)В.Ш.Гурбанов,Нариманов Н.Р,Прогноз нефтегазоносности фундамента Южно-Каспийской мегавпадины,Материалы Mеждународной научно-практической конференции Казань,2019, s.37 - 39

9)V. Sh. Gurbanov, Hasanov A.B, Abbasova G.G,  The stochastic character of distribution of granulometric content and fractality of porous structure in oil reservoirs, ANAS TRANSACTİONS, EARTH SCİENCES,2019, 2, s. 54 - 60

10)В.Ш. Гурбанов,Мустафаев С.Д,Эйвазова З.Э, Байрамов Ф.Г, Гулиев Р.А.,Универсальный гидродинамаческий способ переодической изоляции пластовых вод в обводнившихся насосных скважинах,   EKO ENERGETİKA elmi-texniki jurnal,2019, 4,s. 23 - 26

11)В.Ш. Гурбанов, Нариманов Н.Р, Л.А. Султанов, Бабаев М.С, T.А. Алиева,  Геологическом строении и результатах петрофизических исследования отложений продуктивной толщи (ПТ) нефтяного месторождения Гарасу Бакинского архипелага в условиях существующего геодинамического режима., Горно-геологическом журнал, 2018, 2, s. 17 - 23

12)В.Ш. Гурбанов, Нариманов Н.Р, Л.А. Султанов, Бабаев М.С,  Влияние петрофизических характеристик на коллекторские свойства пород нижнего плиоцена площадей Нефт Дашлары и Сангачалы-Дуванный-дениз,Сборник научных трудов «Фундаментальные проблемы нефтегазообразования и нефтегазонакопления в земной коре» КОНФЕРЕНЦИИ «БАКИРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ, 2018, s. 52 - 60

13)В.Ш. Гурбанов, А.Б. Гасанов, Л.А. Султанов, Соотношение физических параметров в верхнем и нижнем продуктивном этажах нефтегазаносности Азербайджана., Горно-геологическом журнал, 2017, 1-2, s. 30 - 36

14)В.Ш.Гурбанов,Н.Р.Нариманов,Л.А.Султанов,М.С.Бабаев,Петрофизические особенности пород продуктивной толщи (ПТ) месторождения Гарасу Бакинского архипелага в условиях существующего геодинамического режима, «Scientific discussion»,2017, s. 85 - 93

15)Qurbanov V.Ş.,Sultanov L.A.,Muxtarova X.Z.,Nəcəf-Quliyeva V.M,Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin Mezozoy yaşlı çöküntülərinin kollektor xüsusiyyətlərinin petrofiziki tədqiqatla proqnozlaşdırılması.,   Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərin Xəbərləri, 2017,1,s. 7 - 13

16)В.Ш. Гурбанов,Н.Р Нариманов,Л.А.Султанов,М.С.Бабаев, Геологическое строение и результаты петрофизических исследований отложений плиоценовой толщи месторождения Хамамдаг-дениз Бакинского архипелага в условиях существующего геодинамического режима.,Engineering Studies,2017,3(2), s. 659 - 669

17)В.Ш.Гурбанов, Г.Г.Аббасова, Л.А. Султанов, В.М. Наджаф-Кулиува,  Сопоставление геологического строения и петрофизических характеристик нефтегазоносных осадочных пород Прикаспийской-Губинской области и междуречья Куры и Габырры,Engineering Studies,   2017,   3(2)

18)В.Ш. Гурбанов,Н.Р Нариманов,Л.А. Султанов, А.Б. Гасанов, Физические характеристики и ФЕС перспективных нефтегазоносных горизонтов в низах ПТ на сухопутных площадях Азербайджана (на примере месторождения Каламаддин), Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело, 2017, 3, s. 204 - 214

19)В.Ш.Гурбанов,Л.А.Султанов,М.С.Бабаев,Н.Р.Нариманов, О результатах петрофизических исследований отложений продуктивной толщи северных нефтегазоносных площадей Бакинского архипелага., Журнал National Science Review/International Agency for Development of Culture, Education and Science.,2017,4(2),s. 1281 - 1291

20)В.Ш. Гурбанов,, А.Б. Гасанов, , Л.А. Султанов,  Соотношение физических параметров в верхнем и нижнем продуктивных нефтегазоносных этажах Азербайджана,   Горно-геологический журнал,   2017,   1-2,   s. 30 - 36

