Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Radiasiya Problemləri İnstitutunun elmlər doktorları

Qurbanov Müslüm Əhməd oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Biləsuvar
Təvəllüdü 20.04.1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki Bakı Dövlət Universiteti)
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

02.00.09

Radiasiya kimyası

Metanın radiasiya-kimyəvi karboksilləşdirilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

02.00.04

Fiziki kimya

Karbon və kükürd oksidlərinin şüalanmanın təsiri ilə baş verən zəncirvari reaksiyalarının fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

176

 

108

 

100

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 14
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


5

Əsas elmi nailiyyətləri Suyun toksiki-üzvü çirkləndiricilərdən radiasiya-kimyəvi təmizlənməsi prosesinin elmi əsaslarının işlənməsi, Hidrogenin PXB-li yağların fotokimyəvi xlorsuzlaşma prosesinə təsiri, PXB-li yağların UB və γ- şülanmadan əvvəl və sonra fraksiya tərkibi və fotolitik parçalanma prosesinin UB-spektroskopiya ilə tədqiqi öyrənilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Радиационное карбоксилирование метана углекислым газом под действием излучения ядерного реактораç Химия высоких энергии, №6, 1976, Э.П. Клапишевская, В.Д. Тимофеев, Е.А. Борисов, Б.Г. Дзантиев

2. Кинетика и механизм образования моноокиси углерода и водорода при радиолизе смеси углекислого газа и метана, Симпозиум по радиационной химии, 1978, тезисы доклады

3. О механизме радиационно-химического карбоксилирования метана углекислым газом Химия высоких энергий, №2, 1978 ctp.181-182

4. О возможности образования кислот при эксплуатации ядерных реакторов с теплоносителем СО2,, Атомная энергия. том 48, 1980 , cтp.263-264Е.А. Борисов, В.Д. Тимофеев, Э.П. Клапишевская

5. Образование моноокиси углерода и водорода при терморадиолизе СО2 в присутствии паров воды, Химия высоких энергий, №5, 1983,473-476, В.К.Керимов, В.Р.Рустамов, З.И. Искендерова

6. Закономерности фотолиза газовых смесей СО2-Н2О, Химия высоких энергий, №4, 1984, В.Р.Рустамов, И.И.Мустафаев,З.И.Искендерова,Х.М.Гаджиев

7. Фотолиз и радиолиз смесей СО2- Н2О Вопросы Атомной Науки и Техники,№3, 1985, В.Р.Рустамов, З.И. Искендерова, Х.Ф.Мамедов

8. Радиолиз газофазных смесей CO2 –H2O, Химия высоких энергий, №6, 1985, В.Р.Рустамов, Х.Ф.Мамедов, З.И. Искендерова

9. Цепные превращения при радиолизе газофазных смесей СО2-Н2, Химическая физика, №1, 1986,стр.135-136, В.Р.Рустамов, Б.Г.Дзантиев, З.И. Искендерова, Х.Ф.Мамедов

10. Фотолиз газовых смесей H2S-CH4 Химия высоких энергий. №6, 1986,стр.554-555, Рустамов В.Р, Мамедов Х.Ф, Искендерова З.И.

11. The photolysis and radiolysis of H2S-CH4 gas phase mixture ,J.Radioanal.nucl.chem. Letter. 1987, 119/21, 95., Х.Ф.Мамедов, З.И.Искендерова

12. Влияние температуры на радиолиз СН4 и смеси H2О+CH4, Химия высоких энергий. №2, 1988 стр.182-184, Х.Ф.Мамедов, З.И.Искендерова

13. Gasification of different types of carbon in stream and carbon dioxide in the presence of γ-radiation, Carbon, Vol.26.№2.pp. 1988, И.И.Мустафаев, Г.М.Гаджиев

14. On the energy transfer at the radiolysis of CH4-H2S gas mixture, J.Radional. and nucler. Chemistry, 1988, V, 128, №3, p.195, Х.Ф.Мамедов., И.Искендерова

15. Исследование радиационной и фототермических процессов разложения сероводорода в присутствии гомогенных добавок, Вопросы атомной науки и техники, сeр Aтомно-водородной энергетики и технология, 1989.Вып.2 , Х.Ф.Мамедов, З.И. Искендерова

16. Кинетика и механизм цепных инициированных излучением реакций превращения СО2 и Н2, Тезисы доклада II Всесоюз. Конф. Теор. Прик. Химии, г. Обнинск, 1990 , З.И. Искендерова

17. Кинетика расходования диоксида сера при радиолизе модельных газовых смесей Вопросы Атомной Науки и Техники.сeр Ядерная техника и технология, 1991, Х.Ф.Мамедов З.И.Искендерова

