Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun elmlər doktorları

Qəhrəmanov Nəcəf Tofiq oğlu

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 25.01.1946
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad02.00.06    

Yüksəkmolekullu birləşmələrin kimyası

Polietilen və akrilonitril əsasında qraftsopolimerlərin kompleks xassələrinə calag zəncirlərinin uzunluğunun təsirinin tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.06

Yüksəkmolekullu birləşmələrin kimyası

Poliolefin və akril monomerlərin əsasında calaq- və calaq-doldurulmuş kompozisiyalarının yüksəkeffektli sintez prosesinin elmi əsasları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

226

 

75


124 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 40 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


6


1

Əsas elmi nailiyyətləri

Polimerlərin molekulyar-kütlə paylanmasına qocalma prosesinin təsiri tədqiq edilmişdir. Polietilenin monodisper fraksiyalarının molekul kütləsindən asılı olaraq xassələrinin qanunauyğunluğu təyin edilib.

Müxtəlif xarici faktorların təsiri nəticəsində polietilenin destruksiya prosesində iştirak edən  əsas molekulyar fraksiyalar müəyyən edilmişdir.

SSSR-inin Elmlər Akademiyasının Kimya-Fizika İnstitutu ilə birgə polimerizasiya zamanı doldurulmuş polimer kompozisiyalarının alınma texnologiyası işlənib hazırlanmışdır.

İlk dəfə olaraq poliolefin və akril monomerləri əsasında calaqla-doldurulmuş kompozisiya materiallarının alınma texnologiyasının elmi əsasları işlənib hazırlanmışdır: xüsusi markalı polimer kompozisiyalarının istehsalı üçün texnoloji reqlament təsdiq edilmişdir.

Kompleks-radikal prosesi zamanı poliolefin ilə akril monomerlərin calaq sopolimerləşməsinın kinetik modeli işlənib hazırlanıbdır.

Yüksək möhkəmliyə və istiliyə davamlılığı olan yeni tip polimer komozisiyaları alınıb və texnikanın müxtəlif xüsusi sahələrin istiqamətlərində öz praktiki tətbiqini tapmışdılar.

Bir-birinə uyğunlaşa bilməyən polimerlərin əsasında mexaniki-kimyəvi sintez prosesi zamanı reaktor-ekstruderdə “monotrem” texnologiyanın prinsipial xüsusiyyətləri müəyyən edilmişdir.

Kompozisiya materiallarının quruluş və fiziki-mexaniki xassələrinə tərkibində olan  müxtəlif tip kompatibilizatorların və polimer qarışıqlarının nisbətinin təsiri tıdqiq edilmişdir.

Polimer qarışıqları əsasında köpüklənmiş polimerlərin alınma texnologiyası işlənib hazırlanmışdır.

Quru və su səthindən neft və neft məhsullarının təmizlənməsi  üçün yüksək effektli köpüklənmiş sorbentlər alınmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Polivinilxlorid, nitril kauçuku və ABS sopolimeri qarışığı əsasında alınmış köpüklənmiş polimerlərin sorbsiya xüsusiyyətləri.

2. Poliamid, poliuretan və ABS sopolimeri əsasında polimer qarışıqlarının texnoloji uyğunlaşmasının problemləri və həlli.

3. Məkan quruluşlu polimer kompozisiyaların mexaniki-kimyəvi sintezi və tədqiqi.

4. Müxtəlif tip polimer kompozisiya materiallarinın xassələrini və uyğunlaşmasını yaxşılaşdırmaq üçün yeni yanaşmalar.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın Polimer Materialar İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., S.Vurğun,124

Vəzifəsi Laboratoriya müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4976038 
Mobil tel. (+994 50) 3348781 
Ev tel. (+994 12) 5612679 
Faks  
Elektron poçtu

najaf1946@rambler.ru