21)Qurbanov V.Ş, Sultanov L.A.,, Muxtarov X.Z.,, Nəcəf-Quliyeva V.M.,  Yevlax-Ağcabəsi çökəkliyinin Mezozoy yaşlı çöküntülərinin kollektor xüsusiyyətlərinin petrofiziki tədqiqatlarla proqnozlaşdırılması,   Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri ,   2017,   19(1)

22)Qurbanov V.Ş, Narimanov N.R., Sultanov L.A.,, Babayev M.S.,  About results of petrophysical researches of the productive stratum deposits oil-gas bearing areas of Baku archipelago О результатах петрофизических исследований отложений продуктивной толщи северных нефтегазоносных площадей Бакинского архипелагов,   National Science Review Issue,   2017,   4(2)

23)В.Ш. Гурбанов, А.А.Ефимов, Я.В.Савицкий, С.В.Галкин, Е.В.Собелева,  Исследование смачиваемости коллекторов нефтяных месторождений методом рентгеновской томографии керна,   SOCAR журнал PROCCEDİNGS ,   2016,   4

24)Gurbanov V.Sh., Narimanov N.R., Sultanov L. A., Babaev M.S.,  The petrophysical properties of rocks of Productive Unit of Garasu deposit of Baku archipelago under conditions exiting geodynamic regime,   Scientific discussion,   2016,   1(2),   s. 85 - 93

25)В.Ш. Гурбанов, Л.А. Султанов , А.А.Самед-заде, А.Б. Агакишиев-магистр,  Геологическое строение месторождение Нефт Дащлары и анализ закономерности изменения коллекторских свойств пород продуктивной толщи зависимости от глубины,   Горно-геологическом журнал,   2016

26)В.Ш. Гурбанов, Л.А. Султанов , А.А.Самед-заде-магистр,  О результатах литолого-петрографические и коллекторских xарактеристики отложений продуктивной толщи нефтегазоносных площадей месторождения Гюргян-дениз и о. Чилов,   Горно-геологическом журнал,   2016

27)В.Ш. Гурбанов, Н.Р. Нариманов, Л.А. Султанов, М.С. Бабаев ,  О результатах петрофизических исследований отложений продуктивной толщи северных нефтегазоносных площадей Бакинского архипелага.,   Журнал «Геология нефти и газа» ,   2016

28) В.Ш. Гурбанов, Н.Р. Нариманов,  Перспективы нефтегазоносности больших глубин, связанных с кристаллическим фундаментом Южно-Каспийской Мегавпадины,   Горно-геологический журнал ,   2016,   1-2,   s. 45 - 56

29)В.Ш. Гурбанов, Н.Р. Нариманов, Л.А. Султанов, М.С. Бабаев ,  Геологическое Строение И Коллекторские Свойства Мезокайнозойских Отложений Джарлы-Саатлинского Нефтегазоносного Района На Больших Глубинах –,   Журнал "Известия Уральского государственного горного университета",   2016,   2,   s. 25 - 27

30)В.Ш. Гурбанов , Н.Р. Нариманов, Л.А. Султанов, Г.Г. Аббасова, , М.C. Ибрагимли,  О литолого-петрофизических свойствах мезокайнозойских отложений Сиязанской моноклинали и Ялама-Худатской антиклинали. – məqalə,   Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело,   2016,   20,   s. 205 - 219

31)Гурбанов В.Ш., Бабазаде О.Б., Султанов Л.А., Гулиев И.И.,  Определение наличия углеводородных залежей в естественных условиях залегания на основе практических данных.,   Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело,   2016,   19,   s. 114 - 122

32)Qurbanov V.Ş., Sultanov L.A., Muxtarova X.Z., Nəcəf-Quliyeva V.M.,  YEVLAX – AĞCƏBƏDİ ÇÖKƏKLİYİNİN MEZOZOY YAŞLI ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN NEFT – QAZ KOLLEKTOR XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN PETROFİZİKİ TƏDQİQATLRLA PROQNOZLAŞDIRILMASI,   Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərin Xəbərləri ,   2016,   4

33)В.Ш. Гурбанов,, Л.А. Султанов, , А.А.Самед-заде,  Результаты исследований литолого-петрографические и коллекторских xарактеристики отложений продуктивной толщи нефтегазоносных площадей месторождения Гюргян-дениз и о. Чилов,   Республика Казахстан – Горно-геологическом журнал,   2016,   3-4,   s. 39 - 45