18. Kinetics of H2S destruction at the radiolysis of CH4-H2S gas mixture, J.Radional. and nucler., Chemis., 1991, V, 149, №2, p.281-284, Х.Ф.Мамедов З.И.Искендерова

19. Solar production of alternatives fuels 9-th World Hydrogen Energy conference 22-25, June 1992,CNII, Paris, S.Y.Axundov P.E.Rzaev, S.D.Shakhbazov

20. Cycle process of hydrogen production from hydrogen sulfide under irradiation, The First international conference on new Energy Systems and Conversions, June, Japan, 1993

21. A modelling study of the small сconstituents (H2, CO, CH4, NO on the radiation-chemical SО2 removal from flue gases, 9th Inter. Meeting on Radiation Processing Conf. Abstracts, Sept. Istanbul, Turkey. p. 107, 1994, G.M.Ahmedli, N.A.Ibadov

22. Chain process at radiolysis of gaseous mixtures H2S+02, Ibid, p. 19 1994, N.V.Nicipor, E.M.Dashoнk, L.I.Salnikov, S.N.Yatsko

23. О роли реакции CO+SH→COS+H в образовании водорода при взаимодействии СО с H2S, Кинетика и катализ №4,1995стр. 498-500 Х.Ф.Мамедов

24. Degradation of pollution molecules in the air, initiated by photochemical decay of CI2 under visible light (λ≥300 hm) Inter. Conference Solar Energy of Islamic country, Iran, 1995

25. Кинетика одновременного окисления СО и SO2 в воздушных смесях инициированного термическим распадом пероксида водорода Кинетика и катализ, №3, 1996, cтр.343-345, Н.А.Ибадов,, З.И.Искендерoва

26. Removal of CO and S02 from smoke gases Proceedings of the Fist Inter. Ener. Envenom, Symposium, 1996, Istanbul

27. Not-traditional purification methods of natural gases from Hydrogen sulphide, Second Trabzon International energy and Environment Symposium TIEES-98 July26-29, Z.I.Iskenderova

28. Photolytic transformations of Admixed Molecules in Air Initiated by Сl-Radicals 6-th FECS Conference Chemistry and the Environment, Vol.5, No3,p.l47,1998, Germany G.M.Ahmedli, V.S.Balayev

29. Contribution of Azerbaijan Republic on global air pollution, Proceedings of second International Symposium on air quality management at urban regional and global scales. pp(259-262) 25-28 September 2001 Istanbul-Turkey, S.Khalilov, H.Mahmudov, S.Ahmedova

30. Radiation - Chemical Processes in PCB - oils and its watcr solutioııs, Book of Abstracts The Fifth Eurasion on Nuclear Science and its Application, 14-17 October, 2008, Ankara – Turkey, p.188-189, Qurbanov Ə.H, Abdullayev E.T, Əhmədov S., İsgəndərova Z., Aliyeva S.Şefiyeva.Ş,M

31. Радиолитическое разложение полиароматических углеводородов в органических растворителях Альтернативная энергетика и экология., Москва 2009 №5, стр.22-26 , Н.А. Ибадов, Б.А. Сулейманов, М.А. Курбанов,, Э.Т. Абдуллаев, Д.Р. Аббасова

32. Radiation Technology Application for Cleaning of Water from Admixtures of Phenol, PAC and PCBs , Institute of Nuclear Physics Academy of Sciences of Uzbekistan, International Conference, Nuclear Science and its Application, September 25-28, 2012, Samarkand,Uzbekistan,Tashkentp,p.396, Gurbanov A.G., İskenderova Z.İ., Abdullayev E.T., Gulieva U.A.

33. Радиолитическое Превращение Фенола в Слабых Водных Растворах, Химическая Технология (Сборник Тезисов Докладов),Том 2 под редакцией Ю.А.Заходяевой,В.В.Беловой, Москва,2012, стр.410-412 , Абдуллаев Э.Т. Искендерова З.И.

34. Радиолитическое Дехлорирование ПХБ Содержащих Масел в Присутствии Гидроксида Калия и Пропилого Спирта Химическая Технология (Сборник Тезисов Докладов),Том 2 под редакцией Ю.А.Заходяевой,В.В.Беловой, Москва,18-23 марта,2012, стр.382-384, Джахангирова А.А., Курбанов А.Г., Алиева С.Г

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5383224
Mobil tel. (+994 50) 3126019
Ev tel. (+994 12) 4973978
Faks  
Elektron poçtu m_gurbanov@mail.ru