Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun elmlər doktorları

Mustafayev Ağa Məmməd oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Ermənistan Respublikası, Amasya rayonu, Magarajuk
Təvəllüdü 09.05.1942
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan  Dövlət Tibb İnstitutu, Əzcazçılıq fakültəsi 

Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

02.082

Химия нефти и нефтехимический синтез

Синтез и исследование смешанных простыхсложных эфиров некоторых диолов и из производных

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

02.00.03

Оганическая химия            

Полибромциклопентадиены в реакциях диенового синтеза

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

160

53


23

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 18

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

5

Əsas elmi nailiyyətləri Heksabromtsiklopentadienin və onun bəzi  törəmələrinin alınmasının səmərəli üsulları işlənib hazırlanmış bromtərkibli dienlərlə funksional əvəzli dienofillərin dien sintezi reaksiyaları, kinetikası və mexanizmi müasir fiziki-kimyəvi analiz üsullarından istifadə edilərək tədqiq edilmiş, addendlərin reaksiyaya girmə qabiliyyətlərinə təsir edən amillərin rolu və alınan funksional əvəzli alitsiklik birləşmələrin stereokimyası öyrənilmişdir. Alınan birləşmələr əsasında sənayenin müxtəlif sahələrində, sərt istismar şəraitində istifadə oluna bilən, yüksək termiki, fiziki-mexaniki xassələrə malik, yanmayan,  xüsusi təyinatlı polimer kompo-zisiyaları alınmış və sınaqdan keçirilmişdir.
Halogen tərkibli tsiklik və alitsiklik quruluşlu doymamış poliefirlərin, alifatik quruluşlu şaxələnmiş qlisid və epoksi(met)akrilat efirlərinin, tərkibində oksazolidon fraqmenti saxlayan polioksixlorpropilen oliqomerlərinin məqsədyönlü alınma üsulları işlənib hazırlanmış, aparılan reaksiyaların kinetik qanunauyğunluqları öyrənilmiş, onların əsasında yüksək istismar göstəricilərinə malik istiliyə və odadavamlı polimerlərin alınmasının elmi əsasları işlənib hazırlanmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Факторы, определяющие реакционную способность гексабром- и 5,5-диметокситет рабром-1,3-циклопентадиенов в реакции диеного синтеза с N-арилмалеинимидами и 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-дионом// Журнал Органической Химии, 1980, с.16, №12, стр.2549-2559.

2. Синетз и исследования структуры аддуктов гексабром- и 5,5-диметокситетрабром-1,3-циклопентадиенов с N-арилмалеиними дами// Журнал Органической Химии, 1981, с.17, №1, стр.98-102.

3. Реакционная способность гексабром-1,3-циклопентадиена в реакции диенго синтеза с акрилатами// Журнал Органической Химии, 1987, с.2316, №7, стр.1461-1464.

4. Свободнорадикальное аминирование цикло пентадиена в окислительно-восстанави тельной сис-теме//Журнал прикладной химии, 1976, №4, стр.933-935.

5. Особенности действия галогенсодержащих замедлителей горения в полиэтилене//Высо-комолек. Соед., 1986, т. 28(А), №11, с.2362-2367.

6. Некоторые особености синтеза и свойства хлорсодержащих олигоэфиров на основе пропантриола и 3-хлор-1,2-эпоксипропана/ /Азербайджанский Химический Журнал, 2, 2006, стр.127-131.

7. Хлорсодержащие олигоэфирэпоксиметак-рилаты: синтез и модифицирующие свойства //Азербайджанский Химический Журнал, 3, 2008, стр.146-149.

8. Гибридные матричные композиции на основе диановой смолы ЭД-20 и трехлучевого триглицидилого олигоэфира //Пластические мас сы, 10, 2008, стр.20-22.

9. Огностойкие полибромсодержащие ненасы щенные полиэфиры//Процессы Нефтехимии и Нефтепереработки, 10.1(37),2009, стр.39-43.

10. Хроматографическое исследование зако номерностей синтеза галогенсодержащих ненасыщенных полиэфиров //Журнал прикладной химии, 1022, Т.84, Вып. 7, стр.1211-1217.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Bakı Dövlət Universitetinin  D.02.011 Disser tasiya Şurasının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti 22 il, Bakı Dövlət Universitetinin  Üzvi -kimya kafedrasının professoru
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıtş., S.Vurğun küç. 124
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 18) 6420075
Mobil tel. (+994 50) 3279208
Ev tel. (+994 18) 6543666
Faks (+994 18) 6420400
Elektron poçtu

agamustafayev@mail.ru