34)В.Ш. Гурбанов,, А.А.Самед-заде, , Л.А. Султанов, А.Б. Агакишиев,  Геологическое строение месторождения Нефт Дащлары и анализ закономерных изменений коллекторских свойств пород продуктивной толщи зависимости от глубины,   Республика Казахстан – Горно-геологическом журнал,   2016,   3-4,   s. 23 - 30

35)Qurbanov V.Ş., Abbasova Q.Q.,  Yalama –Xudat antiklinalının Mezokaynozoy çöküntülərinin litoloji- petroqrafik və kollektor xüsusiyyətləri haqqında,   BDU – jurnal,   2015,   4,   s. 82 - 89

36)V.Ş.Qurbanov, L.A.Sultanov, M.T.Babayeva, S.Ə.Vəliyev,  Abşeron Arxipelaqinin Geoloji Qurluşu Və Məhsuldar Qat Çöküntülərinin Kollektor Xüsusiyyətlərinin Dərinlikdən Asili Dəyişmə Qanunauyğunluğunun Təhlili,   BDU – jurnal,   2015,   3,   s. 93 - 101

37)В.Ш. Гурбанов, Л.А Султанов, С.А. Валиев, М.Т.Бабаева,  Литолого-петрографические и коллекторские xарактеристики мезокайнозойских отложений северо-западной части Южно-Каспийской впадины,   Нефтегазовое и горное дело,   2015,   17,   s. 5 - 15

38)В.Ш. Гурбанов, Л.А. Султанов,  О Нефтегазоносности Мезозойских Отложений Азербайджана.,   Нефтегазовое и горное дело,   2015,   16,   s. 7 - 14

39)В.Ш. Гурбанов, Л.А. Султанов,  Краткая Геолого-Геофизическая Характеристика Разреза Земной Коры Талыш-Вандамского Гравитационного Максимума,   Нефтегазовое и горное дело,   2014,   12,   s. 7 - 11

40)V.Ş.Qurbanov, L.A.Sultanov, Q.Q.Abbasova,  Xəzəryanı-Quba neftli-qazlı rayonun mezokaynozoy çöküntülərinin litoloji-petroqrafik və kollektor xüsusiyyətləri,   Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri,   2014,   3,   s. 10 - 13

41)В.Ш. Гурбанов, М.T. Babayeva,  О петрографо-минералогических исследованиях среднесарматских отложений поднятия Гошадаш,   Горно-геологический,   2014,   1-2,   s. 54 - 57

42)V.Ş.Qurbanov, N.V. Paşayev , F.M. İdrisov ,  Günəşli yatağında neftqazəmələgəlmə şəraitinin kompleks məlumatlar əsasında qiymətləndirilməsi,   Azərbaycan Neft Təsərrüfatı,   2014,   3

43)V.Ş.Qurbanov, N.R.Nərimanov, S.İ. Mansurov,  Kür dağlararası çökəkliyinin kristalik bünövrəsinin neft-qazlılıq perspektivliyi,   Azərbaycan Neft Təsərrüfatı,   2013,   11,   s. 10 - 18

44)V.Ş.Qurbanov, N.R. Nərimanov, S.İ. Mansurova,  Kür dağlararası çökəkliyin kristallik bünövrəsinin neft-qazlılıq perspektivliyi,   Azərbaycan Neft Təsərrüfatı,   2013,   11

45) В.Ш. Гурбанов, М.С.Бабаев, Л.А.Султанов, Р.Э.Рустамова,  Краткая геолого-геофизическая характеристика разреза земной коры района Саатлинской сверхглубокой скважины СГ-1,   Azərbaycan Geoloqu,   2012,   16,   s. 31 - 37

46)V.Ş.Qurbanov, R.E. Rüstəmova,  Cənubi Xəzərin Qərb hissəsinin məhsuldar qat çöküntü-lərinin paleocoğrafi modelinin qurulmasında kompleks tədqiqat üsulları,   Azərbaycan Geoloqu,   2012,   16,   s. 168 - 172

47)V.Ş.Qurbanov, M.S. Babayev, L.A. Sultanov, R.E. Rüstəmova,  Saatlı (ÇQ-1) rayonunda yer qabığı kəsilişinin qısa Geoloji-geofiziki xüsusiyyətləri,   Azərbaycan Geoloqu,   2012,   16,   s. 31 - 36

