Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İdarəetmə Sistemləri İnstitutu elmlər doktorları

Nəsirova Tamilla Hilal qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Hacıqabul ray., Navahi kəndi
Təvəllüdü 20.10.1936
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət  Universiteti
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad01.01.05

Kütləvi xidmət nəzəriyyəsinin bəzi elementləri

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


01.01.05

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Ekranlı, mürəkkəb semi-markov prosesləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

72

 

50

20

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


7

Əsas elmi nailiyyətləri Sıfırda gecikdirilən semimarkov dolaşma prosesinin Erlanq və Laplas paylanmaları halında erqodik paylanmasının və onun əsas sərhəd funksionallarının paylanmalarının aşkar şəkildə ifadələri alınmışdır.
Elmi əsərlərinin adları

1. О пределе некоторой последовательности процессов с полунезависимыми приращениями. Теория вероятностей и матем. статистика, Изд. КГУ,1973, №8

2. Распределение некоторых функционалов от процессов с полунезависимыми приращениями. УМЖ,1973, №3

3. О предельном распределении некоторых от процессов с полунезависимыми приращениями. Теория вероятностей  и мат. статистика. Изд. КГУ, 1974, № 12

4. О функционалах от процессов с полунезависимыми приращениями. Теория случайных процессов. Изд. Наукова Думка 1975, № 3

5. Об одном классе скачкообразных процессом с задерживающим экраном. Теория вероятностей и мат. статистика, Изд. КГУ, стр.75-88, № 16, 1977

6. Об одной модели уравнения запасами.  Теория случайных процессов изд. Наукова Думка, стр. 107- 119. № 6 1978

7. Об эргодической теореме для одного класса процессов, построенных по суммам независимых случайных величин. Теория вероят. и мат. статис. Изд. КГУ.    № 22 1980

8. Об асимптотическом поведении в одной схеме управления запасами. Теория вероят. и мат. статис. №23 1981

9. Предельные теоремы для некоторых классов случайных процессов, связанных с полумарковскими блужданиями. Теория вероят. и мат. статис. изд. кгу. Стр. 125-139. № 25 1981

10. Монография. Сложные процессы полу Марковского блуждания. Баку «Элм», 1988

11. О вероятностных характеристиках уровня запаса в модели типа (s, S). Кибернетика и системный анализ № 5 1998

12. Эргодическое распределение ресурса системы. ISSN 0023-1274, Кибернетика и системный анализ. 2004, №4

13. Распределение нижнего граничного функционала ступенчатого процесса полумарковского блуждания с задерживающим экраном в нуле. Украинский математический журнал, 2006, №5.

14. Преобразование Лапласа эргодического распределения ступенчатого процесса полумарковского блуждания с задерживающим экраном в нуле. Украинский математический журнал, 2007, №7

15. Definition of Laplace transforms for distribution of the first passage of zero level of the Semi-Markov Random process with positive tendency and negative jump. Applied mathematics, 2011,2. pp.908-912

16. Определение числовых характеристик момента первого капитального ремонта компрессорного устройств. АВТ.2011,№3,стр 45-56

17. Ehtimal. Baki 2011

18. İnvestigation of the distribution of the walk and delaying screen in zero. Cybernetics and Systems Analysis N 3, 2013

19. Исследование некоторых вероятностных характеристик одно класса полумарковских блужданий с задерживающими экранами. АВТ. №2, vol.48. 2014, стр. 109-120

20. Laplace Transformation of the Distribution of the Time of System Sojourns within a Band Mathematica Aeterna, Vol. 4, 2014, no. 5, 437 – 444.

21. Definition of laplace-stieltjes transform for the ergodic distribution of the semi-markov random process Sylwan journal vol. 158, 2014 issue. 6 (ISSN: 0039-7660) [SYLWAN., 158(6)] ISI İndexedpp 50-58.

22. Investigation of some probabilistic characteristics of one class of semi-Markov wandering with delaying screens "Automatic Control and Computer Sciences” – AC&CS Vol.48,  N 2,  2014 pp.109-119.

23.Преобразование Лапласа-Стилтьеса распределения процесса полумарковского блуждания с отражающим экраном в нуле. Проблемы управления и информатики. № 1, 2015 c.97-105.

24. Определение среднего и среднеквадратического отклонения уровня систем. АВТ, 2015, №1. с. 53-63.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Əməkdar müəllim
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5102895
Mobil tel. (+994 50) 5813375
Ev tel. (+994 12) 5393316
Faks  
Elektron poçtu ulviyyeIdrisova@yahoo.com