Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Radiasiya Problemləri İnstitutunun elmlər doktorları

Məhərrəmov Arif Musa oğlu

 

Anadan olduğu yer Ermənistan Respublikası, Spitak rayonu, Qursalı kəndi ArifMeherremov.jpg
Təvəllüdü 22.01.1952
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU)
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.04.10, 01.04.17

Yarımkeçiricilər və dielektriklər  fizikası, kimyəvi fizika

Polimer dielektriklərin üstmolekulyar quruluşunun elektrik köhnəlmə prosesinə təsiri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.04.19, 01.04.17

Polimerlər fizikası, Kimyəvi fizika

Polimer kompozitlərin elektret, pyezoelektrik xassələrinin quruluş, elektrik və radiasiya ilə modifikasiyası 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

338

 

188

 

93

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 15 (7 Müəl. şəh.+ 8 patent)
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


11

Əsas elmi nailiyyətləri

Aktiv xassəli polimerlərdə və kompozit materiallarda üstmolekulyar quruluşun onlarda radiasiyanın təsiri ilə baş verəcək proseslərə təsiri öyrənilmişdir. Yüksək elektret və pyezoxassəli polimer materiallardan γ-dozimetriyada istifadə imkanları göstərilmişdir. Nazik təbəqəli polimerlərdə radiasiya kimyəvi proseslərin mexanizm və istiqaməti müəyyən edilmişdir.

Elektroaktiv xassəli nazik təbəqəli polimer kompozitlər alınmış və radiasiya ilə modifikasiya proseslərinin öyrənilmiş, onlarda γ-dozimetriyada istifadə imkanları araşdırılmışdır.  Polimer-metal oksid kompozit sistemlərinin elektrofiziki və elektroaktiv xassələrinə γ-radiasiyanın təsiri öyrənilmişdir. Elektrik sahəsinin təsiri ilə məhluldan kristallaşmış viniliden-ftoridlə tetraftoretilen sopolimeri  lövhələrində quruluş dəyişiklikləri öyrənilmişdir.Polimer-lüminafor kompozit sistemlərinin γ- şüalanma və  maqnit  sahəsi ilə modifikasiyası tədqiq  olunmuşdur. Kristallik polimerlərin yeni 3-fazali ustmolekulyar quruluş modeli verilmişdir.Polimer təbəqələrin orientasion dartılması ilə yaranmış kreyzlərdə  kimyəvi sorbsiya üsulu ilə müxtəlif  tip nanohissəciklər (CdS, CuS, CdSe və s.) formalaşdırılmış  və onlarda elektret yüklərinin relaksasiyası , elektrofiziki və radiotermilüminessensiya xassələri öyrənilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Структурное и радиационное модифици-рование электретных, пъезоэлектрических свойств полимерных композитов. Баку, 2001, 325с (Монография).

2. Диэлектрические свойства высоконаполненных композитов полипропилена при сверхвысоких частотах. Влияние влаги.//Пластические массы, 1993,№5, с.19-21

3. Radiation modification of piezoelectric properties of polymer piezoceramic composites. //Phys. stat. sol. 1999, vol.174, p.551-555

4. О природе поляризации и пъезоэлектричества в сополимере винилиденфторида с тетрафторэтиленом. //ВМС, сер.А, 1998, т.40, №6, с.982-987

5. Действие УФ-излучения на электретные свойства полимеров.// Химическая физика, 2001, т.20, №9, с.34-38

6. Электретный эффект пленок поли-п-ксилилена. // Хим.физ., 2003, т.23, №1, с.102-105

7. Об структурных аспектах радиационного модифицирования диэлектрических свойств полиолефинов.// Химия высоких энергий, 2005, т.39, №3, с.176-182

8. Об особенностях пъезоэлектричества в полимерных композитах с неоднородной поляризацией. //Электрон.обр.материалов, 2004, №2, с.55-58

9. Роль поверхности при получения тонких полимерных пленок сополимере ПВД/ТеФЭ.// Поверхность, 2005, №7, с.83-87

10. Изучения влияния предварительного УФ-облучения на процессы электризации композиции эпоксидной смолы с изометил-тетрагидро-фталевым ангидридом.// Пласт.массы, 2007,№2, с.20-22.

11. Зарядовое состояние композиций на основе полиэтилена с полупроводниковым наполнителем TlİnSe2.// Электрон.обр.материалов 2007,№2, с.84-88

12. Радиотермолюминесценция γ-облученных композиций полипропилена с дисперсными оксидами.// Электрон.обр.материалов, 2009, №5, с.1105-108

13. Короноэлектреты на основе композитов полипропилена диспергированных TlİnxGe1-xSe2.//Электрон. обр.материалов, 2010, №2, с.92-95

14. Диэлектрические свойства и особенности совместимости полипропилена с диметилфенилвинилоксановым эластомером СКТФВ-2001.// Материаловедения, 2011, №3, с.18-21

15. Coronoelectrets based on composite of high density polyethylene with TeGaSe2 filler.// Surface Enjen. And Electr., 2010, v.46, No 6, pp.615-619

16. Relaxation of the electret charges of PET films after the action of aerosol particles.// Surf.enjen. and Appl.electrc., 2012, v.48, №4, p.343-347

17. Electrical properties of PLD-CdS nanocomposites based on Pre-irradiated polymers. // Int.Conf., Nucl.Sci. and IIS-Appl. Samarakand, 2012, p.203-204.

18. Новые электретные композиты для дозиметрии γ-излучения.//M.Kərimovun 60 illik yub.konf.mat., 2008, Bakı, c.108-115.

19. Особенности зарядового состояния композитов полипропилен – оксиды металлов.// Физика и химия обработки материалов, 2013, №1, с.57-60.

20. Релаксация электретных зарядов γ-облученных пленок полиэтилентерефталата в условиях высокой влажности. // Проблемы энергетики, 2013, №3,с.35-42.

21.  Influence of heat treatment on the conductivity and radiothermoluminescence of nanocomposites LDPE-CdS obtained by the method of crazing in liquid International Journal of Materials Science and Applications, 2014, 3(6-1), 7-10

22. Нанокомпозитные короноэлектреты на основе полиэтилена высокой плотности и диоксида кремния. Перспективные материалы , 2015 №9,с.17-22

23. Диэлектрические и электретные свойства нанокомпозитов полиэтилен-Fe3O4 , закристаллизованных в постоянном магнитном поле,Перспективные материалы, 2016, №3, с.27-34

24. Электрические свойства    нанокомпозитов на основе полиэтилена низкой плотности с наночастицами  Cu2S, Электронная обработка материалов, 2017, 53(5), c.15-20

25. Impact of γ-radiation on photothermoluminescence of polypropylene-CdS/ZnS composites. Surface engineering and applied electrochemistry, 2018, vol.54, №4, p.345-349

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Ümumtexniki fənlər kafedrası, professor, 0,5 ştat
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA-nın Fəxri fərmanı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, AZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5383224,

(+994 12) 5393413

Mobil tel. (+994 50) 3805796,

(+994 50) 2822720

Ev tel. (+994 12) 5681433
Faks (+994 12) 5398318
Elektron poçtu arifm50@rambler.ru ,  

arifm50@yandex.ru