48)В.Ш. Гурбанов, Н.Р.Нариманов, С.Н. Мансурова,  Перспективы нефтегазоносности фундаментом Южна –Каспийской впадины,   Нефть, газ и бизнес,   2012,   s. 24 - 34

49)В.Ш. Гурбанов, Ч.М.Халифа-заде, И.А. Мамедов, И.Т. Алиева,  Палеографическая модель среднеюрских отложений Прикаспийской впадины Азербайджана,   Azərbaycan Geoloqu,   2011,   15,   s. 128 - 135

50)В.Ш. Гурбанов, И.А. Мамедов, М.С. Бабаев, Р.Э Рустамова, Г. Вагифкызы,  Распределение глинистых минералов в глинистых покрышках Апшеронского архипелага,   Материалы Международной научно-практической конференции «Современные проблемы нефтегазового комплекса Казахстана»,   2011

51)В.Ш. Гурбанов, М.С. Бабаев, И.А. Мамедов, Г. Вагифкызы,  О катагенезе коллекторов триасовых отложений Южно-Мангыстауского нефтегазоносного бассейна,   Материалы Международной научно-практической конференции «Современные проблемы нефтегазового комплекса Казахстана»,   2011

52)В.Ш. Гурбанов, Ч.М. Халифа-заде, И.А. Мамедов, И.Т. Алиева,  Kатагенетичическая модель сренеюрских аргиллитов в пределах Прикаспийской впадины Азербайджана,   Azərbaycan Geoloqu,   2010,   14,   s. 58 - 60

53)Гурбанов В.Ш., Нариманов Н.Р., Мансурова С.Н.,  Прогноз нефти и газа в кристаллическом фундаменте нефтегазоносных земель Азербайджана,   Международная конференция посвященная 90-летию АГНА.,   2010,   5-6,   s. 69 - 70

54)Гурбанов В.Ш., Рустамова Р.Э., Мамедов И.А.,  Результаты исследований глинистых покрышек продук¬ти⬬ной толщи месторождений Бакинского архипелага Южного Каспия,   Нефть, газ и бизнес,   2010,   5,   s. 43 - 48

55)Qurbanov V.Ş., Əlimov Ə.K.,  Geoekoloji şəraitin formalaşmasında tektonik proseslərin rolu,   АМЕА Geologiya İnstitutu – «Azərbaycanın geoekologiya problemləri, onların tənzimlənməsinin elmi əsasları» ümumrespublika elmi-praktiki konfransının materialları.,   2010,   s. 23 - 35

56)Qurbanov V.Ş., Əliyarov E.R.,  Изучение скоростей пробега упругих волн по данным экспериментальных исследований образцов пород (на примере Южно-Каспийской впадины),   Azərbaycanda geofiziki yenilikləri,   2010,   1-2,   s. 29 - 34

57)Qurbanov V.Ş.,  Литостратиграфия юрских и триасовых отложений Казахского шельфа Каспийского моря по материалом ГИС,   Azərbaycanda geofizika yenilikləri,   2007,   3-4,   s. 41 - 44

58)Qurbanov V.Ş.,  О нефтегазоносности пермо-триасовых отложений Восточного Предкавказья,   Azərbaycanda geofizika yenilikləri,   2007,   2,   s. 16 - 18

59)Qurbanov V.Ş.,  О расчленении и корреляции триасовых отложений Южного Мангышлака по литолого-петрографическим данным.,   Azərbaycanda geofizika yenilikləri,   2007,   1,   s. 38 - 41

60)Qurbanov V.Ş.,  Некоторые петрографические и минералогические данные о погребенных варисцийских гранитах Южного Мангышлака,   BDU-nun xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası,   2006,   3,   s. 131 - 135

61)Qurbanov V.Ş.,  Новые данные о катагенезе коллекторов и экранирую-щих пород пермо-триаса Южного Мангышлака,   Azərbaycanda geofizika yenilikləri,   2005,   4,   s. 31 - 37

62)Qurbanov V.Ş., Xəlifəzadə Ç.М.,  Формации пермо-триасовых отложений Скифско-Туранской плиты и закономерности размещения залежей нефти и газа,   Геология нефти и газа,   2005,   3,   s. 12 - 20

