Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Polimer Materialları İnstitutunun elmlər doktorları

Hacılı Raiq Əli oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan MR, Naxçıvan şəhəri
Təvəllüdü 13.04.1940
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi  Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 

23.06.01

üzvi kimya

Allil xloridin asilləşmə reaksiyasının tədqiqi və alınmış 3-xlorpropenilalkilketonların bəzi çevril-mələri

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

23.06.01

üzvi kimya

Polifunksional ketonların sintezi, xassələri və onların əsasında tərkibində azot saxlayan hetero-tsiklik birləşmələrin alınması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-  xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

192


42

 

17
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 33 müəlliflik şəhadətnaməsi və 9 patent

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

4 fəlsəfə doktoru

1 elmlər doktoru
Əsas elmi nailiyyətləri Allil və propargil sırası halogen tərkibli karbohidrogenlərin karbon turşularının xloranhidridləri ilə asilləşdirilməsindən 3-halogen- və 2,3-dihalogenpropenilketonların alınması üsulu işlənib hazırlanmış, ketonların konfiqurasiyası və konformasiyası müəyyən olunmuşdur. Sintez olunmuş ketonlar əsasında təbii bioloji fəal heterotsiklik birləşmələrin struktur analoqlarının alınmasının ümumi prinsipləri öyrənilmiş və molekulunda müxtəlif funksional və farmakofor qruplar saxlayan pirrol, pirazol, izoksazol, nikotin turşusu sırası və s. birləşmələrin alınmasının effektli üsulları işlənib hazırlanmışdır. Onların çevrilmələri öyrənilərək heterotsiklik birləşmələrin yeni törəmələri və kondensləşmiş heterotsiklik birləşmələr sintez olunmuşdur.
Sintez olunmuş birləşmələr antikoaqulyant, fibrinolitik, adaptogen, funqisid, hipotenziv, antimikrob fəallıq göstəririlər. 2,6-Dimetil-4-morfolinometilnikotin turşusunun etil efirinin bərk dispers dərman forması hazırlanmış və sınaqdan keçirilərək müəyyən olunmuşdur ki, dərman forması antihipoksik və antiaqreqant fəallıq göstərir və toksiki deyildir (LD50=630mq\kq).

Elmi əsərlərinin adları

1. Гаджилы Р.А., Гахраманов Р.Ф., Мамедова А.А. и др. Синтез и противомикробная активность 2-алкил-1-[2-хлор(диэтиламино, морфолино) метилкарбонилэтокси]пирролов. Хим.-фарм журн. 2010, №8, с.28-31.

2. Поткин В.И., Гаджилы Р.А., Дикусар Е.А. и др. Синтез производных гидроксибензаль-дегидов содержащих изоксазольный гетеро-цикл. ЖОрХ, 2012, т.48, вып.1, с.132-141.

3. Гаджилы Р.А., Федосеев В.М., Наджафова Р.А. и др. Синтез и свойства 1-алкоксикарбо-нилме­тил-2-алкилпирролов. ХГС, 1993, №6, с.769-773.

4. Дикусар Е.А., Поткин В.И., Гаджилы Р.А. и др. Синтез и изучение фунгицидной активности аминовых солей глицирризиновой кислоты. Хим.растител.сырья, 2011, №4, с.53-56.

5. Гаджилы Р.А., Поткин В.И., Алиев А.Г. и др. Взаимодействие 3-алкил (арил)-5-хлорме-тилизоксазолов с нуклеофильными реагента-ми. ЖОрХ, 2011, т.47, вып.10, с.1504-1507.

6. Гаджилы Р.А., Алиев А.Г., Наджафова Р.А., Ибрагимов Р.И. Взаимодействие 2-гало-ген-3-хлорпропенилкетонов с этиловым эфиром β-аминокротоновой кислоты. //ХГС. 2005. №8. с. 1184-1188.

7. Дикусар Е.А., Гаджилы Р.А., Поткин В.И. и др. Синтез функционально замещенных изоксазолсодержащих бензальдегидов ванили-нового ряда и их азометинов. ЖОрХ, 2013, т.49, вып.10, с.1537-1542.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının kimya elmləri üzrə ekspert şurasının üzvüdür.

Pedaqoji fəaliyyəti Naxçıvan Kənd təsərrüfatı texnikumunda “Ümumi kimya” müəllimi 3 il
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., S.Vurğun, 124
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 18) 6446645
Mobil tel. (+994 55) 7061613
Ev tel. (+994 12) 5309282
Faks (+994 18) 6420400 
Elektron poçtu hajili@pochta.ru