63)Qurbanov V.Ş.,  О физических свойствах карбонатных коллекторов пермо-триасовых отложений Восточного Предкавказья,   Azərbaycanda geofizika yenilikləri,   2005,   1,   s. 41 - 43

64)Qurbanov V.Ş.,  Petrophysical properties of permo-triasik caprocks, east caucasuc foothills,   Azərbaycanda geofizika yenilikləri,   2004,   3,   s. 37 - 40

65)Qurbanov V.Ş.,  О минералогии аргиллитов пермо-триасовых отло-жений Восточного Предкавказья,   BDU-nun xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası,   2004,   4,   s. 155 - 161

66)Qurbanov V.Ş.,  О нефтегазоносности триас-палеозойских отложений Южного Мангышлака,   BDU-nun xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası.,   2004,   2,   s. 118 - 124

67)Qurbanov V.Ş.,  О коллекторских свойствах обломочных пород триаса Южного Мангышлака,   Azərbaycanda geofizika yenilikləri,   2004,   4,   s. 37 - 40

68) Qurbanov V.Ş.,  Перспективы нефтегазоносности пермо-триасовых отложений Восточного Предкаdказа,   Azərbaycan Respublikası, «Təşgil» cəmiyyəti, «Bilgi» dərgisi, fizika, riyaziyyat, yer elmləri.,   2004,   1,   s. 73 - 76

69)Qurbanov V.Ş.,  Литолого-стратиграфическая характеристика и вещест-венный состав триас-палеозойских отложений Южного Мангышлака,   Литология и полезные ископаемые,   2004,   6,   s. 622 - 637

70)Qurbanov V.Ş.,  Литолого-палеогеографические критерии оценки нефтегазоносности пермо-триасовых отложений Восточного Предкавказья,   Труды Института Геофизики АН Грузии, т. LVIII,   2004,   58,   s. 114 - 118

71)Qurbanov V.Ş., Talıblı A.R.,  Aşağı Kür çökəkliyi Məhsuldar qatın üst şöbəsinin qırıntı süxurlarının litoloji və petroqrafik xüsusiyyətləri haqqında,   Azərbaycan Respublikası, “Təhsil” cəmiyyəti,“Bilgi” dərgisi, fizika, riyaziyyat, yer elmləri,   2003,   3,   s. 72 - 77

72)Qurbanov V.Ş., Rüstəmova R.E., Talıbov A.R.,  Aşağı Kür çökəkliyi və Bakı arxipelağı Məhsuldar qat gil süxurlarının mineraloji tərkibinə dair,   Azərbaycan Respublikası, “Təhsil” cəmiy¬yəti, “Bilgi” dərgisi, fizika, riyaziy-yat, yer elmləri.,   2003,   3,   s. 72 - 77

73)Гурбанов В.Ш.,  Уплотнение пермо-триасовых пород и его влияние на коллекторские свойства Восточного Предкавказья (на арабск. языке).,    Наука о земле.,   2001,   1,   s. 3 - 6

74)Гурбанов В.Ш., Халифазаде Ч.М.,  Строение фундамента Южного Мангышлака и его коллекторский потенциал,   Материалы Международной научно-практической конференции «Нефтегазоносность фундамента осадочных бассейнов».,   2001,   s. 173 - 174

75)Qurbanov V.Ş., Rüstəmova R.E., Talıbov A.R.,  Bakı arxipelaqının “8 mart” sahəsinin məsuldar qat süxurlarının kollektorluq xüsusiyyətləri,   Azərbaycan Respublikası, “Təhsil” cəmiyyəti, “Bilgi” dərgisi, fizika, riyaziyyat, yer elmləri.,   2001,   1,   s. 99 - 102

76)Гурбанов В.Ш.,  Уплотнение пермо-триасовых пород и его влияние на коллекторские свойства Восточного Предкавказья (на арабск. языке).,   Azərbaycan Resspublikası, “Təhsil” cəmiyyəti, “Bilgi” dərgisi, fizika, riyaziyyat, yer elmləri.,   2000,   2,   s. 59 - 64

77)Гурбанов В.Ш., Халифазаде Ч.М., Мамедов И.А.,  К литостратиграфии юрских и триасовых отложений казахского шельфа Каспийского моря,    Azərbaycan Neft Təsərrufatı,   1993,   5,   s. 1 - 4

78)Гурбанов В.Ш., Халифазаде Ч.М., Кадри Насир,  Эволюция минералогического состава обломочных пород в раннемезозойской истории Южно Мангышлакской нефтегазоносной области,   Известия ВУЗов, серия Нефть и газ,   1991,   11-12,   s. 3 - 8

79)Гурбанов В.Ш., Халифазаде Ч.М., Кадри Насир,  О модели катагенеза обломочных и карбонатных коллекторов в триасовых и верхнепалеозойских отло-женийях Южного Мангышлака,   Известия ВУЗов, серия Нефть и газ,   1990,   4,   s. 12 - 17

80)Гурбанов В.Ш., Халифазаде Ч.М., Кадри Насир,  О вещественном составе и коллекторских свойствах туфогенно-доломитовой толщи среднего триаса Южного Мангышлака,    Известия ВУЗов, серия Нефть и газ,   1990,   3,   s. 11 - 15

81)Гурбанов В.Ш., Халифазаде Ч.М., Аскеров Ф.Г.,  Минерало-петрографические особенности глинистых пород пермо-триаса и складчатого фундамента Восточного Предкавказья,    Изв. вузов серия Нефть и газ,   1988,   10,   s. 6 - 10

82)Гурбанов В.Ш., Халифазаде Ч.М., Кадри Насир Садик,  Литофизические характеристики триасовых отложений Южного Мангышлака,   Материалы Республиканской конфе-ренции молодых ученых и специалис-тов по проблемам геологии и геофизики.,   1988,   s. 204 - 205

83)Гурбанов В.Ш., Халифазаде Ч.М.,  К вопросу об уплотнении карбонатных коллекторов пермо-триасовых отложений Равнинного Дагестана,   Литология и полезные ископаемые,   1985,   5,   s. 137 - 141

84)Гурбанов В.Ш., Халифазаде Ч.М.,  О распространении карбонатных коллекторов в пермо-триасовых отложениях Восточного Предкавказья,   Изв. ВУЗ-ов, серия Нефть и газ. 1984,   1984,   11,   s. 7 - 12

85)Гурбанов В.Ш., Афият С.А.,  О кварцитах нефтекумской свиты в Равнинном Дагестане,   В сб. «Вопросы минералогии и лито-логии» Изд.-в «АзИНЕФТЕХИМ»,   1984,   s. 71 - 73

86)Гурбанов В.Ш.,  К палеографии пермо-триасовой эпохи Восточного Предкавказья,   В сб. «Вопросы минералогии и лито-логии» Изд-во АзИНЕФТЕХИМ,   1984,   s. 57 - 64

87)Гурбанов В.Ш., Суваров Д.Г.,  Определение плотности промежуточного слоя на участках южного склона Большого Кавказа,  Труды АзНИИИГ Геофизика, вып. ЫЫ, «Геофизические исследования в Азербайджане», Баку – 1976, с. 87-89,   1976,   s. 87 - 89

88)Суваров Д.Г., , Ашрафова Э.Г., , Мансуров В.Ю., Гурбанов В.Ш.,  Закономерности изменения удельного электрического сопротивления пород Бакинского и Апшеронского архипелагов,   Труды АзНИИИГГеофизика, вып. 1, «Геофизические исследования в Азербайджане», Баку – 1975, с. 52-58,   1975,   s. 52 - 58

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1976-1986 – Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, asistent.

1986-2012 – Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, dosent

2001-2007 – Bakı Dövlət Universiteti, saat hesabı müəllim

2007-2011 – ADNA-nın Geoloji-kəşfiyyat fakültəsi, dekan

2012-2016 – ADNA, professor

2011-2015 – ADNA, tədris işləri üzrə prorektor

06.01.2015-03.09.2015 – ADNA, Rektoru vəzifəsini icra edən

2013-2016 – ADNA, kafedra müdiri

2016-cı ildən – Bakı Dövlət Universiteti, professor

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 2010 – Tərəqqi medalı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000, Bakı şəh., F. Əmirov küç., 9
Vəzifəsi Elmi işlər üzrə direktor müavini 
Xidməti tel. (+994 12) 4936713  
Mobil tel. (+994 50) 2140969 
Ev tel. (+994 12) 4376821 
Faks (+994 12) 4936789 
Elektron poçtu vaqifqurbanov@mail.ru